John 8

Sine wa i abiabitawatawa ribana.

Iesu abo ie lau Oliveta oea‐tupina eai. Ma mara mogomogona eai i uio numa uura eai, tatao gamagaridi se tupagogoma ia arinai, ia abo i bawabigabiga, eo i lauheatadi. Tauuriuri eo Parisea, sine esau i abiabitawatawa se woeaiama ia arinai; sine wa se hebawabigabiga boeadi eai. Isi ia se heriba, si ene, “Tanuagamai e, ina sine ta se lobai i abiabitawatawa, se italapai. Mose ena laugagaeo eai i lauhesomda, i ene, teina doha se lauwe’ui: oa u ene edoha?” Se riba nei doha ia bena se nohoi, bena abo se hegiru. Na Iesu ie duru nimagigina eai tano eai i uriuri. Isi se hesihesio daoi abo i tamaisima, eo i ribalau isi aridi eai, i ene, “Esau arimiu eai nige ena baaea wa ia we’u i tu baguna.” Abo i duruuio, tano eai i uriuri. Isi nei riba ne se ataiei abo nuadi se buibuiuioidi, esa, esa se torohai se lau, tau‐baguna i baguna i lau e tau‐murita: Iesu iabom ie bawa, sine wa i totoro matana eai. 10 Iesu abo i tamaisima, nige tau esau i ita, sine wa iabom mo, ie ribalau ia arinai, i ene, “Sine e, wau tauhegirum wa haedi? Nige tau esau i hegirum wa?” 11 I ene, “Guiau e, nige tau esau.” Iesu i heriba i ene, “Eau hinage taba nige ea ribahematem: u lau, tabu u baaeauio.”

Guguia mataasi murina eai: Iesu tanoubu marana.

Io. 1.9

12 Iesu abo i ribauio isi aridi eai i ene, “Eau tanoubu marana ede: ena esau i hemuriwataiguma taba nige masigiri eai i laulau, na mauri marana abo i abi.” 13 Arinai Parisea ia se heriba si ene, “Oabom u ribatausaem, em riba me nige riba mamohoina ede.” 14 Iesu i ribalau isi aridi eai i ene, “Eau ea ribahemasarahauioigu, hinage egu riba riba mamohoina mo: egu aba laoma ea nuatuiyao eo egu aba lau hinage ea nuatuiyao; egu aba laoma nige au nuatui, eo egu aba lau hinage nige au nuatui. 15 Omi buluma eai au lauhegiru; eau nige tau esau ea hegiru. 16 Taba esau ea hegiru, hinage egu lauhegiru i dudurai ariri; paana ede nige eaubom, Tamana maegu, ia i hetamariguma. 17 Hinage omi emi laugagaeo eai se uri ede ina doha, si ene, ‘Taba tatao labui edi riba esega mo, riba wa i dudurai ede.’ 18 Eau eaubom ea ribahemasarahagu, eo Tamana tauhetamariguma, i ribahemasarahagu hinage.” 19 Isi se ribalau ia arinai si ene, “Tamana ede haedi?” Iesu i heribadi, i ene, “Omi nige au nuatulobaigu, eo Tamagu hinage nige au nuatulobai: taba au nuatulobaigu, Tamagu hinage abo au nuatulobai.” 20 Teina riba ta Iesu i ribaei moni abapeiauri eai, numa uura alona eai i lauheatadi: nige tau esau nimana eai i abilau ia arinai, paana huiana sora nige i lagema.

21 Iesu abo i heribauioidi i ene, “Ea lau egu dobila, omi abo au eooigu, baaeamiu eai abo sora au mate: egu aba lau nige emi aba laoma.” 22 Iudea tataodi abo si ene, “Ia abo i unuuioi? paana ede i ene, ‘Egu aba lau eai nige emi aba laoma.’” 23 Ie ribalau isi aridi eai i ene, “Omi ubu eai au saema; eau ewa eai ea dobima: eo omi tanoubu tataomiu: eau nige tanoubu tauna. 24 Arinai ea heribamiu ta ea ’ne, omi baaeamiu eai abo sora au mate: ena taba nige au nuatuwatawataigu eau ede ia, omi baaeamiu eai sora abo au mate.” 25 Isi abo se ribalau ia arinai si ene, “Oa eai?” Iesu i heribadi i ene, “Eau ia ede, doha lahinae ea heribabagubagunaemiu wa. 26 Riba gamagaridi bena ea heribamiu eo bena ea heduduraimiu, na tauhetamariguma ia mamohoina ede: eo ginauri ia arinai ea ataiedi tanoubu abo ea heribadi hinage.” 27 Isi nige se nuatui riba wa i heribadi ede Tamana ribana. 28 Iesu abo i ribalau isi aridi eai i ene, “Sora abo Tau Natuna au abiisinisaei, abo au nuatulobai eau ede ia, eo eaubom nige ginauri esau ea ginauri, doha ede Tamagu i heatagu ina riba ta ea ribaedi ta. 29 Tauhetamariguma ia hinage maidagu; Tamana nige i laugabaegu; paana ede huia gamagamagari egu paisoa eai ia nuana ea helolo.” 30 Ina riba ta i ribaedi moutuana ia se sunumaei.

