Luke 10

Iesu tatao‐haiona‐se‐mate‐saudoudoi i hetamari bagunaedi

Mt. 10.1-42

Teina ginauri ta muridi eai Guiau tatao tatao‐haionase‐mate‐soudoudoi i hetorodi, labui, labui, ia matana eai abo i hetamaridi, eanua eo dimo gamagamagari ia bena abo i lau aridi eai. Arinai abo i ribalau aridi eai, i ene, “Aiai sunasunadi se gamagari ariri, tauabidi eseesegadi mo: Guiau masuri wa tanuagana au uura arinai, bena tatao headi i hetamaridi aiai sunasunadi abo se abidi. Emi dobila au lawataidi: ea hetamarimiu ta omi doha mamoe
10.3Wolves:nuura kedewana esau, lailaina, aiailetana.
luko boeadi eai.
Moni tobona, eo tobo, eo aeum tabu au laedi: eo dobila eai tabu tau esau au lautoiei. Ena numa esau, esau, au awasae alodi eai, au riba baguna, au ene, ‘Loni bena ai tore numa eai ta!’ Ena loni natuna esau metai ie bawa, emi loni arinai i ota: ena nige’e, emi loni abo au abiuioi. Meta numa me arinai au mia, ena aisadi, aisadi, se lediwa au ai eo au ainom: paana i lolo taupaisoa maisana se mosei. Tabu au lau hari numa, hari numa. Eo ena eanua esau, esau, aue lage aridi eai, ena se eogaisinimiu, aiai aisadi, aisadi, se peiauri matamiu eai, au aiai: nei eanua tataodi se asiebo au hemauridi, au ribalau aridi eai, au ene, ‘Eaubada ena basileia ie lagemao, i hanahanauimiu.’ 10 Ena eanua esau, esau, aue lage aridi eai isi nige se eogaisinimiu, au lau edi baubau dobiladi eai, au heribadi, au ene, 11 ‘Emi eanua geregeredi se patuimai, abo ai saugabaedi, abahegirumiu: taiede, riba mamohoina ede au nuatui, Eaubada ena basileia i lagemao, i hanahanauimiu.’ 12 Na ea heribamiu ta, nei asubenana ne, Sodoma abo si ene nige se baaea ariri, doha meta eanua me.

Iesu eanua headi i hegirudi.

Mt. 11.20-24

13 “Korasina kapore oa! Betesaida, kapore oa! Ena Turo eo Sidona aridi eai laulau gigiboridi se ginauridi doha se ginauri arimiu eai beabeaaririna eai wa nuadi se buidio; se babawa baeki se luidi, eo ahu eai se heahudi. 14 Hedudurai asubenana eai Turo eo Sidona abo nige se baaea doha omi. 15 Oa Kaperenauma hinage, se lauisinim galewa ewana eai, hade eai abo se gabadobem.

16 “Ia ena arinamiu i ataiei: arinagu hinage i ataiei: ia ena i isugaraemiu, eau hinage i isugaraegu; ia ena i isugaraegu, ia tau hetamariguma hinage i isugaraei.”

17 Tatao tatao‐haiona‐se‐mate‐saudoudoi wa se uioma, ma kodedi si ene, “Guiau e, demoni hinage oa esam debana eai arinamai se ataiei.” 18 Ie ribalau aridi eai, i ene, “Satani ea ita doha namanamari, galewa eai i beuma. 19 Gigibori ea lediwa arimiu eai gaganadenadewa aemiu eai au ututawaidi, eo waiununa ena gigibori gamagaridi emi gigibori abo i saetawatawai: eo taba nige ginauri esau abo i hebaaeamiu. 20 Taiede tabu au kode paana earua baabaaeadi wa arinamiu se ataieyao; au kode mo paana galewa eai esamiu se uridio.”

21 Meta huiana eai wa Iesu Earua Tabuna debana eai, ie kode ariri eo i ene, “Tamagu e, galewa eo tanoubu Guiauna, ea lautoiem ta, teina ginauridi sonoga tataodi, eo sibasiba tataodi matadi eai u toreyamuidi, bebe mo aridi eai u hemasarahadi: taiede Tamagu e, oa matam eai u ene meta i lolo. 22 Ginauri gamagaridi Tamagu i ledimao arigu eai; nige tau esau Natuna i nuatui, Tamana mo iabom; eo nige tau esau Tamana i nuatui hinage, Natuna mo iabom, eo ia hinage arinai Natuna abo i hemasaraha.”

