John 7

Iesu se heriba bena i sae mataasi arinai.

Lk. 9.51-62

Teina ginauri ta muridi eai, Iesu Galilaia eai i tautausi; na nige i tautausi Iudea eai paana Iudea tataodi ia bena se unui. Iudea adi mataasi esau go’u numadi mataasina i hanahanau. Arinai ede ena tataoyao se ribalau ia arinai si ene, “Dimo ta u laugabaei u lau Iudea, am paisoa wa u abidi em heaheata hinage abo se itadi. Taba tau i henua ia i hemasarahauioi ginauri nige i ginauri‐yamuyamui. Ena ginauri u ginauridi u hemasaraham, tanoubu abo se itam.” Ena tataoyao hinage ia nige se sunumaei. Iesu abo i ribalau isi aridi eai, i ene, “Egu huia sora nige i lagema: huia gamagamagari ta omi emi huia. Tanoubu nige i hewaiunuemiu; eau i hewaiunuegu, paana ede ea ribahemasaraha ta ena abi se baaea. Mataasi ne omi au lau arinai: eau sora taba nige ea sae mataasina arinai paana ede egu huia sora nige i lagema.” Ina riba ta i heribadi, ia Galilaia eai miana.

Galilaia se laugabaei.

10 Ena tataoyao se laolao’o, abotai abo ia hinage ie sae mataasi arinai; nige i laumasaraha, i lauyamuyamui. 11 Iudea tataodi aba mataasi eai ia abo se eooi, si ene, “Ia haedi?” 12 Tatao ia se monunuei: headi si ene, “Ia tau lolo:” headi si ene, “Nige’e; tatao i boraboraidi.” 13 Taiede nige tau esau riba ne i hemasaraha, paana Iudea tataodi se matausiedi.

Iesu mataasi eai.

14 Mataasi duaduarina eai Iesu i awasae numa uura alona eai, abo i lauheata. 15 Iudea tataodi se nooei si ene, “Ina tau ta sonoga edoha ena abiabina, ia nige se heata?” 16 Iesu i ribalau isi aridi eai i ene, “Riba ta eau nige egu riba, tauhetamariguma ia ena riba ede ina. 17 Ena tau esau Eaubada ena nuatu i abiwatai, riba wa abo i nuatulobai, Eaubada ena riba, e, eaubom enagu ea ribaei. 18 Taba tau esau iabom enana i ribaei, i ribatausaeuioi: ia tauhetamariamana i ribatausaei ia mo i dudurai, taba nige baaea ia arinai. 19 Mose laugagaeo i leawa, e nige’e? Omi arimiu eai nige esau laugagaeo i lauwatai. Aue saha bena au unuigu?” 20 Tatao wa abo se ribalau ia arinai si ene, “Diabolo esau i luim! Eai bena i unuim?” 21 Iesu i ribalau isi aridi eai i ene, “Agu paisoa esega ea ginauri, eo omi gamagarimiu au nooei. 22 Mose peritome i leawa; (hinage nige Mose enana, tamamiuyao enadi;) omi hinage asubena Sabati eai tatao au heperitomedi. 23 Taba asubena Sabati eai tau esau au heperitome, ata Mose ena laugagaeo au utusi; aue saha au ouyalayalaegu, paana ede asubena Sabati eai tau esau tauna maudoina ea hemaurikomakomani? 24 Ginauri adi ao mo aridi eai tabu au nonoiedi, nonoi duduraidi eai au nonoiedi.”

