John 6

Tausani haligigi se heaidi

Mt. 14.13-21; Mk. 6.32-44; Lk. 9.10-17

Ina ginauri ta muridi eai Iesu abo i awasi Galilaia gabogabona eai, gabogabo wa esana ede Tiberia. Moutuana lailai ia se hemuriwatai, paana ede heiheinoi gigiboridi i ginauridi tauasiasiebo aridi eai, se itadio. Iesu i dalasae oea esau deba pogana eai maena heaheatayao se bawa. Pasova, Iudea adi mataasi esau, i hanahanau. Iesu abo matana i tusaei, moutuana lailai i itadi se laolaoma ia arinai, to i ribalau Pilipo arinai, i ene, “Haedi falawa aba uneunena isi abo se aiai?” Ia nei doha ena ribariba Pilipo i lauita ena nuatu bena i italobai, iabom ena laulau bena i abi i nuatuiyao. Pilipo i ribalau ia arinai i ene, “Denari handere labui arinai taba falawa ta uneune taba nige ta hegonoahidi abo se heonabegana mo.” Heaheata esau Anederea, Simona Petero ena tau, i ribalau ia arinai i ene, “Gama esau inai, barley falawana haligigi i abidi, eo eama gagiridi labui, abo ta sahaidi, tatao se gamagari ariri?” 10 Iesu i ene, “Tatao au hebawabigabigadi.” Lei lailai nei dimo eai ne. Tatao abo se bawabigabiga, isi nuana tausani haligigi. 11 Iesu falawa i abidi, i lautoi nonohai, abo i mosei heaheata aridi eai, heaheata hinage abo se soi wau tatao se bawabigabiga wa aridi eai; wau eama wa hinage doha, gonogonoadi. 12 Se ai e bogadi se sese, Iesu abo i ribalau ena heaheata aridi eai, i ene, “Aiai otahaidi wa au peigogoi tabu begana au gabaei.” 13 Arinai abo se peigogoidi, barley falawana haligigi wa, otahaidi bosa saudoudoi‐labui se hemonaudi, tatao se aiai e, aitoredi wa se toredi. 14 Teina tatao ta heiheinoi gigibori wa Iesu i ginauri se ita, si ene, “Mamohoi, Peroveta se ribaei wa ia ede ina: i lagemao tanoubu eai ta.”

Iesu gabogabo potana eai i laulau

Mt. 14.22-36; Mk. 6.45-56

15 Iesu i italobaidio isi edi adidiri eai mo ia bena se toai, abo se hedebasaei edi wasawasa, ia abo i lausuara, ie lau oea tupina esau eai, iabom.

16 I maimailahi ena heaheata se dobi gabogabo eai. 17 Waga esau eai se gerusae, gabogabo se tataawasi se lau Kaperenauma tehana eai. I masigirigudui, Iesu sora nige i laoma aridi eai. 18 Mana lailai abo ie toa, arinai gabogabo i wowori. 19 Isi abo se eare e, doha maila haiona e hasi abotai abo Iesu se ita, gabogabo potana eai i laulau: i hanahanauidi abo se matausi. 20 Ie ribalau isi aridi eai i ene, “Eau ede, tabu au matausi.” 21 Ma nualolodi ia se abi waga eai; arinai waga wa ie duna edi aba lau wa geregerena eai.

Mauri aretona riba saesaena.

22 Mara‐ie‐tom moutuadi wa se totoro hari sana awasi eai, se ita nige waga esau metai, esega mo ede arinai heaheatayao wa se geru, hinage se ita Iesu maedi nige se lau waga eai, isibom mo se lau: 23 (Taiede waga headi Tiberia eai se laoma se duna falawa edi aba aina eai wa, Guiau i lautoi wa murina eai). 24 Moutuadi wa Iesu nei eai nige se ita, eo ena heaheatayao hinage nige se itadi, isi hinage edi waga eai se geru, se laoma Kaperenauma, Iesu se eooi.

25 Abo se lobai hari sana awasi eai, ia se heriba, si ene, “Rabi e, huia esana u laoma inai?” 26 Iesu ie ribalau isi aridi eai i ene, “Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, omi au eooigu ta heiheinoidi au itadi wa nige au nuatuidi, na paana ede falawa au aidi wa, eo bogamiu se sese hinage. 27 Tabu au paisoa aiai posaposana bena au abi, na au paisoa aiai mia‐tahitahina i lau e mauri nige nosina, au abi. Ia ede Tau Natuna abo i leawa, ia arinai Tamana, Eaubada, heiheinoina i toreyao.” 28 Isi ia se heriba si ene, “Saha abo ai abi Eaubada ana paisoa abo ai paisoaei?” 29 Iesu ie ribalau isi aridi eai i ene, “Eaubada ana paisoa ede ina, ia i hetamariama au sunusunumaei.” 30 Isi ia se heriba si ene, “Heiheinoi saha hage u heitamai abo ai ita abo ai sunusunumaei? Saha abo u ginauri? 31 Tamamaiyao barabara eai manna se ai wa; doha se uri, si ene, ‘Galewa aretona i mosedi se ai.’” 32 Iesu abo i ribalau isi aridi eai, i ene, dobima wa, Mose nige i leawa: areto tahunuana Tamagu “Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, areto galewa eai i ami i leawa, galewa eai i laoma, 33 Eaubada ana areto ia ede galewa eai i dobima, mauri hinage i mosei tanoubu aridi eai.” 34 Isi abo se ribalau ia arinai, si ene, “Guiau e, wau areto wa, ama, u leama i lau e miamiana.”

