Luke 12

Iesu i ene Parisea edi obue se ita komakomani

Mk. 8.14-21

Nei huiana, tatao se oigogo‐esega se gamagari ariri, taba nige se hasiridi, se haihaiututawatawauioidi, arinai abo i ribahetubu ena heaheatayao aridi eai, i heribabagunaedi, i ene, “Parisea adi obue au ita komakomani; meta edi laulau borabora. Paana ede nige ginauri esau se hebuitawai, na abotai abo se hemasaraha; eo nige ginauri esau hinage se toreyamui, na abo abina se ata. Arinai ede saha eo saha au ribaedi masigiri boeana eai, na marana eai abo se ataiedi; meta hinage riba wa au riba moninihi biri alona eai, numa ewana eai abo se painaei.

“Egu heriamyao e, omi ea heribamiu ta, ea ’ne, isi tauaiaiunu, tau ahaaha mo se unui, tabu au matausiedi, taiede taba nige ginauri esau se abi. Ia mo matausina au matausi ia ede ea ribahesanapunonohaimiu ta: ia au matausiei, taumiu mo i unuidi, eo hinage ena gigibori eai abo i gabadobemiu Gehena boeana eai; mamohoi ea heribamiu ta, ia mo bena au matausiei ede! Manu gagiridi se uneuneidi pene labui maisadi wa, na Eaubada matana eai nige esau se nuagabaei? Urumiu maiawadi gamagaridi se hasiriheohidio. Arinai ede tabu au matausi: omi emi lolo wau manu gagiridi gamagaridi wa au saetawatawaidi.

Hinage ea heribamiu ta, ea ’ne, esau eo esau tatao matadi eai i wasawasaegu, tau Natuna hinage ia abo i wasawasaei Eaubada ena aneru matadi eai: na ena esau, tatao matadi eai i halelegu, Eaubada ena aneru matadi eai ia hinage abo se halelei. 10 Ena tau esau eo esau tau Natuna arinai riba baaea i ribaei, ena baaea abo se ribagigiri: na ena Earua Tabuna arinai riba baaea i ribaei, ena baaea taba nige se ribagigiri. 11 Eo ena se woeaimiu sunagodi eai, eo tauhedudurai eo tanuaga matadi eai, arinadi bena au heuioidi, eo saha eo saha abo au ribaedi, tabu au nuatu nonohai. 12 Paana Earua Tabuna nei huiana ne ia abo i hesibasibamiu saha eo saha abo au ribaedi.”

13 Edi pele esau i ribalau ia arinai, i ene, “Tanuagagu e, egu tau u heriba bena tamamai ena gogo i soiedima.” 14 I ribalau ia arinai, i ene, “Tau e, eai i hetorogu enamiu tauhedudurai, eo enamiu tausoisoi eau?” 15 Abo i ribalau isi aridi eai, i ene, “Au komakomanimiu, gogo tabu nuamiu se lauedi: tatao gogo gamagamagari se abidi, meta edi mauri nige’e.”

Parabole: taumonamonaune eauyaure.

16 Parabole esau i heribadi, i ene, “Tau monamonaune ena oea i masuri ariri: 17 abo iabom ena nuanuatu, i ene, “Saha abo ea abi, egu masuri nige egu abapeiaurina?’ 18 Abo i ene, ‘Teina mo abo ea abi: egu sanara abo ea lopahaidi, lailaidi ea abidi: alodi eai egu masuri, eo egu gogo egu abapeiauri. 19 Nuagu ea ’ne, Nuagu e, gogo gamagaridi u peiauridi borimai gamagamagari adi laubagi: abo u aiyawasi, u aiai, u nomnom, eo u kode.’ 20 Na Eaubada i ribalau ia arinai, i ene, ‘Oa eauyaure, maiona ta earuam abo se abihai: wau ginauri wa oa u peiauridi wa abo aidimo enadi?’ 21 Doha ede ina ia gogo i peiauri iabom enana, eo nige ena gogo Eaubada arinai.”

22 Ie ribalau ena heaheatayao aridi eai, i ene, “Arinai ede ea heribamiu ta, ea ’ne, Tabu maurimiu au nuatudaoiei, saha abo au ai; eo taumiu saha abo au helui. 23 Mauri mo i sae ariri ede, aiai nige’e, taumiu hinage se sae, lulu nige’e. 24 Boeoboeo au nuatuidi: nige adi se uma; eo nige adi se paipaisoa; eo nige edi sitoa, eo edi sanara nige’e; na Eaubada mo i heaidi; omi manudi au saetawatawaidi, e nige’e? 25 Esau arimiu eai taba i nuatudaoi abo siarina i heloha kubita esega wa? 26 Ginauri gagiridi wa nige abina au ata, ginauri gamagaridi omi saha au nuatudaoiedi? 27 Oea baeobaeodi se inima au nuatui: isi nige se paisoa, eo nige se lulu haturi; hinage ea heribamiu ta, Solomona ana tepo lolodi eai ana ao nige i lolo doha hinage isi. 28 Taba Eaubada ina doha oea leidi i heluidi, wau ie ota oea eai, maraitom se gabu um boeana eai: omi abo nige i heluimiu wa, sunuma gagiri tataomiu e! 29 Eo saha abo au ai, eo saha abo au nom, tabu au eoo, nuamiu tabu se dagugu. 30 Paana teina ginauri gamagaridi tanoubu enadi se eooidi: Tamamiu hinage i nuatuiyao omi teina ginauri gamagamagari bena au abidi. 31 Eaubada ena basileia mo au eooi: abo teina ginauri gamagaridi se hepatulediwa arimiu eai.