25 Ierusalema tataodi headi si ene, “Ina tau ta ia ede, e nige’e, isi se eooi bena se unui wa? 26 Au ita i riba masaraha, hinage nige riba esau se ribalau ia arinai. Tanuagada se italobaiyao ia mamohoi Keriso ede? 27 Ina tau ta ena aba laoma ta itayao: na Keriso i laoma, ena aba laoma nige tau esau ie ita.” 28 Iesu numa uura eai i lauheata abo i eogayoga i ene, “Au italobaiguo, egu aba laoma hinage au itayao, nige eaubom ea laoma, ia i hetamariguma ia mamohoina ede; ia au hekau. 29 Ia ea nuatuiyao paana ia arinai ea laoma, eo ia hinage i hetamariguma.” 30 Arinai ia bena se toai: taiede nige tau esau i abilau ia arinai, paana ena huia sora nige i lagema. 31 Tatao gamagaridi ia se sunusunumaei, eo si ene, “Keriso i laoma ia heiheinoi gigibori gamagamagaridi i ginauridi, abo nige doha ina tau ta?”

32 Parisea se ataiei, ina ginauri ta Iesu arinai tatao se monunuei; Parisea eo kohena babadadi iala tataodi se hetamaridi ia bena se toai. 33 Iesu abo i ribalau isi aridi eai i ene, “Huia kuukuu eau maemiu, e, abo hinage ea lau tauhetamariguma arinai. 34 Abo au eooigu, taba nige au lobaigu; egu aba mia hinage taba nige au laoma arinai.” 35 Iudea tataodi isibom abo se hetahetalapili, ie ene, “Ina tau ta abo i lau aidimo, ita abo nige ta lobai? Abo i lau isi se tatagorigori wa aridi eai, Heleni boeadi eai. Heleni abo i heatadi wa? 36 Riba sahasaha ina ie ribaei ta, i ene, ‘Abo au eooigu, taba nige au lobaigu: egu aba mia hinage, taba nige au laoma arinai?’”

Earua Tabuna ena gigibori ribana

A. adi H. 2.2-4; Io. 4.14

37 Mataasi wa huiana i tauutusi asubena saesaena eai, Iesu ie toro i eogayoga i ene, “Ena tau esau gadona i magu, i laoma arigu eai, abo i nom. 38 Ia i sunumaegu doha uriuri eai se ribaeyao, ‘Nuana eai abo goila maumaurina ie didima, doha sagasagadi.’” 39 (Na teina i ribaei ta, Earua wa isi se sunusunumaei sora abo se abi; Earua Tabuna sora nige se mosei: paana ede Iesu sora nige se hedebasaei.)

Tatao nuadi labui.

40 Tatao gamagaridi teina riba ta se ataiei, si ene, “Mamohoi, Peroveta wa ina.” 41 Headi si ene, “Teina Keriso ede.” Na headi si ene, “Keriso Galilaia eai abo i laoma wa? 42 Uriuri eai si ribaei Keriso Davida tumana eai se labasi, eo Betelehema eanuana eai abo i laoma, Davida nei eai ie mia, wa?” 43 Ia arinai tatao nuadi se labulabui. 44 Eo headi ia bena se toai; taiede nige tau esau i abilau ia arinai.

45 Iala tataodi wa abo se uio kohena babadadi eo Parisea aridi eai, isi si ene, “Ie saha nige au woeaiama?” 46 Iala tataodi se heribadi si ene, “Nige tau esau i riba doha ina tau ta.” 47 Parisea abo se heribadi si ene, “Omi hinage se boraboraimiu wa? 48 Wasawasa headi, e Parisea headi ia se sunumaei wa? 49 Teina tatao ta laugagaeo se hekau, se ribahebaaeadio.” 50 Nikodemo, adi sagu esau, i ribalau isi aridi eai (tau wa maiona esau eai ie lau Iesu arinai), 51 i ene, “Ita eda laugagaeo taba nige tau esau i hegiru, ena riba eo ena laulau se ataieibagunai, e nige’e?” 52 Isi se ribalau ia arinai si ene, “Oa hinage Galilaia wa? U eooi, u ita: Galilaia eai taba nige peroveta esau i tubu.” 53 To tatao gamagaridi se lau, esau ena numa, esau ena numa.

Copyright information for `SWP