Joshua 1

Mose, Guiau ena heaheari, ena mate murina eai, Guiau i ribalau Iosua, Nuna natuna, Mose ena heaheari arinai, i ene,

Dimo gamagaridi aemiu aba utu ena, iaede ea lediva, doha Mose ea heriba va.

Barabara, eo teina Lebanani eai ie tubu, i lau e saga lai Eupatari eai, Hitaiti edi tano gamagaridi, i lau e gabogabo lailai mahana ena aba dui va, emi geregere meta.

Em mauri asubenadi gamagaridi taba nige tau esau matam eai i toro: doha eau Mose maedana, eau hinage maedam: taba nige ea boraim, taba nige ea nuagabaem.

U adidiri abo, eo u nuakipikipi: paana oea va teina tatao enadi abo u soi, doha tamadieao aridi eai ea aigoraeao, ea ne abo ea mosedi.

Oa mo u adidiri abo, eo u nuakipikipi ariri, bena laugagaeo ohina egu heaheari Mose i lauhesom abo u abivataidi: laugagaeo va teha tutu, eo teha seuseuri tabu u lausuaraei, em aba lau gamagamagaridi eai abo u tubu bena.

Teina laugagaeo bukana avam eai tabu i lautom: asubena to maieona, riba va u nuanuatuidi, abo u abivataidi hinage: abo em dobila i masaraha, eo em ginauri abo se loroesegai.

Eau ea lauhesom va, e nigee? U adidiri abo, eo u nuakipikipi: tabu u matausi, tabu aruam se loi; paana ede Guiau em Eaubada maem, em aba lau gamagamagaridi ena.

10 
  • Iosua edi babada i heribakomakomanidi, i ene, Aiai au abinonohai, asubena haiona matada eai Ioridano abo au gaeoavasi, oea va abo au abi, Guiau emi Euabada abo i reava enamiu.
12 
  • Iosua i ribalau Reubena, eo Gada, eo Manasa boganaeao tupona aridi eai, i ene, Eaubada i heaiavasimiuo, emi tano i ledivao: monemiueao, eo nanatumiueao, eo emi sarai se ota va teina oea eai ta Mose i ledivao Ioridano teina teha eai: ma alahiamiu omi tauiala gamagarimiu au gaeoavasi emi tataoeao matadi eai, au saguidi i lau e, Guiau emi tataoeao i heaiavasidi hinage, edi tano hinage se abi Guiau emi Eaubada abo i mosedi. E, abotai abo au uioma, emi tupo eai au miakomani.
16 Isi Iosua se heuio, si ene, Ginauri gamagaridi u lauhesomai abo ai abidi: hari teha, hari teha u hetamarimai abo hinage ai lau.

17 Doha Mose ena riba gamagaridi ai ataiedi, em riba hinage abo ai ataiei: Guiau ema Eaubada abo maem, doha hinage ia Mose maena.

18 Eai to eai em laugagaeo i avaeagaraei, em riba gamagaridi aridi eai u lauhesomai nige i ataiedi, abo se unuhemate: oa mo u adidiri, eo u nuakipikipi abo.

Copyright information for `SWP