John 20

Sabati, asubena bagubagunana eai, mara‐ie‐tom sora ma amuamumuna eai, Maria Magadala i laoma bousa eai, we’u wa bousa eai ie ita se torehesuarayao. Ia abo i aitautau i laoma Simona Petero arinai, eo heaheata esau arinai, ia ede Iesu i gadosisiei wa, i heribadi i ene, “Guiau bousa eai se abihaiyao, edi aba torena nige ai ita.” Arinai abo Petero ie lau, heaheata esau wa hinage maidana, abo se lagema bousa eai. Taudi labui se aitautauesega heaheata esau wa Petero i taugabaei, i lage baguna bousa eai. Ie duru, i itaitalau, lulu linen mo i itadi se ota; na nige i lulau alona eai. Simona Petero abo hinage i lage muritama, i lulau bousa alona eai, lulu linen se ota wa i itadi. Lulu uruna aba sumana wa nige i otaesega lulu linen aridi eai, na se nou, eo ie ota udoi. Heaheata esau wa, iaede i lagebaguna bousa eai wa, abo hinage i lulau eo ie ita, eo i awamamohoiei. Sora uriuri tabuna nige se nuatukomakomani, ia mate eai taba i torouioma. 10 Tauheaheata wa abo se uio edi numa eai.

11 Na Maria i totoro bousa murimurina eai, i doudou; ma doudouna ie durudobi, i italau bousa alona eai. 12 Aneru labui i itadi adi lulu se posiposi, se bawabigabiga Iesu edi aba torena eai wa, esau uruna eai, esau aena eai. 13 Isi ia se heriba, si ene, “Sine e, saha u doui?” To i heribadi i ene, “Egu Guiau se laehesuarayao, eo ia edi aba torena nige ea ita.” 14 Ie riba ina doha, abo i sinibui Iesu ie ita i totoro; nige i nuatui i ene Iesu. 15 Iesu ia i heriba, i ene, “Sine e, saha u doui? Eai u eooi?” I ene bena oea tauitawataina, arinai enaba, “Taubada e, taba oa u laeudoiei em aba torena u heribagu, eau abo ea laehesuara.” 16 Iesu ie riba i ene, “Maria e.” I torobui, i ene, “Raboni e!” heaheasonina ede, Tanuagagu e. 17 Iesu ia i heriba, i ene, “Tabu u abiitagu; sora nige ea awasae Tamagu arinai: taiede u lau egu tataoyao aridi eai u ribaei, u ene, ea awasaelau Tamagu arinai, eo Tamamiu arinai; eo egu Eaubada arinai, eo emi Eaubada.” 18 Maria Magadala abo i laoma heaheata i heribadi Guiau i itayao eo, wau riba wa hinage ia i heriba.

Iesu ie taumasaraha ena heaheatayao aridi eai; Toma mo nige maedi

Lk. 24.36-49

19 Nei asubenana ne, e, i maimailahi, Sabati asubena bagubagunana eai, ena heaheatayao se oigogoesega numa eai, dobila hinage se gududi, paana ede Iudea tataodi se matausiedi, Iesu abo i lagema i totoro duaduaridi eai, i ribalau aridi eai i ene, “Nuamiu se taru.” 20 Ie riba ina doha, nimana eo lisilisina i heitadi. Ena heaheatayao Guiau se ita nuadi se kode. 21 Iesu abo i heribauioidi, i ene, “Nuamiu se taru: doha Tamagu i hetamariguma, eau hinage ea hetamarimiu.” 22 Ie riba ina doha, abo i eahualau isi aridi eai, eo i ribalau aridi eai, i ene, “Earua Tabuna au abi. 23 Eai to eai ena baaea au nuatugabaedi, baaea wa aridi eai se nuatugabaedio; eai to eai ena baaea au ene se otawa, taiede se otawa.”

Iesu ie taumasaraha ena heaheatayao aridi eai: Toma maedi.

24 Na Toma, saudoudoi labui wa esau, esana Godegode, Iesu ena huia laoma eai wa, ia nige maedi. 25 Heaheata headi ia se heriba si ene, “Guiau ai itayao.” Ia abo i ene, “Ena nimana eai poasi gaidi nige ea itadi, eo ena nimagigigu nige ea tore poasi gaidi eai wa, eo ena nimagu nige ea torelaei lisilisina eai, taba nige ea awamamohoiei.”

26 Asubena haligigi‐haiona muridi eai ena heaheatayao numa alona eai se bawa Toma hinage maedi: dobila se gududio, Iesu i laoma isi duaduaridi eai i totoro, i ene, “Nuamiu se taru.” 27 Ia Toma i heriba, i ene, “Nimagigim u heleleama, eo nimagu u itadi; nimam u heleleama u toreleama lisilisigu eai: tabu nuam i labulabui, u awamamohoiei mo.” 28 Toma abo i ribalau i ene, “Egu Guiau eo egu Eaubada!” 29 Iesu ia i heriba, i ene, “Toma e, u itagu, arinai u awamamohoiegu, na isi mo nuadi se amna nige se itagu, taiede se awamamohoiei hinage.”

30 Heiheinoi gamagamagaridi hinage Iesu i abiabiedi ena heaheatayao matadi eai, ina buka eai ta nige se uridi. 31 Na teina ta se uridi bena omi abo au awamamohoiei, au ene, Iesu ia ede Keriso, Eaubada Natuna: au awamamohoiei wa arinai ia esana eai abo au mauri.

Copyright information for `SWP