Joshua 9

Vasavasa gamagaridi Ioridano teina teha eai, headi oea tupidi eai, eo headi gonudi eai, eo gabogabo lailai hasarina eai, Lebanona tehana eai, Hitaite, eo Amoraiti, eo Kanana, eo Peresaiti, eo Haivaiti, eo Iebusaiti, isi vasa va se ataiei.

Abo se oigogo esega, bena Iosua eo Isaraela se ialaidi, nuadi esega mo.

Gibeona taumiaidi Iosua ena laulau Ieriko, eo Eae aridi eai, vasana se ataiei.

Edi nuatu borabora se nuatui arinai bena se hemala hari eanua tataodi, baeki beabeadi se toredi edi asina potadi eai, edi uaina opidi se abidi se beabea, eo se puripurisi, eo se bodibodi,

Aedi eai ae‐um beabeadi, eo se poasidi se abidi, ruru beabeadi se ruidi, edi areto hinage i kokoeagi, eo i pohupohu.

Isi se lau Iosua arinai, ena aba mia Giligali eai, se ribalau ia arinai, eo Isaraela aridi eai, si ene, Ema eanua eda roharoha eai ai laoma, bena ta labini.

Isaraela tataodi se ribalau vau Hitaiti tataodi aridi eai, si ene Nuana boeamai eai aue mia, edohana abo ta labini?

Se ribalau Iosua arinai, si ene, Em heaheari ai. Iosua aridi eai i ene, Omi haedi eai au laoma?

Se ribalau ia arinai si ene, Em heaheari oea esau eda roharoha eai se laoma, paana Guiau em Eaubada esana ai ataiei: ia vasalaulau ai ataieao, eo ena laulau gamagaridi Aigupito eai.

10 Ena abiabi gamagaridi hinage Amoraiti edi Vasavasa labui aridi eai, Ioridano hari tupo eai Sihona, Hesebona edi Vasavasa, eo Oga, Basana edi Vasavasa, Asatarota eai.

11 Arinai ema babada, eo ema eanua tataodi gama garidi se ribalaoma arimai eai, si ene, Emi adaadausi alaena nimamiu eai au abi, au laubagibagiedi, au ribalau aridi eai, au ene, Emi heaheari ai: ta labini.

12 Teina areto ta ema eda alaena ema numa eai ai abi ma gigiborina asubenana ne ai laoma arimiu eai, hage au ita i kokoeagi, eo i pohupohu:

13 Eo teina uaina iledi hinage ma harihariudi ai hemonaudi: eo teina ama ruru, eo ae‐um ta se beabea paana ema dobila i roha ariri.

14 Adi aiai ribana tatao se ataiei, nige se lau Guiau avana eai edi dobila se hesioi.

15 Iosua i ava‐ehaedi, eo se labini, to se abihemauridi; Isaraela edi vasavasa aridi eai se riba aigora aridi eai,

16 I lau e, asubena haiona se ohi vasa abo se ataiei isi heledi taumia, edi eanua hinage hanahanaudi eai.

17 Isaraela tataodi se lau, asubena hehaionana eai edi eanua eai se lage. Edi eanua va esadi ede Gibeona, eo Sepaira, Birota, eo Keriga‐gerimi.

18 Isaraela nanatunaeao nige se unuidi paana edi Vasavasa, Guiau, Isaraela edi Eaubada debana eai se aigora aridi eai. Isaraela gamagaridi edi vasavasa se monunuedi.

19 Vasavasa va se ribalau Isaraela aridi eai si ene, Aridi eai ai aigora, Guiau, Isaraela edi Eaubada, debana eai: tabu ta abilau aridi eai.

20 Teina mo ta abi aridi eai: ta abihemauridi baaea lailai ata ta hearo, paana aigora va arinai ta aigora aridi eai.

21 Vasavasa se ribalau aridi eai si ene, Abo ta abihemauridi: taiede isi abo Isaraela edi oeagi taugedari eai se lau, eo adi goila tauoioi eai se lau: doha hinage vasavasa va se heribadi.

22 Iosua i eogaidi i ribalau aridi eai, i ene, Omi saha au boraimai ta, au ene, ema eanua edadi se roha ariri, emi aba‐mia momohoi gegesimai eai?

23 Taiede abo au baaea, abo ai hepaisoaimiu, omi abo egu Eaubada ena numa oeagi taugedari, eo goila tauoioi eai au lau.

24 Iosua se heuio si ene, Mamohoi, ai em heaheari si heribamai si ene, Guiau, em Eaubada ena heaheari Mose i heriba oea maudoudoina abo se rediva, oea va taumiai hinage gamagaridi matamiu eai abo au unuidi, arinai ai matausiaririemiu, teina laulau ta hinage ai abi.

25 Taiede, ai ede ina nimam eai, oabom em abi sahu u ene i loro, eo i dudurai u abi arimai eai.

26 Arinai hinage Isaraela nanatunaeao nimadi eai i abihemauridi, nige se unuidi.

27 Nei asubenana ne Iosua i hetorodi Isaraela edi oeagi taugedari, eo adi goila tauoioi, eo Guiau ena hatahata tabuna oeagina eo goilana se abi, i laoma e, teina asubena ta, dimona edi aba‐paisoa hinage i heribadi.

Copyright information for `SWP