Joshua 21

Levi boganaeao edi babadaeao abo se laoma Eleasa kohena tauna arinai, eo Iosua, Nuna natuna hinage arinai, eo Isaraela nanatunaeao hari boga, hari boga, tamadieao aridi eai;

Siloa, Kanana eai se ribalau aridi eai, si ene, Mose avana eai, Guiau i lauhesomiu, i ene, ema eanua, ema aba mia au ledima, eo oea begana hanahanaudi eai hinage emi burumakau edi aba aibai.

Isaraela nanatunaeao edi tano tupona Levi tataodi se mosedi doha Guiau i lauhesomdi, eanua headi, eo tano begana eanua va hanahanaudi eai.

  • Levi tataodi edi eanua se mosedi esadi se lautoredi.
43 Guiau tano gamagari i mosei Isaraela aridi eai, doha i riba aigora tamadieao aridi eai, se abiao, eo arinai se miahai.

44 Guiau abo i heaiavasidi tupo saesae, eo tupo dobidobi, doha hinage tamadieao i riba aigora, adi vaiunu gamagaridi aridi eai nige tau esau matadi eai ie toro: Guiau nimadi eai adi vaiunu i mosedi.

45 Ginauri lorodi, Guiau Isaraela nanatunaeao i ribahesunumadi va, nige begana se dabu: gamagaridi se abiheohidi.

Copyright information for `SWP