Joshua 10

Adonisedeka, Ierusalema edi Vasavasa, vasana i ataiei Iosua Eae i abi, eo i hebaaeaaririei: ena laulau Ieriko eo edi Vasavasa aridi eai, doha ede hinage ena laulau Eae eo edi Vasavasa aridi eai, Gibeona tataodi maedi Iosua se haiavaeha, eo se miamia Isaraela boeadi eai vasana hinage i ataiei:

Se matausi ariri paana Gibeona eanua lailai, eo Vasavasa ena eanua esau, Eae i gagiri, Gibeona tataodi hinage se adidiri ariri.

Arinai Adonisedeka, Ierusalema edi Vasavasa, headi i hetamaridi se lau Hohamu arinai, Heberona edi Vasavasa, eo Pirama arinai, Iamuta edi Vasavasa, eo Iapia arinai, Lakisi edi Vasavasa, eo Debira arinai, Egalona edi Vasavasa, i ene.

Au saema arigu eai, au saguigu bena Gibeona ta ialaidi, paana ede isi maena Iosua eo Isaraela nanatunaeao se haiavaehaei.

Arinai Amoraiti edi Vasavasa haligigi, Ierusalema edi Vasavasa, eo Heberona edi Vasavasa, eo Iamuta edi Vasavasa, eo Lakisi edi Vasavasa, eo Egalona edi Vasavasa, se lauheagogo, se sae, eo edi tauiala gamagaridi hinage, Gibeona matana eai se abi numa, se ialaidi.

Gibeona tataodi headi se hetamaridi Iosua arinai, Giligali eai, edi aba numa‐abi, si ene, Em heaheari debadi eai tabu nimam u nuahi: u saema heula u abihemaurimai, eo u saguimai paana Amoraiti edi Vasavasa gamagaridi oea tupidi eai se mia se oigogoesegama hesabamai.

Giligali eai Iosua i sae tauiala gamagaridi maenaeao, eo tauiala adidiri gamagaridi hinage.

Guiau i ribalau Iosua arinai i ene, Tabu u matausidi: isi nimam eai ea lediva: taba nige tau esau matam eai i toro.

Arinai Iosua i heula, maieona eai i lau e, mara‐i‐tom Giligali eai i sae.

10 Isaraela matadi eai Eaubada i hebaaeadi: Gibeona eai gamagaridi se unuidi, se henaudi Belehorana dobilana eai, Aseka eai hinage se unuidi, i lau e, se lage Makeda eai.

11 Isi Isaraela matadi eai se dagodago, se dobi Bete‐horana eai, Guiau gareva eai veu lailaidi i tudobedi potadi eai i lau e, Aseka eai, arinai se mate: tatao vau veu va aridi eai se mate se gamagari: isi Isaraela se lauelepaidi, nige doha.

12 Asubenana ne Guiau Amoraiti tataodi i mosedi Isaraela tataodi aridi eai Iosua i ribalau Guiau arinai, Isaraela matadi eai i ene, Mahana e u otaesegai Gibeona potana eai; eo navarai e Agaloni arotauna eai.

13 Mahana abo i otaesegai, eo navarai nige i dalasae hinage, i lau e tatao adi vaiunu se hemaisadi. Iasa ena buka eai vasa va se uri, e nigee? To mahana gareva duaduarina eai i otaesegai, asubena maudoudoina nige i dui.

14 Nige asubena esau mugamugaina eo murimuritana nei doha, tau esau arinana Guiau i ataiei: paana Guiau Isaraela i ialasaguidi.

15 Iosua Isaraela gamagaridi maenaeao se uio edi aba numa‐abi Giligali eai.

16 Vasavasa haligigi va se dago duhana esau eai Makeda eai se bavaeamui.

17 Iosua se heriba, si ene, Vasavasa haligigi va se lobaidi Makeda gudana eai.

18 Iosua abo i ene, Veu nabunabutuadi au buihai guda avana eai, tatao au hetorodi bena se itavataidi.

19 Omi tabu au bava inai, ami vaiunu au henaudi murina eai se dago au lubidi: edi eanua tabu se lagedi paana Guiau emi Eaubada nimamiu eai i lediva.

20 I lau e, Iosua eo Isaraela nanatunaeao se iala lautom, tatao se unuidi se gamagari ariri, doha se mate ohi, headi mo se mia se lau edi eanua se ganaidi.

21 Tatao gamagaridi se uio edi aba numa eai, Iosua arinai, Makeda eai, eo se labini, nige esau avana eai Isaraela i ribahebaaea.

