Luke 11

Iesu uura ribana ie ribaei.

Dimo esau eai, Iesu ma uurana, e i uura lautom, ena heaheata esau i ribalau ia arinai, i ene, “Guiau e, uura u heatamai, doha hinage Ioane ena heaheatayao i heatadi.” Ie ribalau aridi eai i ene, “Omi au uura, abo au ene,

“Tamamai e, galewa eai, oa esam se hetabuei. Em basileia bena i laoma. Em nuatu, tanoubu eai ta bena se lauwatai, doha hinage galewa eai laulauna.
Bena asubena esau, asubena esau, aiai ama u ledima. Ema baaea ta u nuatugabaedi; doha hinage ai tauhebaaeamai edi baaea ai nuatugabaedi, Ena noho ai hearodi tabu u hesagugabaemai; baaea eai oa u hesaguhaimai.”

Parabole: tau esau ena heriam arinai i aibodadaoi.

Iesu i ribalau aridi eai i ene, “Eai, omi arimiu eai, bulinuana eai i lau ena heriam arinai, i ene, ‘Egu heriam e, falawa haiona u sagenaidima; ehagu esau ena abalauwasi eai i laoma arigu eai, nige egu haitala bena ea tore ia matana eai?’ Numa alo eai ia arinana abo i heuio, i ene, ‘Tabu u hegadotoagu: dobila se guduiyao, ma nanatuguyao ai enoo ema abaeno eai; taba nige ea toro ea lediwa.’ Ea heribamiu ta, ea ’ne ena nige i toro eo i mosei paana ia tau wa ena heriam, paana i awaawanoridaoi arinai abo i toro, eo ginauri aisadi, aisadi i henuadi wa abo i mosei. Ea heribamiu ta, ea ’ne, Au aiboda, abo se lediwa; au eooi, abo au lobai; au ipeipesi, dobila abo se soeawa. 10 Paana esau, eo esau i aiaiboda abo i abi; eo ia i eooyoo abo i lobai; eo ia i ipeipesi dobila ia arinai abo se soe.

11 “Omi arimiu eai aitea tau natuna falawa i aibodai we’u abo i mosei wa? Eo eama i aibodai ia mota abo i mosei wa? 12 Kamkam kasinona i aibodai abo gaganadenadewa i mosei? 13 Na, taba omi, baaea tataomiuyao abidi au atao ainauia lolodi au mosedi nanatumiuyao aridi eai: Tamamiu, galewa eai ie mia, Earua Tabuna abo i mosei tauaiaiboda aridi eai.”

Si ene Iesu demoni i aiduiedi Belesebulo ena gigibori eai

Mt. 12.22-37

14 Demoni esau Iesu i aiduiei, ia i tuutuuri. Demoni wa i lulagelau murimuri eai tau tuutuurina wa ie riba: tatao abo se noonooei. 15 Isi headi si ene, “Belesebulo demoni edi wasawasa debana eai demoni wa i aiduiedi.” 16 Headi hinage, ia se nohoi, heiheinoina bena se eooi galewa eai i laoma. 17 Edi nuatu i itadio, arinai i ribalau aridi eai, i ene, “Basileia ena isibom se haitoremuriuioidi meta abo se tatagorigori; numa hinage ena isi se haitoremuriuioidi abo se guri. 18 Ena Satani hinage iabom i haitoremuriuioi ena basileia abo edoha ena totoro? Paana au ene, Belesebulo debana eai demoni ea aiduiedi. 19 Ena eau Belesebulo debana eai demoni ea aiduiedi, nanatumiuyao eai abo debana eai se aiduiedi? Isi abo enamiu tau heduhedudurai. 20 Taba eau Eaubada nima‐gigina eai demoni ea aiduiedi, mamohoi Eaubada ena basileia i lagemao arimiu eai. 21 Tau adiadidirina ena numa i itawatai ma alahiana, eo ma elepana, arinai ena gogo se ota komakomani. 22 Tau esa i adiadidirisom i laoma, tau wa i toai, ena alahia eo ena elepa eo ena abi gamagamagari i girihaidi, eo abi gamagamagari wa abo i soiedi. 23 Ia nige i saguigu, ia abo i hetataguduguduigu: ia hinage maegu nige ai tanotanogogo, ia abo i hetatagorigori.

Tau iabom taba nige i heduduraiuioi

Mt. 12.43-45

24 Earua biibiina tau esau i laugabaei, abo i laulau malapitapitari eai, ena abaaiyawasi i eoo; i eooasa nige i lobai, abo i ene, ‘Egu numa ea laugabaei wa abo ea uio arinai.’ 25 Ie lage, abo ie ita numa wa se uiauia eo se taubigaikomakomani. 26 Ia abo i lau earua baabaaeaariridi haligigilabui i abidi; abo se lulau ia boeana eai arinai se miahai; tau wa murina eai abo i baaea ariri, nige doha bagubagunana eai.”

27 Teina riba ta i ribaei ma ribana na sine esau tatao boeadi eai i eaba lailai i ribalau Iesu arinai, i ene, “Bogana eai u laoma, eo susuna u madoidi se sae ariri.” 28 Iesu abo i ene, “Isi mo se lolo ariri, Eaubada ena riba se ataiei, eo se sogohididini.”

