Joshua 17

  • Iosepa nanatunaeao Manasa, eo Iperima, edi tano sigasigadi se uridi.
Manasa edi tano sigasigana se uridi. 12 Manasa nanatunaeao eanua taumiaidi nige se hetatagorigoriohidi, nige abina se ata: Kanana tataodi oea eai se miahai.

13 Taiede Isaraela nanatunaeao se hetadadao, Kanana tataodi se hetaxiedi nige se hetatagorigoriohidi,

14 Iosepa nanatunaeao se ribalau Iosua arinai si ene, Paana saha tano esega mo u reama, eau ea sae, eo egu tatao se gamagari ariri, doha lahinae Guiau i hedebasaegu.

15 Iosua i heuio i ene, Ena mamohoi oa u sae, eo em tatao se gamagari, eo em tano Iperima eai nige susuana, abo u sae nuura eai, Peresaiti edi tano eai em oeagi u oidi.

16 Iosepa nanatunaeao si ene, Tupina nige gonogonoamai: Kanana tataodi gonu eai se mia edi kariota poasi se abidi, Betaseana tataodi, eo eanua headi hinage, eo isi se miahai Ieserela gonuna eai.

17 Iosua i ribalau Iosepa nanatunaeao Iperima eo Manasa aridi eai, i ene, Mamohoi u sae, u gamagari, eo u adidiri ariri: taba nige tano esega mo u abi.

18 Oea tupina abo enam: oeagi metai se gamagari abo u oidi, aniona abo enam: Kanana tataodi va edi kariota poasi se abidi va eo se adidiri, abo u henaudi, eo u hetatagorigoriohidi hinage.

Copyright information for `SWP