22 Iosua abo i ene, guda avana au soe, Vasavasa haligigi duha eai abo au woeaidima arigu eai.

23 Ena riba se lauvatai, Vasavasa haligigi se woeaidima ia arinai: Ierusalema edi Vasavasa, eo Heberona edi Vasavasa, Iamuta edi Vasavasa, eo Lakisi edi Vasavasa, eo Egalona edi Vasavasa.

24 Teina Vasavasa se woeaidi Iosua arinai, Iosua Isaraela tataodi gamagaridi i eogaidi, edi iala kapena maena se lau ia i heribadi, i ene, au laoma gegesigu eai, aemiu teina Vasavasa gedugedudi eai au ututavaidi. Si laoma ia gegesina eai aedi gedugedudi eai se ututavaidi.

25 Iosua i heribadi i ene, Tabu au matausi, tabu aruamiu se loi, au adidiri eo au nuakipikipi, ina doha hinage Guiau abo i abi ami vaiunu gamagaridi aridi ena.

26 Murina eai Iosua i lubidi, eo i unuidi oeagi haligigi aridi eai i hegadosohadi, se ota i lau e, i maimailahi.

27 Mahana i dui Iosua i lauhesomdi, oeagi eai se abihaidi, se gabalaedi vau duha va alona eai, arinai se bavaeamui veu nabunabutuadi duha avana eai se toredi, hinage nei eai se ota i laoma e asubena ta.

28 Nei asubenana ne Iosua Makeda i abi i lauelepaidi, edi Vasavasa hinage i unui, isi tatao gamagaridi, nige esega i mia: ena laulau Makeda edi Vasavasa arinai doha hinage ena laulau Ieriko edi Vasavasa arinai.

29 Iosua eo Isaraela gamagaridi maenaeao Makeda se laugabaei se lau Libina, Libina se ialaidi.

30 Guiau Isaraela nimadi eai Libina i mosei, eo edi Vasavasa hinage: se lauelepaidi, tatao gamagaridi boeana eai si unuidi; nige tau esau arinai ie mia: ena laulau edi Vasavasa arinai doha hinage ena laulau Ieriko edi Vasavasa arinai.

31 Iosua, eo Isaraela gamagaridi maenaeao Libina se laugabaei, Lakisi eai se lagema matadi eai se abi‐numa, se ialaidi.

32 Guiau Lakisi Isaraela nimadi eai i mosei, asubena helabuina eai se abi se lauelepaidi, tatao gamagaridi hinage boeana eai se unuidi, doha edi laulau Libina eai.

33 Horama, Gesa edi Vasavasa abo i laoma Lakisi bena i saguidi: Iosua ia hinage, eo ena eanua tataodi i lauelepaidi nige esau i mia.

34 Iosua, eo Isaraela gamagaridi maenaeao Lakisi se laugabaei, Egalona eai se lagema, matadi eai se abi‐numa, eo se ialaidi.

35 Nei asubenana ne Egalona se abi, se lauelepaidi, tatao gamagaridi eanua boeana eai se unuheohidi, doha hinage edi laulau Lakisi aridi eai.

36 Iosua eo Isaraela gamagaridi maenaeao Egalona eai se sae, se lau Heberona eai se ialaidi.

37 Heberona se girihai, edi Vasavasa, eo edi eanua gamagaridi, eo tatao gamagaridi boeadi eai se lauelepaidi, nige tau esau ie mia, i hebaaeaaririedi tatao gamagaridi i unuidi, ena laulau doha hinage ena laulau Egalona aridi eai.

38 Iosua, eo Isaraela gamagaridi maenaeao abo se uio: se lagema Debiri eai se ialaidi

39 Debiri se girihai eo edi Vasavasa, eo edi eanua gamagaridi hinage: se lauelepaidi, tatao gamagaridi se unuidi, nige tau esau ie mia: ena laulau Debiri aridi eai eo edi Vasavasa arinai, doha hinage ena laulau va Libina aridi eai eo edi Vasavasa arinai.

40 To Iosua oea tupidi eanuadi i heguridi, eo eanua headi teha eavana eai eo gonu eanuadi, eo goila i bunubunuasi eanuadi, eo edi Vasavasa hinage, nige tau esau i mia, isi gamagaridi se eahua i unuhematedi, doha Guiau Isaraela edi Eaubada i lauhesomdi.

41 Iosua i lauelepaidi Kadesa‐banea sigasigana i lau e Gasa eai, eo Gosena oea maudoudoina eai i lau e Gibeona eai.

42 Teina Vasavasa gamagaridi, eo edi tano hinage huia esega Iosua i abidi paana ede Guiau, Isaraela edi Eaubada, Isaraela i ialasaguidi.

43 Iosua, eo Isaraela gamagaridi maenaeao se uio, edi aba numa‐abi Giligali eai.

Copyright information for `SWP