31 Iesu i ribalau Iudea tataodi aridi eai, isi tausunuma wa, i ene, “Taba egu riba au sogohididini, omi mamohoi egu heaheatayao ede. 32 Riba mamohoina hinage abo au ita, mamohoina wa abo i eairigabaemiu.” 33 Isi ia se heuio si ene, “Ai Aberahama tumanayao, nige tau esau i aumai: ue saha u ribaei u ene, ‘Abo se eairigabaemiu?’”

34 Iesu i heuioidi i ene, “Mamohoi, mamohoi ea heribamiu ta, eai to eai baaea i abi, ia abo baaea ena heaheari eai i lau. 35 Heaheari tauna nige i miatahitahi numa eai: Natuna mo ie miahai nige nosina. 36 Taba Natuna i eairihaimiu abo i eairihaimamohoiemiu. 37 Ea nuatuiyao omi Aberahama tumanayao; au eoo bena au unuigu, paana ede egu riba nige ena aba ota nuamiu eai. 38 Ginauri wa ea itadio Tamana maidagu, iaede ea ribaedi, omi hinage ma tamamiu ginauri wa au itadi meta au ginauridi.”

39 Ia arinai se heuio si ene, “Ai tamamai ede Aberahama.” Iesu i heribadi i ene, “Taba omi Aberahama nanatunayao, Aberahama ana hewau abo au abidi. 40 Eau riba mamohoina ea heribamiu ta, riba wa Eaubada arinai ea ataiei: na omi au oiriba, bena au unuigu, Aberahama nige ena laulau doha nei. 41 Tamamiu ena laulau mo omi au abiwataidi.” Isi ia abo se heriba si ene, “Ai nige se hetubumai laulau baaea boeana eai; ai Tamamai esega mo, iaede Eaubada.” 42 Iesu i heribadi i ene, “Taba tamamiu Eaubada, abo au gadosisiegu; paana ede Eaubada arinai ea laoma ta, eaubom nige ea laoma, na ia i hetamariguma. 43 Aue saha egu riba nige au nuatui? Paana ede egu riba taba nige au ataiei. 44 Omi tamamiu diabolo enana, tamamiu ena baaea hinage abo au abiwataidi. Huia bagubaguna eai i laoma e ia tauaiaiunu, nige ie mia riba mamohoina boeana eai, paana ede nige riba mamohoina ia nuaboeana eai. Riba borabora ie ribaei, enana ie riba: paana ede ia tauboraborasom, eo borabora tamana. 45 Eau riba mamohoina ea heribamiu arinai nige au nuatuigu. 46 Eai arimiu eai i hegirugu i ene ea baaea? Taba eau riba mamohoina ea ribaei aue saha nige au nuatuigu? 47 Ia Eaubada enana Eaubada arinana i ataiei: omi nige au ataiei paana ede omi Eaubada enana nige’e.”

48 Iudea tataodi abo se ribalau ia arinai se heuio si ene, “Ai riba dudurai e nige’e, ai ene oa Samaria tauna, eo nuam eai demoni esau ie mia?” 49 Iesu i heuioidi i ene, “Nige demoni esau nuagu eai; Tamagu ea hedebasaei, eo omi au itadobidobiegu. 50 Nige ea laoma ea ribatausaeuioigu: esau mo ia hedebasaegu i eooi, eo ia tau‐heduhedudurai hinage. 51 Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, ea ’ne, ena tau esau egu riba i sogohi, ia mate taba nige i ita.” 52 Iudea tataodi ia se heriba si ene, “E abo aie ita, diabolo esau nuam eai. Aberahama i mateo, eo peroveta tataodi hinage, eo oa u ene, ‘Ena tau esau egu riba i sogohi mate amnana taba nige i ataiei.’ 53 Tamamai Aberahama i mateo, oa bena u saetawatawai wa? Eo peroveta se mateo hinage: oa eai, u ribapasipasiuioim?” 54 Iesu i heuioidi i ene, “Taba ea hedebasaeuioigu, ea hedebasaenapa mo: Tamagu iabom i hedebasaegu; iaede omi au ribaei, au ene emi Eaubada. 55 Omi ia nige au nuatui: eau ia ea nuatuiyao: taba ea ’ne ia nige ea nuatui, eau abo doha omi, tauborabora: na ia ea nuatuiyao, eo ena riba ea sogohi. 56 Tamamiu Aberahama asubenagu i henua bena i ita: eo i itayao, hinage ie kode.” 57 Iudea tataodi ia se heriba si ene, “Oa nige borimaim tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi, hinage Aberahama u itayao wa?” 58 Iesu i heribadi i ene, “Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, ea ’ne, Aberahama sora, na Eau miagu.” 59 Arinai we’u se abidi, ia bena se lauwe’ui; na Iesu i tauyamui, ie pesa numa uura murimurina eai, boeadi eai ie lau e, i laugabaedi.

Copyright information for `SWP