John 4

Iesu i laoma Galilaia eai.

Guiau i nuatuiyao Parisea tataodi wasana se ataiei Iesu heaheata moutuadi i hebapatisoidi, Ioane enana hisahisawaidi. (Iesu nige i hebapatiso, ena heaheata mo). Ia abo Iudea i laugabaei ie uio Galilaia. Ia abo ie dio Samaria eai. I lau e, i lagema eanua esau Samaria eai, esana ede Saeka, tano wa Iakobo i mosei natuna Iosepa arinai, hanahanauna eai. Iakobo ana goila huana nei eai. Iesu ena tautausi eai e tauna se beruberu, arinai i bawabigabiga goila hasarina eai. Huiana ne mahana haligigi‐esega.

Iesu maena Samaria sinena.

Samaria sinena esau i laoma goila ie ledu: Iesu i ribalau ia arinai i ene, “Goila u leama, ea nom.” (Ia ena heaheata se lauo eanua eai, aiai adi se uneune). Samaria sinena wa abo i ribalau ia arinai i ene, “Edoham, oa Iudea tauna, goila u aiboda arigu eai, eau Samaria sinena? Iudea tataodi eo Samaria tataodi se heiheisugara.” 10 Iesu i ribalau ia arinai, i ene, “Eaubada ena ainauia taba u nuatui, eo eai i heribam me, i ene, ‘Goila u leama ea nom.’ oa abo u aiboda ia arinai eo goila maumaurina abo i leawa.” 11 Sine wa i ribalau ia arinai i ene, “Taubada e, em ledu nige aba hedawedobena, hua hinage i dobi ariri: wau goila maumaurina wa haedi aba abina ede? 12 Bena tamamai Iakobo u saetawatawai wa, goila sarana wa ia tauleamana ede, arinai ia i nomnom; eo nanatunayao eo ena suisui hinage?” 13 Iesu i ribalau ia arinai i ene, “Eai to eai ina goila ta taba ie nom abo i gadomaguuio. 14 Eai to eai goila wa eau ea mosei ie nom taba nige i gadomagu, goila wa ea mosei ia arinai, nuaboeana eai abo i hemala goila huana i bunubunuasima mauri nige nosina arinai.” 15 Sine wa i ribalau ia arinai i ene, “Taubada e, wau goila wa u leama, abo nige ea gadomagu, eo abo hinage nige ea laoma eda lohaloha eai goila ea ledu.”

16 Iesu ia i heriba i ene, “U lau monem u eogaiama, au laoma inai.” 17 Sine wa i ribalau ia arinai i ene, “Eau nige monegu.” Iesu i ribalau ia arinai i ene, “U riba dudurai u ene ‘Eau nige monegu.’ 18 Monemyao haligigi u abidio; esau wa maem aue mia ia nige monem, wau em riba wa i dudurai.” 19 Sine wa i ribalau ia arinai i ene, “Taubada e, nuana oa peroveta. 20 Tubutubumaiyao ina oea tupina eai ta se tabaohu; omi au ene Ierusalema tatao edi aba tabaohu mamohoina ede.” 21 Iesu i ribalau ia arinai i ene, “Sine e, mamohoi, huiana abo i lagema omi ina oea tupina eai ta, Tamana abo nige au tabaohui, eo Ierusalema eai nige’e. 22 Emi tabaohu omi nige au nuatui: ai ema tabaohu ai nuatuiyao, abihemauri Iudea tataodi aridi eai i laoma. 23 Huiana abo i lagema, hinage i lagemao, tautabaohu tataodi tahunuadi earua eai eo nuatu mamohoina eai Tamana se tabaohui: doha ede nei Tamana tautabaohuina i eooidi. 24 Eaubada Earuana ede: isi ia se tabaohui abo se tabaohui earua eai eo nuatu mamohoina eai.” 25 Sine wa i ribalau ia arinai i ene, “Ea nuatui Mesia abo i lagema, esana ede Keriso: ia i laoma ginauri gamagaridi abo i heribamai.” 26 Iesu ia i heriba i ene, “Eau ede, maem ta ribariba.”