Iona heiheinoina

Mt. 12.39-42

29 Tatao se oigogoma ia arinai, se gamagari, ena riba i hetubu, i ene, “Teina isi ta i baaea; heiheinoina se eooi: heiheinoina taba nige se mosedi, Iona peroveta mo ia heiheinoina. 30 Doha Iona Nineva tataodi edi heiheinoi ede, tau Natuna hinage teina isi ta ia edi heiheinoi. 31 Tupo eawana edi wasawasa sine abo i toro, teina isi ta tataodi i hegirudi, eo abo i hebaaeadi paana tanoubu sigasigana eai i laoma wa bena Solomona ena sonoga i ataiei, na esau ede ina Solomona i saetawatawai. 32 Nineva tataodi abo hinage se toro isi ta abo se hegirudi, eo se hebaaeadi: paana Iona ena guguia eai nuadi se buidi: esau ede ina Iona i saetawatawai.

Parabole: kanela se healasi

Mt. 5.15-16; Mk. 4.21-22; Lk. 8.16

33 Nige tau esau lamepa i healasi abo i toreyamui, eo gulewa eai hinage taba nige i hebuitawai, na ie tore lamepa ena abaota eai, isi se awasaema marana abo se ita. 34 Tauhemara ede mata: ena matam i lolo esegai taum i ohihai hinage abo i mara‐gudui: ena matam i baaea taum hinage i masigiri‐gudui. 35 U komakomanim mara boeam eai ata i masigiri. 36 Ena taum i ohihai i mara gudui na nige tupo esa i masigiri, taum i ohihai abo i mara gudui, doha lamepa alapurupururuna i hemaram.”

37 Iesu ena riba ma ribaribana na Parisea tauna esau ia i heriba bena ia maena se aiai esega: to i awasae i bawabigabiga, bena i aiai mo. 38 Parisea tauna meta ie ita, i nooei, paana aiai sora, Iesu nige i nimadeuri baguna.

Iesu Parisea nuadubu lailai abo se hearo i ribanonohai

Mt. 23.13-35

39 Guiau i ribalau ia arinai, i ene, “Omi Parisea kaputi eo gaeba murimuridi mo au heaadi: boeamiu eai hari baaea eo hari baaea se monauboriboriri. 40 Au eauyaure, murimuri wa tauginaurina aloalo hinage i ginauri, e nige’e? 41 Emi ginauri aisadi au abidi wa au ainauiaedi; abo ginauri gamagaridi arimiu eai se heaadio. 42 Kapore omi Parisea tataomiu e! minete eo pagano eo lagau aiai gamagaridi au peini saudoudoi, lausoisoi esega saudoudoi eai wa au ainauiai: abidudurai eo Eaubada ena gadosisi nige au nuatui: i lolo wau wa au abiwatai, esau wa tabu au nuahuiedi. 43 Kapore omi Parisea tataomiu e! paana sunago alodi eai abababawa saesaedi au gadosisiedi, eo abauneune eai bena se aitoiemiu. 44 Kapore omi tauuriuri eo Parisea tataomiu e, omi tauboraborasom! Paana omi doha bousa nige se masaraha, eo tatao potadi eai se laulau nige se nuatuidi.”

Iesu laugagaeo tauheaheata edi nuadubu i ribaei.

45 Laugagaeo taulauheata esau Iesu arinana i heuio i ene, “Tanuagamai e, oa u riba doha meta ai hinage u ribasuuimai.” 46 Iesu abo i ene, “Kapore omi hinage laugagaeo tau‐laulauheataena tataomiu e! Oibahe poroporohedi tatao dabaearodi eai au hebaheidi, omi mo oibahe wa nige nima‐gigimiu esega arinai au abilau. 47 Kapore omi! paana peroveta bousadi numadi au hetorodi, tubumiuyao se unuhematedi wa. 48 Arinai ede au hemasaraha ta tubumiuyao edi laulau au ene se lolo: mamohoi isi se unuhematedi, omi bousadi numadi au hetorodi. 49 Arinai hinage Eaubada ena sonoga si ene, Peroveta tataodi eo aposotolo tataodi abo ea hetamaridi aridi eai, headi abo se unuhematedi, eo se heamamnadi: 50 tanoubu se hetubu i laoma, i laoma, e peroveta gamagaridi osinadi se heboriri, teina isi ta arinai abo se hegirudi; 51 Abela osinana i laoma e Sakaria osinana hinage, ia se unui abaaitalasam hatahatana tabuna, eo numa uura ena birigom tabuna duaduaridi eai: mamohoi ea heribamiu ta, arinai abo se hegirudi! 52 Kapore omi laugagaeo taulauheataena e! Nuasonoga kina au laehesuara: omi nige au awasae, eo isi hinage bena se awasae au guduguduidi.”

53 Teina riba ta i ribalau aridi eai, ma ribaribana na tauuriuri tataodi eo Parisea tataodi ia se nohoi eo se hesohesom, riba gamagaridi bena abo i ribaedi: 54 Isi abo se itaheteteusei, ena riba saha esau arinai bena se hegiru.

Copyright information for `SWP