23 Ia abo i sinibui ena heaheatayao aridi eai, isibom enadi i ribariba, i ene, “Matadi se lolo, taba ginauri au itadi wa, abo hinage se itadi. 24 Paana ina ea heribamiu ta, ginauri au itadi peroveta eo wasawasa gamagaridi se henua bena se itadi, nige se itadi; eo riba wa au ataiedi bena se ataiedi hinage, nige se ataiedi.”

Laugagaeo tauna Iesu i hesioei

Mt. 22.34-40; Lk. 12.28-34

25 Laugagaeo tauna esau i toro bena Iesu i nohoi, i ene, Tauheata e, saha ea ginauri mauri nige nosina abo ea abi?” 26 Iesu ie ribalau ia arinai, i ene, “Laugagaeo bukana eai saha se uri? edoha em hasihasirina?” 27 Ia arinana i heuio, i ene, “Guiau em Eaubada u gadosisiei ma nuam i ohi, eo ma earuam i ohi, eo ma adidirim i ohi, eo ma nuanuatum i ohi; eo helem taumia tauna u gadosisiei doha hinage oabom u gadosisiuioim.” 28 Iesu i ribalau ia arinai, i ene, “Em riba i dudurai; teina u abiwatai ede, abo u mauri.”

Parabole: Samaria tauna lolona.

29 Ia mo, ena riba bena i hedudurai, i ribalau Iesu arinai, i ene, “Helegu taumia ede eai?” 30 Iesu ia arinana i heuio i ene, “Tau esau Ierusalema eai ie dobi Ieriko, na tauaiaigirihai i hearodi, ana lulu se abihaidi, eo ia se laulaulubini abo se laugabaei, matena i hanahanau. 31 Kohena esau nei dobila eai ne i laulau ie lau: abo tau wa ie ita, i utugesi hari teha eai ie lau. 32 Hinage doha Levi tauna esau wau dimo wa arinai ie lage, i laoma i aiaiewaei, abo i utugesi hari teha eai ie lau. 33 Samaria tauna esau ena lauwasi eai ie lau e ie lage tau wa ena aba ota eai, ia abo ie ita eo i nuatoatoaei. 34 I lau ia arinai ana gai wa i sumadi, waina eo eausi i hegoilaedi ana gai eai, eo i hebawasae ena asini potana eai, i woeai i laei abaaiaitaumana edi numa eai, abo i itawatai. 35 Mara‐ie‐tom ia abo i laugabaei, denari labui i abidi i mosedi numa tanuagana arinai, i ribalau ia arinai, i ene, ‘Ia u itawataikomakomani: ena moni nige gonogonoana, ea uioma abo ea hemaisam.’ 36 Tatao haiona ta aitea helena taumia tauna ede, wau tau wa arinai, tauaiaigirihai i hearodi wa?” 37 Tau wa i ene, “Tau wa ia i nuatoatoaei.” Iesu abo i ribalau ia arinai, i ene, “U lau, meta doha hinage em abiabi.”

Mareta eo Maria ribadi.

38 Isi se lau abo se lulage eanua gagirina esau eai: sine esau esana Mareta ia i eogaisini ena numa eai. 39 Sine wa ena doga esana Maria, ia hinage Iesu aena gegesina eai i bawabigabiga, ena riba i ataatai. 40 Mareta paisoa se hemode, i laoma Iesu arinai, i ene “Guiau e, nige u nuatuigu egu doga i laugabaegu eaubom ea paisoa ta? U heriba i saguigu.” 41 Iesu ia arinana i heuio, i ribalau ia arinai, i ene, “Mareta e, Mareta e, ginauri gamagaridi se hemodem, eo se henuadubum. 42 Ginauri esega i lolo: Maria ginauri lolona ina i hineri ta, teina ta taba nige ia arinai se abihaiuioi.”

Copyright information for `SWP