John 21

Keriso i torouio i Tanuagaeda.

Abotai abo Iesu ena heaheatayao matadi eai iabom i hemasarahauioi Tiberia gabogabona hasarina eai; i hemasarahauioi ina doha. Headi se oigogoesega, Simona Petero, eo Toma esana Didumo, eo Natanaela Kana Galilaiana, eo Sebedaio nanatunayao, eo ena heaheatayao labui hinage.

Simona Petero i heribadi, i ene, “Ea lau ea eama.” Isi ia se heriba si ene, “Ai hinage maem ta lau.” Se lau se gerusae waga eai: maionana eai ne se eamaasa, se bo’au. Maratomtom eai Iesu i totoro geregere eai, ena heaheatayao Iesu nige se italobai. Iesu abo i hesioidi, i ene, “Nanatuguyao e, aiai ami e nige’e wa?” Ia se heriba si ene, “Nige’e.” Abo i heribadi i ene, “Hiana au galaei waga ateanina eai, eama abo au aitoa.” Se galanonohai bena se tabei, se tabeasa, eama se gamagari ariri. Arinai abo heaheata Iesu i gadosisiei wa, i ribalau Petero arinai i ene, “Ia ede Guiauna!” Simona Petero abo i ataiei ia ede Guiauna, ena eama luluna ie lio, (ia tau ahaahana mo) abo i tubapesa gabogabo eai. Heaheata headi waga gagirina eai se geru (geregere i hanahanau, nuana yada handere esega) hiana ma eamana se niuniuri.

Isi abo se dunasae geregere eai, oeagi muapolina se ita i alaalasi, eama headi hinage se toredi, eo falawa. 10 Iesu i heribadi i ene, “Eama au toaidi wa, headi au ledima.” “Simona Petero i awasae hiana i niurisaei geregere eai, eama lailaidi i monau handere esega eo tatao‐labui‐se‐matesaudoudoi‐haiona; se gamagari ariri, hiana hinage nige se purisi. 12 Iesu i heribadi i ene, “Au laoma ta aiai.” Taba nige heaheata esau i oimuri ia arinai i ene, “Oa ede eai?” Paana isi se nuatuiyao ia ede Guiauna. 13 Iesu abo i laoma, falawa ie abi i mosei isi aridi eai, eo eama hinage doha. 14 Ena mate eai i torouioma, teina ta abo ena taumasaraha hehaionana ena heaheatayao matadi eai.

15 Se aiai lautom, Iesu abo i ribalau Simona Petero arinai i ene, “Simona, Ioane natuna e, oa u gadosisiaririegu, nige doha ina headi ta?” Petero i ene, “E Guiau, u nuatuiyao ea gadosisiem.” Ia i heriba i ene. “Egu
21.15Lambs;mamoe gagiridi.
arenio u suidi.”
16 Ma labui hinage i heriba, i ene, “Simona, Ioane natuna e, u gadosisiegu wa?” Ie ribalau ia arinai i ene, “E Guiau, u nuatuiyao ea gadosisiem.” Ie ribalau ia arinai i ene, “Egu mamoe u suidi.” 17 Ma haiona hinage i ribalau ia arinai, i ene, “Simona, Ioane natuna e, u gadosisiegu wa?” Petero abo nuana i baaea paana ma haiona Iesu i oimurini i ene, “U gadosisiegu wa?” Arinai abo ia i heriba i ene, “Guiau e, nuatudi gamagaridi u nuatuidio: u nuatuiyao ea gadosisiem.” Iesu ia i heriba, i ene, “Egu mamoe u suidi. 18 Mamohoi, mamohoi, ea heribam ta, oa ma hewarim eai oabom u taididiniuioim, u laulau gaibu mo; sora u tautaubada abo nimam u helelelaedi esau abo i auauim, ia abo hinage i laem dobila wa nige u henua arinai.” 19 Teina riba ta i ribaei, ia matena i ribahemasaraha, arinai Eaubada abo i hedebasaei. Riba wa i ribalautom, ia abo Petero i heriba, i ene, “U hemuriwataiguma.”

20 Petero i torobui heaheatana Iesu i gadosisiei wa ie ita i laulauwataidi; ia ede ia ie ota Iesu nuapouna eai edi huia aiai eai wa, eo hinage i ene, “Guiau e, eai abo i moruim?” 21 Petero ia ie ita Iesu arinai ie riba i ene, “Guiau e, tau ta hinage abo edohana?” 22 Iesu ia i heriba, i ene, “Taba egu nuatu ea ’ne i mia i lau e ea uioma, oa u ene saha? Oa mo u hemuriwataigu.” 23 Teina riba ta abo ehadiyao se hetubu se laei, si ene, “Teina heaheata ta taba nige i mate:” taiede Iesu nige i ene, taba nige i mate; na i ene mo, “Taba egu nuatu ea ’ne i mia i lau e ea uioma, oa u ene saha?”

24 Wau heaheata wa ia ede teina ginauridi i ribahemasarahadi, eo i uridi hinage; ta nuatui hinage ia ie riba mamohoi.

25 Ginauri gamagaridi hinage Iesu i ginauridi, taba se uriheohidi nuana tanoubu ta abo abatorena nige gonoana, buka wa abo se gamagari ariri. Amen.

Copyright information for `SWP