Joshua 5

Amoraiti tataodi edi vasavasa gamagaridi Ioridano teha lalasi eai, so Kanana edi vasavasa gamagaridi hinage gabogabo tehana eai, vasa va se ataieao Guiau Isaraela nanatunaeao matadi eai Ioridano goiladi i hepitaridi, i lau e, se gaeoavasieao, nuadi se beruberu ariri, eo arudi se loi; Isaraela nanatunaeao se matausidi.

  • Isaraela nanatunaeao Aigupito se laugabaei se heperetomedio: isi gamagaridi barabara eai se mateo va. Isi Kanana taulagema barabara eai se labasidi sora nige se heperetomedi. Arinai Guiau i ribalau Iosua arinai i ene, Isaraela nanatunaeao u heperetomedi. Gamagaridi abo se heperetomedi.
10 Isaraela nanatunaeao Giligali eai se miamia, asubena hesaudoudoi‐hasina eai pasova se ai Ieriko gonuna eai.

11 Pasova se ai e, maraitom nei eanua godibuna se aidi, keki nige obue se tore hinage, eo godibu se gabu hinage nei asubenana eai.

12 Maraitom hinage nei eanua godibuna se ai, mana abo i lautom, Isaraela nanatunaeao mana nige se aiuio: Kanana tanona aiaina meta borimai abo se aidi.

13 Iosua Ieriko hanahanauna eai i toro, i sanaloro, tau esau i ita nuanuana eai i totoro ena elepa nimana eai i abi nonohai. Iosua i lau ia arinai, i ribalau i ene, Abo u saguimai e, ama vaiunu abo u saguidi?

14 I ene, Nigee, eau Guiau moutuana edi kapena ede ea laoma ta. Iosua tano eai ie guri matana eai i aihelahui, i ribalau ia arinai i ene, Egu Guiau ena heaheari arinai i ene edoha?

15 Guiau moutuana edi kapena Iosua i heriba i ene, Em aeum u abihaidi: em aba toro ta ie tabuna. Iosua ena aeum i abihaidi.

Copyright information for `SWP