Joshua 15

Iuda boganaeao edi tano, hari bada, hari bada enadi se soi, Iuda edi tano sigasigadi se uridi. 13 Kaleba, Iepuna natuna, Iuda nanatunaeao edi oea tupona i mosei, doha Guiau Iosua i heriba, Araba Anaki tamana ena eanua, esana Heberona.

14 Kaleba, Anaki nanatunaeao haiona, Sesai, eo Aimano, eo Talemai i henaudi.

15 Ia abo i sae Debiri tataodi aridi eai: Debiri esana beabeana ede Kiriata‐sepa.

16 Kaleba i ene, Tau esau Kiriata‐sepa i lubi, eo i girihai, abo Akesa, natugu siu, ia monena ea mosei.

17 Otinielu, Kinasa natuna, eanua abo i girihai, abo Akesa i mosei ia monena.

18 Se tavasorao abo Akesa Otinielu i heriba bena tamana arinai oea gagirina esau i aiboda: ena asina eai i pesa: Kaleba i ribalau ia arinai i ene, saha bena u abi?

19 I heuio i ene, u hewoiwoinagu, oea esau tupo eavana u reamao, ea ne bena goila se bunubunuasi hinage u reama. Goila bunubunuasi tupo saesaena, eo tupo dobidobina abo i mosei ia arinai.

20 
  • Iuda boganaeao hari bada, hari bada edi oea se soi eanua gamagaridi, eo oea sigasigadi se uridi.
63 Iebusaiti tataodi, Ierusalema taumiaidi, Iuda se aipateasa nige se henaudi: Iebusaiti tataodi, Iuda nanatunaeao maedi se miaesega Ierusalema eai, i laoma e teina huia ta.

Copyright information for `SWP