Joshua 11

Iabini, Hasoa edi Vasavasa va i ataiei headi i hetamaridi Iobaha, Madona edi Vasavasa, eo Simirona edi Vasavasa, eo Asapa edi Vasavasa aridi eai.

Vasavasa headi hinage oea tupi roharoha teha bauri eai, eo Vasavasa headi gonu eai Sinerota teha eavana eai, eo headi hinage arotau eai, eo Doa sigasigana eai, teha lalasi eai.

Eo Kanana teha aruabo, eo teha lalasi, eo Amoraiti, eo Hitaiti, eo Peresaiti, eo Iebusaiti oea tupidi eai, eo Haivaiti Hemoni ubuna eai, Misepa oeana eai.

Isi se lau, isi eo edi tauiala moutuadi hinage, tatao se gamagari, mamohoi isi doha geregere gabogabo hasarina eai se gamagari ariri, eo hosi, eo kariota se gamagari ariri.

Teina Vasavasa gamagaridi se oigogo‐esega se laoma se abi‐numa Meroma goilana eai, Isaraela bena se ialaidi.

Guiau i ribalau Iosua arinai i ene, Isi tabu u matausiedi; maraitom, mahana doha ede ina, se mateohi abo ea mosedi Isaraela matadi eai; edi hosi abo au nigoidi, edi kariota abo oeagi eai au gabudi.

Iosua abo i laoma, eo tauiala gamagaridi maenaeao, i hetagugudi Meroma goilana eai, se ialaidi.

Guiau Isaraela nimadi eai i mosedi, to se lauelepaidi, eo se henaudi se lau e Sidona eai se lage, eo Misirepota‐maima eai se lage, eo Misepa teha aruabo arotauna eai se lage, se lauelepaidi i lau e nige esega i mia.

Iosua Guiau ena riba gamagaridi i lauvataidi: edi hosi i nigoidi, eo edi kariota oeagi eai i gabudi.

10 Nei asubenana ne Iosua i uio abo Hasoa i girihai, elepa eai edi Vasavasa i unui: beabeana Hasoa va teina basileia gamagaridi i sae tavatavaidi.

11 Isi tatao gamagaridi boeana eai se lauelepaidi se unuhematedi: nige esau i mia i eahua: Hasoa hinage i gabu.

12 Vau Vasavasa va edi eanua gamagaridi, eo edi Vasavasa hinage Iosua i girihaidi i lauelepaidi, i hebaaeaaririedi, doha Mose, Guiau ena heaheari, i lauhesomdi.

13 Eanua lailai headi Isaraela sora nige se gabudi, Iosua Hasoa mo i gabu.

14 Teina eanua edi gogo, eo edi bulumakau, Isaraela nanatunaeao se abigaibuidi isi isibom edi ginauri: tatao mo gamagaridi se lauelepaidi, nige tau esau i mia i eahua.

15 Doha Guiau ena heaheari Mose i lauhesom, Mose hinage Iosua i lauhesom, Iosua hinage i abivatai: ginauri gamagaridi Guiau Mose i lauhesom va Iosua i abiheohidi.

16 Arinai Iosua oea i girihaiohi, oea tupidi, eo oea maudoudoina teha eavana eai, Gosena oeana maudoudoina, eo arotau eo gonu, eo Isaraela edi oea, eo edi gonu.

17 Halaki tupina eai i sae Seia eai, i lau e Balagada eai, Labanona arotauna eai, Heamona tupina ubuna eai: edi Vasavasa gamagaridi i abidi, i lauelepaidi, i unuidi hinage.

18 Teina Vasavasa gamagaridi aridi eai Iosua huia roharoha eai i ialaidi.

19 Nige eanua esau Isaraela maena se labini: Haivaiti tataodi isibom Gibeona taumiaidi: gamagaridi se ialaidi, eo se girihaidi.

20 Paana ede Guiau nuadi i heoiuradi, bena se laoma Isaraela se ialaidi, ia abo i hebaaeaaririedi, nige i nuatuidi; bena i hebaaeadi mo, doha Guiau Mose i lauhesom.

21 Nei huiana ne Iosua i laoma Anakimi tataodi bena i helautomdi oea tupidi eai, eo Heberona eai, Debiri hinage, eo Anabi, eo Iueda oea tupidi eai, eo Isaraela oea tupidi eai: Iosua i hebaaeaariedi, eo edi eanua hinage.

22 Isaraela nanatunaeao edi tano eai nige Anakimi esau i mia; headi mo se mia Gasa eai, eo Gati eai, eo Asidodi eai.

23 Tano maudoudoina Iosua i girihai, doha hinage riba gamagaridi Guiau i ribalau Mose arinai: Iosua abo i mosei Isaraela aridi eai, boga esau enana, eo boga esau enana, oea eai va se iala lautom.

Copyright information for `SWP