Joshua 20

Guiau, Iosua i heriba eanua headi Isaraela nanatunaeao se hetorodi, tauaiunugaibu ena aba dago. Ena tau esau helena taumia i unuigaibu, nige nuana aiunu, abo i dago, eanua esau va edi aba dagodagolau arinai i lage, abo i mauri.
  • Eanua va se hineridi ede teina, esadi abadagodagolau eanuadi,
  • Kedesa, Galilaia eai.
  • Sekema, Iperima eai.
  • Kirigata‐aba, Heberona eai.
  • eo Ioridano hari teha eai,
  • Besa, Reubena edi gonu eai.
  • Ramota, Giliadi eai.
  • Golani, Basana eai.
Copyright information for `SWP