27 Isi ma ribaribadi na ena heaheatayao se lagetawaidi, sine ne maena se ribariba se ita se tagugu, ede nige esau i ene, “Saha u eooi?” eo “Ue saha u ribalau sine ne arinai?” 28 Sine wa ena ledu i laugabaei, ie lau eanua eai, i ribalau tatao aridi eai, 29 i ene, “Au laoma tau esau au ita, egu laulau gamagaridi ea laulauedi wa ia i hemasarahadi arigu eai: ia Keriso e nige’e?” 30 Isi eanua se laugabaei se oigogo se lau ia arinai.

31 Isi soradi, ena heaheata se ribaribadaoi, si ene, “Tanuagamai e, u aiai.” 32 Ia i ribalau isi aridi eai i ene, “Agu aiai nonohana, nige au nuatui.” 33 Arinai abo heaheata wa se heunaboisaha si ene, “Tau esau ana aiai i leama wa?” 34 Iesu i heribadi i ene, “Agu aiai ede ina, tauhetamariguma ena nuatu bena ea abi, eo ana paisoa ea ginauriheohi. 35 Omi nige au ene, nawalai hasi abo boreboreha huiana wa? Au ita ea heribamiu ta, Matamiu au tusaedi, oeadi ne au italaedi, masuri se pogalao. 36 Sitona tautomtomna se hemaisadi, aiai se peigogo mauri nige nosina arinai, lie tauumaina eo aiai tauabina isi abo taudi labui se kodelabulabui. 37 Arinai ede riba wa se ribaei riba mamohoina ede, ‘Esau i umauma, esau aiai i abiabi.’ 38 Ea hetamarimiu aiaina bena au abi hari tatao adi paisoa wa se umaiyao, adi paisoa au helaudamai.”

39 Samaria tataodi gamagaridi nei eanua eai ne ia se ataiwatai sine wa ena riba eai, i ribahemasaraha wa, i ene, “Egu laulau gamagaridi ea laulauedi i ribahemasarahadi arigu eai.” 40 Samaria tataodi se lagema se ribagadogadora ia arinai bena i mia, arinai asubena labui aridi eai ie mia. 41 Ia ena riba arinai abo gamagaridi se sunusunumaei. 42 Isi se ribalau sine wa arinai, si ene, “Ai abo ai sunumaei hedeomi oa nige em riba arinai, ia hinage ai itayao eo ai nuatuiyao ia Keriso, tanoubu Tauhemauri mamohoina ede.”

43 Asubena labui wa i miaedi abo i laugabaedi ie lau Galilaia. 44 Iesu i ribahemasaraha i ene, “Peroveta tauna nige se heasisiei ena eanua mamohoina eai.” 45 Ia abo ie lage Galilaia eai, Galilaia tataodi ia se taubigai, paana ede ginauri gamagaridi i hetubudi Ierusalema mataasina eai isi se itadio: isi hinage se lau mataasi eai wa.

Wasawasa natuna‐tau i hemauri.

46 Arinai abo Iesu ie uio Kana Galilaia eai, lahinae nei eai goila ena aba hemala waina wa. Wasawasa esau Kaperenauma eai natuna‐tau i asiebo. 47 Tau wa wasa i ataiei Iesu Iudea i laugabaei i laoma Galilaia eai, ie lau Iesu arinai i awanori bena i dobi ia natuna‐tau i hemauri: ia matena i hanahanau. 48 Iesu i ribalau ia arinai i ene, “Taba heiheinoidi eo gigiboridi nige au itadi taba nige au sunusunumaei.” 49 Wasawasa wa ia i heriba i ene, “Taubada e, u dobima natugu ata i mate.” 50 Iesu ia i heriba i ene, “U dobi; natum wa i maurio.” Tau wa Iesu ena riba i sunumaei, to ie lau. 51 Ia dobila eai, ma launa, ena heaheari maenayao se hailobai, ia se heriba si ene, “Natum wa i maurio.” 52 Ia abo i hesio aridi eai i ene mahana hisa i hetubu i lolo. Isi si ene, “Lahi mahana haligigilabui arinai gigiborina i lautom.” 53 Arinai tamana i nuatuiyao ia ede huiana wa Iesu ia i heriba i ene, “Natum i maurio;” tau wa abo i sunusunumaei, maena numa tataodi gamagaridi hinage. 54 Gigibori heiheinoina helabuina ede ina Iesu i ginauri, huia ne ia Iudea i laugabaei i laoma Galilaia eai.

Copyright information for `SWP