Joshua 12

Teina peina eai Vasavasa gamagaridi va Isaraela se unuidi, eo edi tano se girihaidi va esadi se uridi. Ioridano hari tupo eai, Sihona, Amoraiti edi Vasavasa, eo Oga, Basana edi Vasavasa. Mose Guiau ena heaheari, eo Isaraela nanatunaeao se unuidi: Mose Guiau ena heaheari, edi tano i mosei Reubena, eo Gada, eo Manasa tupona aridi eai.

Iosua eo Isaraela nanatunaeao teina Vasavasa gamagaridi se unuidi Ioridano teina teha eai, teha lalasi, Balagada eai, Lebanona arotauna eai, i lau e Halaki tupina eai, i sae Seia eai: edi tano va Iosua abo i mosei Isaraela adi bogao aridi eai, hari boga enana, hari boga enana.

 • Ieriko edi Vasavasa,
 • Eae edi Vasavasa, (Betele hanahanauna eai)
 • Ierusalema edi Vasavasa,
 • Heberona edi Vasavasa,
 • Iamuta edi Vasavasa,
 • Lakisi edi Vasavasa,
 • Egalona edi Vasavasa,
 • Gesa edi Vasavasa
 • Debiri edi Vasavasa,
 • Gederi edi Vasavasa,
 • Hoama edi Vasavasa,
 • Aradi edi Vasavasa,
 • Libina edi Vasavasa,
 • Adulama edi Vasavasa,
 • Makeda edi Vasavasa,
 • Betele edi Vasavasa,
 • Tapua edi Vasavasa,
 • Hepera edi Vasavasa,
 • Apeka edi Vasavasa,
 • Lasarona edi Vasavasa,
 • Madona edi Vasavasa,
 • Hasoa edi Vasavasa,
 • Simirona merona edi Vasavasa,
 • Asapa edi Vasavasa,
 • Tanako edi Vasavasa,
 • Megido edi Vasavasa,
 • Kedesa edi Vasavasa,
 • Tokanaim edi Vasavasa,
 • Doa edi Vasavasa,
 • Giligali edi Vasavasa,
 • Tirisa edi Vasavasa,
gamagaridi tauesega‐i‐mate‐saudoudoi‐esega.

Copyright information for `SWP