Joshua 2

Iosua, Nuna natuna, Sitimi eai tatao labui i hetamarimodigaui, i ene, Au lau Ieriko eai, oea va au itasipoi. Isi se lau sine baaea esau, esana Rahaba, ena numa eai se lage, arinai se eno.

Ieriko edi vasavasa se heriba si ene, Maieona ta tatao labui, Isaraela nanatunaeao se lagema, eda oea se itasipoi.

Ieriko edi vasavasa, headi i hetamaridi Rahaba arinai i ene, Tatao va se laoma em numa eai se avasae, u woeaidima, se laoma bena eda eanua se itasipoi.

Sine va taodi‐labui i laedi i toreamuidi, abo enaba, Tatao va se laoma arigu eai, edi aba laoma nige ea nuatui:

Dobila guduna edi huia gudugudui va, i maieonao tatao va se pesa murimuri eai: edi lau hinage nige ea nuatui: au hemurivataheulaidi; abo au hemuridi nuana.

Ia mo numa evana eai i woeaidi, eba, numa evana eai i torenonohaidi, boeana eai i toreamuidi.

Tatao headi taodi‐labui va se hemuritaidi Ioridano edana eai, i lau e saga aba gaeoavasina eai: tau lau va se pesa eanua murimuri eai, gudu abo se gudui.

Taodi‐labui sora nige se eno, sine va i avasae i laoma aridi eai numa evana eai.

I ribalau tatao aridi eai i ene, Ea nutuiao Guiau tano ta i leava, debamiu eai matausi lailai ai hearo, eanua ta tataodi se beruberu ariri paana se matausiemiu.

10 Vasa va ai ataieao doha Guiau Gabogabo Buiabuiana i hepitari matamiu eai, omi Aigupito eai au laoma va: emi laulau hinage Amoraiti edi vasavasa labui, Sihona eo Oga aridi eai, Ioridano hari teha eai, au hebaaeaaririedi va.

11 Vau va ai ataieao atemai se taigari, eo nige tau esau arimai eai i adidiri, se matausiemiu: paana Guiau emi Eaubada ia gareva evana edi Eaubada, eo tanoubu hinage edi Eaubada.

12 Arinai ea aibodaimiu, Guiau debana eai arigu eai au aigora, doha ea bobodiemiu ta omi abo tamagu ena numa tataodi au nuatuidi hinage, heiheinoi mamohoi abo au reama.

13 Tamagu eo sinagu, rougueao eo egu dodogaeao, enadi tatao hinage abo au hemaurimai, mate eai abo au hemaurimai.

14 Tatao va ia se heuio si ene, Ema mauri doha emi mauri, vau ema laoma paana taba nige u ribaribaemai va. Mamohoi Guiau oea ta i reama enamai abo ai nuatuim, mamohoi ema abi abo se loro mo arim eai.

15 Arinai tomlapai eai i hedavedobedi: ena numa eanua ganana eai se abi, gana evana eai ie mia.

16 I ribalau aridi eai i ene, Au lau oea tupina eai au mia, ata tatao se henaumiu va se lobaimiu, nei eai asubena haiona au miaeamui, vau tatao va se lauo hesabamiu va se uioma, abotai abo emi dobila eai au lau.

17 Tatao va ia se heriba si ene, Vau aigora va ai aigora arim eai taba nige u hegirumai.

18 U nuatui ai laoma oea eai ta, tomlapai eai arinai u hedavedobemai teina maina buiabuia ta u auhepatui: tamam eo sinam, eo roumeao, tamam ena numa tataodi hinage, gamagaridi u heoigogodima arim eai.

19 E, esa, esa em numa eai i pesa murimuri eai i lau eda eai, ia osinana iabom i heboriri, ai nige ama giru: esa, eo esa maem numa eai aue mia ena nimadi eai se hebaaeadi ama giru meta

20 Ema laoma paana ena u vasavasaei vau aigora va besi i ota va.

21 Ia abo i ene, Taiede, emi riba ta nuatuvatai. Abo i hetamaridi se lau: maina buiabuiana abo i auhepatunonohai tomlapai eai.

22 Se lau e, abo se lage oea tupina eai, asubena haiona nei eai se mia, i lau e tauaihenau se uio: tauhenaudi va dobila se lau e, sigasigana eai, se eooasaaidi.

23 Taodi‐labui abo se uio, oea tupina eai se leta, se gaeoavasi, se laoma Iosua, Nuna natuna arinai, vasa gamagaridi ia arinai se vasavasaei.

24 Se ribalau Iosua arinai si ene, Mamohoi, oea maudoudoina Guiau nimada eai i ledima, eanua tataodi gamagaridi debada eai se beruberu ariri.

Copyright information for `SWP