John 5

Beteseda goilana.

Ina ta murina eai abo Iudea tataodi se mataasi; to Iesu ie sae Ierusalema. Goila esau Ierusalema eai, mamoe edi aba sorasora hasarina eai, Heberu arinadi si ene Beteseda, sorasorana haligigi. Sorasoradi wa alodi eai tauasiasiebo tataodi gamagaridi arinai se ota; tatao matagibubudi eo, tatao laulaudaedi eo tatao taudi se matemate, goila wa tabutabubuna se bagibagiei. Huia headi, Guiau ena aneru esau i gaeopesadobi ipuna eai, goila wa abo i hetabutabubu; goila wa i tabutabubu wa, tau esau i daladobi baguna i aiduidui, ana iwala saha abo se lautom. Tau esau nei eai borimai tau‐imate‐saudoudoi‐haligigi‐haiona i aiiwala. Iesu tau wa i ita ie ota, i nuatuiyao ana iwala huiana ie loha, i ribalau ia arinai i ene, “U henua bena se hemaurim?” Tauaiiwala wa, ia i heuio i ene, “Taubada e, goila wa ma tabutabubuna eau nige tauhesosoaegu abo i laegu ipuna eai, ma laugu na esau i aiduibaguna.” Iesu ia i heriba i ene, “U torohai em eba u abidi, u lau.” Arinai abo tau wa ana iwala i tatapesa, ena eba i launou abo ie lau.

Nei huiana ne Sabati.
10 Iudea tataodi se ribalau tau se hemauri wa arinai, si ene, “Wau Sabati ina: em aba‐eno u baheidi arinai laugagaeo u utusi.” 11 Ia i ribalau isi aridi eai i ene, “Tauhemaurigu i ene, ‘Em eba u abidi, u lau.’” 12 Isi se oimurilau ia arinai si ene, “Aitea tau i heribam i ene, ‘Em eba u abidi, u lau?’” 13 Tau se hemauri wa tauhemaurina nige i nuatui: na Iesu i lausuarao, paana ede moutuadi nei eai. 14 Abotai Iesu tau wa numa tabuna alona eai i lobai, to i ribalau ia arinai i ene, “Hage! oa se helolom wa: baaea tabu u abiuioi, ata ginauri baabaaea ariri se hearom.” 15 Tau wa abo ie lau Iudea tataodi i heribadi, i ene, “Tauhemaurigu ede Iesu.” 16 Arinai Iudea tataodi Iesu bena se heamamna, eo se eooi bena si unui, paana ede teina laulau ta Sabati eai i laulauei. 17 Iesu i heribadi i ene, “Tamagu i paipaisoa, eau hinage ea paisoa ta.” 18 Arinai Iudea tataodi se eoodaoi ia bena se unui, paana ede Sabati laugagaeona i utusi, eo paana hinage i ene Eaubada ia Tamana ede, doha hinage i ene ia eo Eaubada gonogonoadi.

19 Arinai Iesu i ribalau aridi eai i ene, “Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, Natuna iabom taba nige saha abina i ata i ginauri, Tamana ana paisoa ie ita meta mo abina i ata: eo ginauri gamagaridi Tamana i ginauridi doha ede Natuna i ginauridi hinage. 20 Tamana, Natuna i gadosisiei, ginauri gamagaridi ia i ginauridi ia i heita: hinage ginauri se gigibori ariri abo ia i heita bena abo au nooedi. 21 Doha Tamana tatao se mate i hetorouioidi eo i hemauridi, Natuna hinage headi i henua abo i hemauridi. 22 Tamana nige tau esau i hedudurai, hedudurai gamagaridi i moselaei Natuna arinai. 23 Bena tatao gamagaridi abo Natuna se heasisiei doha hinage Tamana se heasisiei. Esau Natuna nige i heasisiei, ia Tamana, tauhetamariamana nige i heasisiei hinage. 24 Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, egu riba tauataiena, eo ia tauhetamariguma hinage i sunusunumaei, mauri nige nosina i abiyao, eo ia taba nige se hemaisa, ia mate i diogabaei, ie lage mauri eai.

25 “Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, huiana i lagema, hinage i lagemao, taumatemate tataodi Eaubada Natuna arinana abo se ataiei; isi hinage tauataiena abo se mauri. 26 Doha ede Tamana ena mauri i abi ia boeana eai, i moseheawa Natuna arinai, hinage ia mauri i abi ia boeana eai; 27 ia hinage i hetoro ma gigiborina ia tauhedudurai, paana ia Tau Natumamohoina ede. 28 Ina ta tabu au nooei: huiana abo i lagema isi gamagaridi bousa eai arinana abo se ataiei. 29 Abo se lulagema; isi laulaulolo‐tauabina mauri torouiona eai abo se torouio; isi laulaubaaea‐tauabina baaea torouiona eai se torouio.

30 “Eaubom mo egu gigibori eai taba nige saha ea ginauri; taba riba ea ataiei ea hedudurai, egu hedudurai hinage i dudurai; paana eau nige egu gadosisi ea eooi, Tamana, Tauhetamariguma, ena gadosisi ea eooi. 31 Taba eaubom ea ribahemasarahauioigu mo egu ribahemasarahana taba nige riba mamohoina. 32 Esau mo ia tauribahemasarahagu ede; ea nuatui ribana arinai i ribahemasarahagu riba mamohoina ede.

Ginauri hasi Iesu se hemasaraha: (1) Ioane bapatiso.

33 “Au lauhetamari wa Ioane arinai, riba mamohoina i ribahemasaraha. 34 Tatao edi riba nige ea nuatuidi; teina ginauri ea heribamiu ta aridi eai bena au mauri. 35 Ioane doha lamepa i alaalasi i balebalelem: omi huiana wa aue kode ia marana eai.

(2) Paisoa.

36 “Na esau i ribahemasarahagu ia Ioane i saetawatawai: paisoa Tamana i ledima arigu eai bena ea ginauriheohidi, paisoa wa ia ede ea ginaginauridi se ribahemasarahagu Tamana i hetamarigu ede.

(3) Tamana

Mt. 3.17

37 “Tamana, tauhetamariguma, i ribahemasarahagu hinage. Nige huia esau ia arinana au ataiei, eo ana ao hinage nige au ita. 38 Ia ena riba nige i miatahitahi nuamiu eai, paana ia i hetamariama wa omi nige au ataiei.

(4) Uriuri Tabudi

Lk. 24.27, 44-46

39 “Uriuri tabudi au eooidi; paana emi nuatu au ene boeadi eai mauri nige nosina au abi, na isi se riba hemasarahagu ede. 40 Omi nige au henua au laoma arigu eai, mauri nige nosina au abi. 41 Tatao edi hedebasae taba nige ea lauwatai. 42 Ea itamiuo, Eaubada ena gadosisi nige i ota nuamiu eai. 43 Ea laoma ta Tamagu esana eai, omi nige au oiyamigu: taba esau i laoma iabom esana i ataiuioi, ia abo au oiyami. 44 Omi edoha emi sunusunumaena, omibom au haihedebasaeuioimiu, eo hedebasae mamohoina, Eaubada mo arinai i laoma, nige au eooi? 45 Tabu au ene, Tamana matana eai abo ea hegirumiu, esau tauhegirumiu ede, Mose emi aba sunuma tauna wa. 46 Taba Mose au sunumaei eau hinage abo au sunumaegu; paana ede i uri hemasarahaguo. 47 Taba ia ena uriuri nige au nuatuidi, eau egu riba edoha emi abasunumaedi?”

Copyright information for `SWP