John 9

Taumatagibugibu se hemauri.

Iesu dobila eai ie lau, e tau esau ie ita, ia se labasiama ma matagibugibuna. Ena heaheatayao ia se oimurini si ene, “Tanuagamai e, eai i baaea, wau tau wa, e tamana, sinana, ia se labasiama ma matagibugibuna?” Iesu i heuioidi i ene, “Ina tau ta nige i baaea, eo tamana sinana hinage nige se baaea: Eaubada ana paisoa ia arinai mo bena se hemasaraha. Tauhetamariguma ana paisoa asubena eai taba ta paisoaei: e, maiona abo i laoma, nige tau esau abo i paisoa. Tanoubu eai ea miamia ta, eau tanoubu marana.” Riba wa i ribalautom, abo i gariso tano eai, garisona eai tano i helamo, tano wa i saulaei tau matagibugibu matana eai. Eo i heriba i ene, “U lau Siloama goilana eai u deuri” (Siloama wa heaheasonina ede, Hetamari). Tau wa abo ie lau i deuri, e, i uioma matana se nega. Helena taumia, eo headi hinage nabada wa se ita ia matana se gibu, si ene, “Tau ta ia ede lahinae i babawa i awaawanori wa, e nige’e?” Headi si ene, “Iaede:” eo headi hinage si ene. “Ana ao doha ede:” na ia mo i ene, “Eau ede.” 10 Arinai ia abo se heriba si ene, “Matam edoha edi lalala?” 11 I heuioidi i ene, “Tau esau esana Iesu, tano i helamo, i sauleama matagu eai, eo i heribagu i ene, ‘U lau Siloama goilana eai, u deuri;’ to ea lalau ea deuri, matagu abo se nega ta.” 12 Ia se heriba, si ene, “Ia ede haedi?” I ene, “Ibai, nige ea nuatui.”

13 Tau wa lahinae matana se gibu wa abo se woeai Parisea tataodi aridi eai. 14 Asubena Sabati eai, Iesu tano i helamo tau matana i helaladi. 15 Parisea hinage ia se oimuriuioi saha arinai matana se helaladi. Abo i heribadi i ene, “Tano i sauleama matagu eai, eo ea deuri, to ea itaita.” 16 Parisea headi si ene, “Ina tau ta nige Eaubada arinai i laoma paana ede asubena Sabati nige i nuatui.” Headi si ene, “Ia taba tau baaea, heiheinoi gigiboridi edoha ena ginaginauridi?” arinai nuadi se labulabui. 17 Isi abo taumatagibugibuna wa se heribauioi, si ene, “Oa u ene edoha, mamohoi wa, paana u ene ia matam i helaladi?” I ene, “Ia peroveta.”

18 Iudea tataodi nige se nuatui ia matana nabada wa se gibu eo se helaladi i lau e abo tau wa matana se helala wa tamana sinana se eogaidi. 19 Se oimuriedi, si ene, “Ina ta natumiu wa, au ene ia au labasiama ma matagibugibuna wa? Matana edoha edi lalala?” 20 Tamana sinana arinadi se heuio, si ene, “Ai nuatuiyao ina ta natumai, eo ai labasiama ma matagibugibuna. 21 Na ia matana edoha edi lalala ai nige ai nuatui: eai hinage matana i helaladi ai nige ai nuatui: i lailaio au oimuri ia arinai, iabom abo enamiu i riba.” 22 Tamana sinana se riba ina doha, paana ede Iudea tataodi se matausiedi: Iudea tataodi se oiribanonohaiyao, taba tau esau i ene, ia Keriso, abo sunago eai ia se aiduiei. 23 Arinai tamana sinana si ene, “I lailaio, au oimuri ia arinai.”

24 Taumatagibugibuna abo se eogauioi, se ribalau ia arinai si ene, “Eaubada u hedebasaei: ai itayao ina tau ta tau baaea.” 25 I heuioidi i ene, “Ibai nige ea nuatui, ia tau baaea e nige’e: ginauri esega mo ea nuatui ede, lahinae wa matagu se gibu, abo ina ta matagu se lala.” 26 Abo se ribauio ia arinai, si ene, “Ia edoha ena abiabim? Matam edoha ena helahelaladi?” 27 I heuioidi, i ene, “Ea heribamiuo, na nige au ataiei: abo au ataataiuioi mo, omi hinage abo ena heaheata eai au lau?” 28 To ia se manabaaeaei, si ene, “Oa ena heaheata, na ai ina Mose ena heaheatayao. 29 Ai nuatuiyao Eaubada i ribalau Mose arinai: doga me ena aba laoma nige ai ita.” 30 Tau wa i heuio isi aridi eai i ene, “Ina ginauri ta nooei ta, ena aba laoma nige aue ita, ia mo matagu i helaladi. 31 Ta itayao baaea tataodi Eaubada nige i ataiedi: ena tau esau Eaubada i tabaohui, eo gadohina i gadohi, Eaubada ia i ataiei. 32 Tanoubu edi huia hetubuna eai wa, i laoma ina huia ta, tau ma‐matagibugibuna se labasiama nige tau esau matana i helaladi. 33 Taba ina tau ta nige Eaubada arinai i laoma, taba nige ginauri esau abina i ata.” 34 Se heuio ia arinai si ene, “Oa baaea boeadi eai se labasim, hinage bena u heatamai wa?” To ia se aiduiei.

35 Iesu wasana i ataiei ia se aiduiei; ia abo i lobai, i heriba i ene, “Eaubada Natuna oa u nuatui?” 36 I heuio i ene, “Guiau e, ia eai, ia abo ea nuatui?” 37 Iesu ia i heriba i ene, “Ia u itayao, eo ia ede maidam ta ribariba.” 38 I ene, “Guiau e, abo ea nuatui.” Abo ia i tabaohui. 39 Iesu i ene, “Heduhedudurai hesabana ede ea laoma tanoubu eai ta, ena isi nige se itaita, abo se ita; isi hinage se itaita, matadi abo se hegibudi.” 40 Parisea headi ia maenayao ina riba ta se ataiedi, ia se heriba si ene, “Ai hinage matamai se gibu wa?” 41 Iesu i heribadi i ene, “Taba matamiu se gibu, omi nige ami giru: na au ene, ai matamai se lala, arinai abo ami giru i otahai nuamiu eai.”

Copyright information for `SWP