Joshua 13

Iosua i tautaubadao, ena borimai se gamagari: Guiau i ribalau ia arinai i ene, U tautaubadao, eo em borimai se gamagari, sora tano lailai nige au abiheohi.

  • Tano va sora nige se abi va anasigasiga Guiau Iosua i heriba.
Tano ta abo au soi boga haligigi‐hasi aridi eai, eo Manasa boganaeao tupona arinai.

Reubena, eo Gada, eo Manasa boganaeao tupona, edi oea se abiao, Mose i mosedi va, Ioridano hari teha eai, tupo aruabo eai, doha Mose Guiau ena heaheari i mosedi.

  • Vau Reubena, eo Gada, eo Manasa boganaeao tupona, edi oea sigasigadi Iosua i ribaedi.
14 Levi boganaeao mo oea nige i mosedi, Guiau, Isaraela edi Eaubada ena aitalasam oeagi alaalasina eai se ginauridi enadi meta, doha hinage i heribadi.

15 
  • Reubena boganaeao edi oea sigasigadi se uridi.
24 
  • Gada boganaeao edi oea sigasigadi se uridi.
29 
  • Manasa boganaeao tupona edi oea sigasigadi se uridi.
33 Mose Levi boganaeao oea nige i mosedi, Guiau, Isaraela edi Eaubada, edi oea ede, doha hinage i heribadi.

Copyright information for `SWP