Joshua 8

Guiau i ribalau Iosua arinai, i ene, Tabu u matausi, tabu aruam se loi, u torohai tauiala gamagaridi maemeao au se Eae eai, Eae edi Vasavasa nimam eai abo ea reava, ena eanua tataodi hinage eo ena eanua, eo ena tano.

Eae, eo ena Vasavasa aridi eai au abi doha hinage au abi Ieriko eo ena Vasavasa aridi eai, gogo mo abo au abi gaibui omi enamiu; eanua murina eai au vese.

Iosua abo i torohai, iala tataodi gamagaridi maenaeao hinage, bena se sae Eae eai, se ialaidi, Iosua tataoadiadidiri 30,000 i hileidi maieona eai i hetamaridi,

I lauhesomdi, i ene. Au lau au bavaeamui eanua murimurina eai, tabu eanua au laugabaei ariri, gamagarimiu au bava nonohai.

Eau, eo tatao gamagaridi maegueao abo ai sae eanua ai abi: e, isi se pesama se laoma hesabamai doha lahinae va, abo ai dagogorigori matadi eai.

(Isi abo se laolaoma se henaumai) i lau e ai woeaidi eanua murimurina eai, si ene, se dago matada eai doha lahinae va; arinai bena ai dagoedi.

Omi emi aba vesei eai abo au torohai, eanua au girihai, paana Guiau emi Eaubada nimamiu eai eanua abo i reava.

Eanua va abo au girihai, eanua au gabu, doha Guiau ena laugagaeo i ene abo au gabu; au nuatui, ea lauhesomiuo.

Iosua abo i hetamaridi se lau, se lau Betele, eo Eae duaduaridi eai se bavaeamui Eae tupo lalasi eai: nei maieonana ne Iosua tatao boeadi eai ie mia.

10 Maraitomtom, mahana sora, Iosua i toro tatao i hasiridi, ia maena Isaraela edi babada se sae Eae tataodi matadi eai.

11 Tatao gamagaridi, tauiala gamagaridi maenaeao se sae se lage eanua hanahanauna eai, e, se abi numa Eae teha bauri eai: edi aba mia eo Eae arotauna duaduari eai.

12 Tatao 5000 i laedi Beteli eo Eae duaduari eai i hebavaeamuidi eanua tupo lalasi eai.

13 Tatao va se toredi, moutuadi va eanua teha bauri eai, eo tatao eanua teha lalasi eai se bavaeamui, Iosua maieona eai i dobi arotau gonuna duaduarina eai.

14 Eae edi Vasavasa Isaraela i itadi abo se toroheuheula, eanua tataodi se lau Isaraela se ialaidi, ia, eo ena eanua tataodi gamagaridi hinage, gonu eai se lauesega: tatao va se bavaeamui eanua murimurina eai nige se nuatuidi.

15 Iosua eo Isaraela gamagaridi se boraauridi, se woeawoeaidi arinai se dago barabara dobilana eai.

16 Eae tataodi adi sasagueao gamagaridi se eogaidi bena Isaraela se henaudi, Iosua se henau arinai eanua va se laugabaei.

17 Beteli eo Eae eai nige tau esega i mia, gamagaridi se lau Isaraela hesabadi: eanua se laugabaei, edi eanua dobiladi nige se gududi, Isaraela se aihenaudi, se lau.

18 Guiau i ribalau Iosua arinai, i ene, Alahia nimam eai u abiisini Eae matana eai, Eae nimam eai abo ea reava. Iosua alahia nimana eai abo i abiisini Eae matana eai.

19 Nimana i abiisini va tau vaseina edi aba bavaeamui eai se toroheuheula se aitautau, se avasae eanua eai, se girihai, se gabuheulai.

20 Eae tataodi abo se sinibui edi eanua asuasuna se ita i sae gareva eai, nige edi dobila bena se dago, se sae, se dobi, Isaraela se dago borabora va barabara eai abo se uio tauhenaudi matadi eai.

21 Iosua eo Isaraela gamagaridi se itaeao tauvesevesei eanua se girihaiao, eanua asuasuna i sae, se uio Eae tataodi se unuidi.

22 Isi hinage eanua eai se lage se laoma hesabadi: arinai Isaraela Eae tataodi se hetaiiridi hari teha, hari teha se unuidi, nige esega i mia, eo nige esega i dago.

23 Eae edi Vasavasa se toai abo se laei Iosua arinai.

24 Isaraela tataodi oea eai Eae tataodi se unuohidi barabara eai va se henaudi va, gamagaridi se lauelepaidi abo se mateohi, Isaraela gamagaridi abo se uio Eae eai, hinage tatao eanua eai se lauelepaidi.

25 Nei asubenana ne gamagaridi se mate, tatao eo sisine tausani saudoudoi‐labui, Eae tataodi abo se ohi.

26 Iosua nimana eai alahia i abiisini va nige i abiuio i lau e, Eae taumiaidi gamagaridi se unuheohidi.

27 Edi bulumakau, eo edi gogo mo Isaraela se abigaibuidi, doha riba va arinai Guiau Iosua i lauhesom va.

28 Iosua Eae i gabuohi, eanua va i hemala venu peina, i hebaaeaaririei i laoma e, huia ta.

29 Eae edi Vasavasa oeagi eai i hegadosoha i lau e, i maimailahi: mahana i dui Iosua abo i lauhesomdi i ene, Sinarena oeagi eai au abihai au gabalaei eanua dobila aba avaavasaena eai; arinai veu gamagaridi au tarinidi, hinage nei eai se ota i laoma e, huia ta.

30 Ebali tupina eai Iosua hatahata tabuna i ginauri Guiau Isaraela edi Eaubada arinai,

31 Doha Mose, Guiau ena heaheari, Isaraela nanatunaeao i lauhesomdi, doha Mose ena laugagaeo bukana eai se uri va, hatahata tabuna va veu tau maudoudoidi eai au ginauri, aridi eai nige tau esau poasi eai i paisoa: potana eai aitalasam gabugabudi Guiau arinai se ginauri: eo labini aitalasamdi hinage.

32 Mose ena laugagaeo, Isaraela matadi eai i uridi va, Iosua vau veu eai i urivataidi.

33 Isaraela gamagaridi, eo edi babada hinage, eo adi tanuaga, eo edi tauhekiraino, ake hari teha, hari teha eai se totoro: kohena, boga Levi, Guiau ena ribahesunuma akena se laei, laolaoma tataodi, eo headi boeadi eai se labasidi hinage, tupona Geresima tupina hasarina eai se totoro, eo tupona Ebali tupina hasarina eai: doha Mose Guiau ena heaheari i lauhesomnonohaidi, i ene, Isaraela tataodi arinai se aihelahuidi.

34 Murina eai laugagaeo ribadi gamagaridi i hasiridi, riba lorodi, eo riba hemahematausiedi, doha laugagaeo bukana eai riba gamagaridi se uridi.

35 Mose laugagaeo i lauhesomdi, nige riba esau Iosua i hebeu Isaraela tataodi aridi eai i hasiriheohidi, eo sisine, eo merumeru gagaridi, eo laolaoma tataodi maedi se sae, se dobi, riba va hinage se ataiedi.

Copyright information for `SWP