32 “Eawoi gagirina e, tabu au matausi; paana ede Tamamiu ena gadosisi lailai bena basileia abo i leawa. 33 Emi gogo au uneuneidi, eo au aiainauiaedi; tobo abo au abidi taba nige se beabea, gogo wa galewa eai taba nige i ohi, arinai nige tauaiyahari i awasae eo hinage motamota nige se hebaaea. 34 Haedi emi gogo abatorena, nuamiu ede metai.

Ia taumasarahana ribadi Iesu i ribahesanapunonohaidi

35 “Taumiu au taididinimiu, eo omi emi lamepa au healasinonohaidi; 36 omi hinage abo doha tatao edi Guiau se laubagibagiei, tawasora mataasina eai bena i uioma; ia i laoma eo i ipeipesi, arinai abo ma esega dobila se soe. 37 Meta heaheari se lolo, Guiau ena huia laoma i hearodi ma silasilawahetetedi: mamohoi ea heribamiu ta, ia abo i taididiniuioi, abo i hebawabigabigadi se aiai, eo i laoma i taubigaidi. 38 Ena bulinuana eai i lagema, e ena kamkam ie dou i lagema, isi ma silasilawahetetedi i lobaidi, meta heaheari se lolo. 39 Teina ta au nuatui, ena numa tanuaga i nuatui mahana hisa tauaigirihai abo i laoma, ia abo i silasilawa eo taba nige se awasae ena numa eai. 40 Omi hinage abo au abihetoanonohai: paana tau Natuna abo i laoma ena huia laoma nige au nuatui.”

Parabole: Numa tauitawataina ena heaheari.

41 Petero abo i ribalau ia arinai, i ene “Guiau, e, wau parabole ta u ribaeyama enamai, e tatao gamagaridi enadi?” 42 Guiau i ene, “Eai heaheari tauna i lolo, eo i sonoga, ena Guiau abo i hetoro ena numa tataodi tanuagadi eai i lau, huia gamagari adi aiai abo i mosedi? 43 Heaheari wa i lolo ena guiau i lagema i lobai ena laulau nei doha. 44 Mamohoi ea heribamiu ta, ia abo i hetoro ena gogo gamagaridi tanuagadi eai i lau. 45 Na, heaheari wa ena nuaboeana eai i ene, ‘Egu guiau ena laoma taba nige i heulama’; ena heaheari, tatao eo sisine, i pidiridi eo i aiai eo i nomnom eauyaure. 46 Asubena esau, heaheari wa nige i nuatuhetoa, ena guiau abo i lagema, mahanana hinage nige i nuatui, eo ia abo i helautom, tatao riba nige se ataataiedi aridi eai i heoiesegaidi maenayao. 47 Meta heaheari, ena guiau ena nuatu i nuatuiyao, eo nige i abihetoanonohaiuioi, eo ena nuatu nige i abiwataidi, abo se lubilubini eo se pidiri. 48 Taba tau esau nige abina i ata, ena laulau debana eai taba se pidiri, taiede taba nige se pidiridaoei. Paana tau esau ginauri gamagaridi se mosei wa, ia arinai hinage gamagaridi bena se abiuioidi: ia hinage tatao ginauri gamagaridi se mosedi, aridi eai ginauri gamagaridi hinage abo se hetaladi.

Keriso tatao i peilabuidi.

49 “Ea laoma ta oeagi alaalasina abo ea gabadobei tanoubu potana eai ta; egu gadosisi saha? ea ’ne taba se healasi maodai! 50 Na, eau bapatiso esau arinai abo se hebapatisoigu; nuagu i hisihisili i lau e abo ea heohi! 51 Omi au ene ea laoma ta bena loni ea leama tanoubu eai ta? Ea heribamiu, nige’e; ea peilabuiemiu mo. 52 Paana ede maraitom‐asubena numa esega tataodi haligigi se mia: haiona, labui abo se hewahewaiunuuioidi, eo labui, haiona abo se hewahewaiunuuioidi. 53 Tamana, natuna tau abo i hewaiunu, eo natuna tau tamana abo i hewaiunu; sinana natuna siu abo i hewaiunu, eo natuna siu sinana abo i hewaiunu; lawana ia malawana abo se haihewaiunuuioidi.”

54 Ie ribalau hinage tatao aridi eai, i ene, “Ania dubana teha lalasi eai au ita, abo au ene, ‘Nabu abo i leama;’ abo hinage ie taru. 55 Eo eawana i toama, abo au ene, ‘Mahana abo i posinasina;’ abo hinage ie tubu. 56 Omi tauboraborasom, galewa eo tanoubu aniadi au italobaidi; edoha teina huia ta hinage nige au italobai?

57 “Aue saha omibom laulau dudurai nige au nuatui? 58 Em waiunu maidam au lau tauheduhedudurai matana eai, dobila eai aue lau u aipate u aulabi ia arinai; ata i woeaim tauhedudurai matana eai, eo ia hinage abo i moselaem polisimani arinai, eo ia abo i gabasaem numa tutugudu alona eai. 59 Ea heribam ta, taba nige u pesagabaei, sora moni gamagaridi wa u hemaisaheohidi i lau e pene gagirina anasiga!”

Copyright information for `SWP