Joshua 19

Simeona boganaeao kelero helabuina se abi, edi tano sigasigadi se uridi. 10 
  • Sebulona boganaeao kelero hehaionana se abi, edi tano sigasigadi se uridi.
17 
  • Isakara boganaeao kelero hehasina se abi, edi tano sigasigadi se uridi.
24 
  • Asa boganaeao kelero hehaligigina se abi, edi tano sigasigana se uridi.
32 
  • Napatali boganaeao hehaligigi‐esegana se abi, edi tano sigasigadi se uridi.
40 
  • Dana boganaeao kelero hehaligigi‐labui se abi, edi tano sigasigadi se uridi.
49 Tano se soiheohi, Isaraela nanatunaeao abo tano se mosei Iosua, Nuna natuna arinai.

50 Doha Guiau i ribaei eanua va i aibodai Timinatisera, Iperima tupina eai se mosei ia arinai, eanua i ginauri, arinai abo i mia.

51 Tano ede teina se soi va: tausoina Eleasa kohena tauna, eo Iosua, Nuna natuna, eo Isaraela nanatunaeao, hari boga, hari boga, edi babada hinage, Siloa eai, Guiau matana eai se hekelero, se soi numa bahebaheusi dobilana eai. Oea va abo se soi lautom.

Copyright information for `SWP