Joshua 24

Iosua, Isaraela adi bogao gamagaridi Sekema eai i heoigogoidi; Isaraela edi babadaeao, eo edi vasavasaeao, eo edi taukirainoeao, eo edi tanuagaeao: Eaubada matana eai se laoma.

Iosua i ribalau tatao gamagaridi aridi eai, i ene, Guiau, Isaraela edi Eaubada i ene ina doha, mumuga eai tamamiueao goila hari teha eai se miahai, ia ede Teraha, Aberahama tamana, eo Nahora tamana, hari eaubada se heaeaiedi.

Tamamiu Aberahama goila hari teha eai ea abi, ea woeai Kanana oeana eai, i taudadai, tumanaeao ea helai, abo Isaako ea mosei ia arinai.

Isaako, Iakobo eo Isoa ea mosei: Seia tupina ea mosei Isoa arinai, arinai i mia, Iakobo maena nanatunaeao se dobi Aigupito eai.

Mose, eo Arona ea hetamaridi, Aigupito ea hebaaeadi doha egu laulau gamagaridi aridi eai: e murina eai ea woeaimiu murimuri eai.

Tamamiueao Aigupito eai murimuri eai ea woeadima: abo gabogabo eai au lagema: Aigupito tataodi tamamiueao edi kariota, eo edi tauiala hosi potadi eai se geru se henaumiu, i lau e Gabogabo Buiabuiana eai.

Se eogalau Guiau arinai, abo omi, eo Aigupito tataodi duaduarimiu eai masigiri ea hetubu, gabogabo hinage i saema, i buburidi, matamiu eai egu laulau Aigupito eai au itadi, huia roharoha barabara eai aue mia.

Ea woeaimiu, Amoraiti tataodi edi oea eai au lagema, Ioridano hari teha eai se mia: se ialaimiu, abo nimamiu eai ea toredi, edi oea bena au abi enamiu; matamiu eai ea hematedi.

Abotai Balaki, Sipoa natuna, Moaba edi Vasavasa i toro Isaraela i ialaidi headi i hetamaridi Balama, Beoa natuna, i eogai bena i hebaaeamiu.

10 Balama ena riba nige ea ataiei arinai i aihelahuimiu mo: ia nimana eai ea abihemaurimiu.

11 Ioridano abo au gaeoavasi, abo Ieriko eai au lage, Ieriko tataodi se ialaimiu; eo Amoraiti hinage, eo Peresaiti, eo Kanana, eo Hitaiti, eo Gagavaiti, eo Haivaiti tataodi se ialaimiu; isi nimamiu eai ea lediva.

12 Gumo ea hetamari i eda bagunaimiu, matamiu eai i hetatagorigoridi: Amoraiti edi vasavasa labui, emi elepa eai mo nigee, eo emi alahia eai nigee.

13 Oea va ea reava arinai nige au paipaisoai, eo eanua nige au ginauridi ea lediva, boeadi eai aue mia: oea va nige au umaidi hinage aridi eai ami aiai au abi au ai.

14 Arinai ede Guiau au matausiei, au heaeaiei ma nuamiu se ohi, au heaeaiei mamohoi: eaubada tamamiueao se heaeaiedi goila hari teha eai, eo Aigupito eai, au toresuaraidi; Guiau abo au heaeaiei.

15 Ena au ene Guiau ta heaeaiei i baaea, teina asubena ta au nuatui, eai abo au heaeaiei: eaubada va tamamiueao se heaeaiedi goila hari teha eai, Amoraiti tataodi edi oea arinai au miahai edi eaubadaeao: eau mo, eo egu numa taumiaina, ai Guiau abo ai heaeaiei.

16 Tatao abo se heuio si ene, Eaubada taba i nuahimai, Guiau abo ai nuagabaei bena hari eaubada ai heaeaiedi:

17 Guiau, ema Eaubada, ai, eo tamamaieao Aigupito eai i woeaidima, numa tutugudui eai ai laoma, heiheinoi lailaidi matamai eai i ginauridi, dobila gamagaridi eai ai laoma, eo tatao gamagaridi boeadi eai ai laoma, i itavataimai:

18 Matamai eai hinage Guiau tatao gamagaridi i hetatagorigoridi, doha Amoraiti tataodi oea eai se mia: arinai ede ai hinage Guiau abo ai heaeaiei: paana ia ema Eaubada.

19 Iosua i ribalau tatao aridi eai i ene, Guiau taba nige au heaeaiei: paana ede ia Eaubada tabuna, eo ia Eaubada aiaromagigirina ede: laugagaeo au utusidi, eo emi baaea taba nige i ribagigiridi.

20 Ena Guiau au nuagabaei, hari eaubada, hari eaubada bena au heaeaiei abo i hebaaeamiu, eo i helautomiu, abiabi lorodi i abidi arimiu eai va abo se lautom.

21 Tatao abo si ene, Nigee, Guiau mo abo ai heaeaiei.

22 Iosua abo i ribalau tatao aridi eai i ene, Au witinesiuioimiu, Guiau au hineri, ia abo au heaeaiei. Si ene Ai witinesi ede.

23 I ene, hari eaubada boeamiu eai au gabaedi, Guiau Isaraela edi Eaubada nuamiu abo se lauei.

24 Tatao se ribalau Iosua arinai, si ene, Guiau eda Eaubada abo ai heaeaiei, ia arinana abo ai avaabiei.

25 Arinai nei asubena eai ne Iosua tatao i ribahesunumadi, laugagaeo, eo sanapu esau Sekema eai i toredi.

26 Iosua Eaubada ena laugagaeo bukana eai teina riba ta i uridi: veu tau lailai i abi, i hetoro oeagi paana eai, Guiau ena numa tabuna hasarina eai.

27 Iosua i ribalau tatao gamagaridi aridi eai, i ene, Au ita, arida eai teina veu ta abo eda witinesi: paana riba gamagaridi Guiau i ribalau arida eai i ataiei: arinai abo ia eda witinesi, ata emi Eaubada au morui.

28 Iosua tatao abo i hetamaridi se lau, esau, esau, i lau ena tano arinai.

29 Teina ginauri se ohi, e abotai abo Iosua, Nuna natuna, Guiau ena heaheari i odalele, ena borimai tataohaligigi‐se‐mate‐saudoudoi.

30 Ena tano Timinata‐sera sigasigana eai se tore, Iperima tupina eai, Gasa tupina, teha bauri eai.

31 Iosua ena huia eai Isaraela Guiau se heaeaiei, eo babadaeao gamagaridi Iosua se hemuri edi huia eai, isi Guiau ena paisoa gamagaridi i abidi Isaraela aridi eai, se nuatuiao.

32 Iosepa siadana va Isaraela nanatunaeao Aigupito eai se abidima Sekema eai se toredi, oea va Iakobo i uneune Sekema tamana, Hamora nanatunaeao aridi eai, maisana i mosedi ario tatao haligigi‐se‐mate va: oea va Iosepa nanatunaeao abo se abi enadi.

33 Eleasa, Aarona natuna abo i odalele: ia natuna Piniasi ena oea tupina eai se tore, oea va se mosei ia arinai, Iperima tupina eai.

Copyright information for `SWP