35 Iesu i heribadi i ene, “Eau mauri aretona ede: esau i laoma arigu eai taba nige i guriam, eo esau i sunumaegu, taba nige i gadomagu. 36 Ea heribamiu wa ea ’ne, omi hinage au itaguo, eo nige au sunumaegu. 37 Isi gamagaridi Tamana i ledima arigu eai, abo se laoma arigu eai; ia hinage i laoma arigu eai taba nige ea duiduiei. 38 Galewa eai ea pesama nige eaubom egu gadosisi bena ea abi, tauhetamariguma mo ena gadosisi bena ea abi. 39 Tamana tauhetamariguma ena gadosisi ede ina, isi gamagaridi i ledima arigu eai tabu esau ea hebeu, na asubena murina eai abo ea hetorouioi. 40 Ia i hetamariguma wa ena gadosisi ede ina, isi gamagaridi taba esa esa Natuna i ita, eo ia i sunumaei, mauri nige nosina abo i abi; asubena murina eai ia abo ea hetorouioi.”

41 Iudea tataodi ia abo se monunuei paana ede i ene, “Eau areto galewa eai i dobima wa.” 42 Abo si ene, “Teina ta Iesu, e nige’e, Iosepa natuna, tamana, sinana ta nuatuidio? Edoha ena ribariba i ene, ‘Galewa eai ea dobima?’” 43 Arinai abo Iesu i ribalau isi aridi eai i ene, “Tabu au monumonunuuioimiu. 44 Nige tau esau i laugaibuma mo arigu eai, Tamana tauhetamariguma mo ia i niuriyama; asubena murina eai hinage abo ea hetorouioi. 45 Peroveta edi buka eai se uri si ene, ‘Isi gamagaridi Eaubada abo i heatadi.’ Tatao gamagaridi, esau, esau se ataiei, eo Tamana i heatadi, se laoma arigu eai. 46 Nige tau esau Tamana ie ita, iabom mo Eaubada arinai i laoma, ia Tamana i itayao. 47 Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, ia i sunumaegu mauri nige nosina i abiyao. 48 Eau wa mauri aretona ede. 49 Tamamiuyao barabara eai manna se ai, eo se mateo. 50 Ina areto ta galewa eai i dobima, ena tau esau i ai taba nige i mate. 51 Eau areto maumaurina galewa eai i dobima: taba tau esau ina areto ta i ai abo i mauri nige nosina: areto eau abo ea mosei ta bulumagu ede, ia ede abo ea mosei tanoubu edi aba mauri.”

52 Arinai Iudea tataodi isibom se haiawayagara, si ene, “Ina tau ta edohana, abo bulumana i leama ta ai wa?” 53 Iesu abo i ribalau isi aridi eai i ene, “Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, taba Tau Natuna bulumana nige au ai, eo osinana nige au nom, taba nige mauri nuaboeamiu eai. 54 Ia bulumagu i ai, eo osinagu i nom, i mauri nige nosina, asubena murina eai hinage abo ea hetorouioi. 55 Bulumagu aiai mamohoi ede, eo osinagu nomnom mamohoi ede. 56 Ia bulumagu i ai, eo osinagu i nom, nuaboeagu eai i mia, eo nuaboeana eai ea mia. 57 Doha Tamana maumaurina i hetamariguma, eo Tamana debana eai ea mauri; tau esau hinage bulumagu ta i ai, ia debagu eai abo i mauri.” 58 Ina areto ta galewa eai i dobima; nige doha tamamiuyao manna se ai wa, eo se mate; ina areto ta tauaina taba i mauri nige nosina.” 59 Ina ginauri ta sunago alona eai i ribaedi, Kaperenauma eai i lauheataedi.

Ena lauheata arinai ena heaheata headi se lautom

Mt. 8.19-22; Mt. 10.36

60 Ena heaheata gamagari headi riba ta se ataiei si ene, “Riba ta i piripiri ariri; eai abo i ataiei?” 61 Ena heaheata ina riba ta se monumonunuei Iesu i nuatulobaiyao, i ribalau isi aridi eai i ene, “Ina riba ta i healabesibesimiu wa? 62 Edoha emi nuanuatu Tau Natuna ena au ita i awaseuio ena aba mia bagubagunana eai? 63 Earuana ede i abihemaurimiu; buluma nige aniona: riba ea heribamiu ta earua ede, eo mauri ede. 64 Taiede omi headi nige au sunusunumaei.” Iesu ena huia lage eai i nuatuiyao eai to eai nige se sunusunumaei, eo eai hinage abo i mauri eo eai abo i morui ede. 65 Ia hinage i ene, “Paana ede ina ea heribamiu ta ea ’ne, nige tau esau i laugaibuma mo arigu eai, Tamana iabom mo i heatanonohaiyao.” 66 Nei huiana ne ena heaheata gamagaridi headi se uio, ia nige se hemuriwatai.

Petero ena sunuma i wasawasaei

Mt. 16.13-20; Mk. 7.27-30; Lk. 9.18-21

67 Iesu saudoudoi‐labui i heribadi, i ene, “Omi hinage abo au lausuara wa?” 68 Simona Petero i ribalau i ene, “Guiau e, abo ai lau eai arinai? Mauri nige nosina ribana oa ede arim eai. 69 Ai sunumaei eo ai nuatuiyao, ai ene oa Keriso ede, Eaubada maumaurina Natuna.” 70 Iesu i heribadi i ene, “Omi saudoudoi‐labui ea ribahinehinerimiu wa, hinage omi esau i hemala diabolo?” 71 Ia ede i ribaei wa, Iuda Isakariota, Simona natuna, ia abo Iesu taumoruina, ia hesaudoudoilabuidi wa esau.

Copyright information for `SWP