Luke 13

Nei huiana ne, tatao headi metai ia se heriba, si ene, “Pilato, Galilaia tataodi osinadi i heboririesegaidi, edi aitalasam.” Iesu arinadi i heuio, i ene, “Omi emi nuatu, au ene Galilaia tataodi gamagaridi aridi eai teina Galilaia tataodi isibom mo se baaea, paana amamna ta se hearodi? Ea heribamiu ta, ea ’ne, nige’e: na ena nuamiu nige au buidi, omi gamagarimiu sora hinage abo au mate nei doha. Meta tatao saudoudoi‐haligigi‐haiona hinage, Siloama bonana ie guri potadi eai, isi se mate wa: omi au ene Ierusalema tataodi gamagaridi aridi eai isibom mo bena se baaea? Ea heribamiu ta, ea ’ne, nige’e: na ena nuamiu nige au buidi omi gamagarimiu sora abo au mate nei doha.”

Parabole: Suke, nige aiaina

Is 5.1-7; Mt. 21.18-20

Teina parabole hinage abo i heribadi i ene, “Tau esau ena vine oeana alona eai kuhou esau i umai; i laoma aiaina i eooi, nige i lobai. Vine oeana tauitawataina ia i heriba, i ene, ‘Borimai haiona ea laoma kuhou aiaina ea eooi, nige ea lobai: u oiheguri; oea saha i hewaa?’ Ia arinana i heuio i ribalau ia arinai, i ene, ‘Guiau e, sora i otawa, teina borimai ta sora tano ea hebigabiga hetaiiri, eo ea samui: ena aiaina aboi tore, i lolo: ena nige’e, abotai abo u oiheguri.’”

Sine esau ena asiebo se helautom.

10 Sabate esau sunago esau alona eai i lauheataedi. 11 Na, sine esau i dabadabaruru, borimai saudoudoi‐haligigi‐haiona i asiebo, ia dagelana ie eou, toro i heasaasaei. 12 Iesu sine wa ie ita i eogai, i ribalau ia arinai, i ene, “Sine e, em asiebo abo i tatapesa.” 13 Ia nimana i saosaei ia potana eai: ma esega abo i dudurai, ia Eaubada i aihelahui. 14 Sunago tanuagana nuana i baaea paana ede Iesu asubena sabate eai i abi hemauri, ia abo arinana i heuio, i ribalau tatao aridi eai, i ene, “Asubena haligigi‐esega tatao se paisoaidi: arinai se laoma bena se mauri: sabate asubenana eai nige’e.” 15 Guiau ia arinana i heuio i ene, “Oa tauboraborasom, sabate asubenana eai gamagarimiu emi bulumakau, e emi asini edi numa eai au eairidi, eo au laedi goila bena se nom wa? 16 Eo teina sine ta hinage ia Aberahama tubuna esau, Satani ia i auaui, borimai saudoudoi‐haligigi‐haiona, asubena sabate eai ana auau abo se eairigabaei, e nige’e?” 17 Wau riba wa i ribaedi, abo ana papate se taumaeamaea: na tatao gamagaridi se kode ariri paana ginauri lolololodi gamagaridi i ginauridi.

Parabole: sinapi uauana

Mt. 13.31, 32; Mk. 4.30-32

18 Ia abo i ene, “Eaubada ena basileia doha saha? Saha abo arinai ea heaheasoniei? 19 Ia doha hinage sinapi tumana esau, tau esau ie abi, i hesuru ena oea eai; abo ie ini abo i hemala oeagi lailai; malagaibu manudi abo se toalau lagana eai.”

Parabole: obue

Mt. 13.33

20 Eo i ribauio hinage i ene, “Saha arinai Eaubada ena basileia abo ea heaheasoniei? 21 Ia doha hinage yeast sine esau ie abi falawa nonoi haiona boeadi eai i toreyamui, e abotai abo i sese ohi.”

Se lau Ierusalema dobilana eai, Iesu i lauheatadi.

22 Eanua lailaidi eo eanua gagiridi abo i baeawaidi, i lauheataedi, ie lau Ierusalema dobilana eai. 23 Tau esau i ribalau ia arinai, i ene, “Guiau e, tatao eseesegadi mo abo se mauri?” Ie ribalau aridi eai, i ene. 24 “Adidirimiu au abi, abo au lulagelau dobila gagirina arinai: paana ea heribamiu ta tatao gamagaridi bena se lulagelau, abina nige se ata. 25 Ena numa tanuaga i toro’o, dobila i guduyao, eo omi au totoro murimuri eai dobila eai au ipeipesi, au ene, ‘Guiau e, Guiau e, dobila u soeama:’ ia abo arinamiu i heuio, i ribalaowa arimiu eai, i ene, ‘Omi aidobu, ea hekaumiu.’ 26 Omi abo au riba, au ene, ‘Ai aiai, eo ai ainom matam eai, ema baubau eai u lauheata wa.’ 27 Ia abo i ene, ‘Ea heribamiu ta, ea ’ne, Emi abalaoma nige ea nuatui; au laugabaegu, omi gamagarimiu laulau baaea tauabidi.’ 28 Metai abo se doudou, eo moadi se taburuyahisidi, huiana ne Aberahama, eo Isaako, eo Iakobo eo peroveta gamagaridi, Eaubada ena basileia eai abo au itadi, omi mo abo se aiduiemiu murimuri eai. 29 Isi headi teha aruabu, eo teha lalasi, teha bauri, eo teha eawana aridi eai se tupagogoma, eo se bawabigabiga Eaubada ena basileia eai. 30 Isi headi taumurimurita abo se bagubaguna, eo isi headi taubagubaguna abo se murimurita.”

31 Nei asubenana ne, Parisea, tataodi headi se laoma, se ribalau ia arinai si ene, “U lau udoi hari tupo eai: paana Heroda bena i unuim.” 32 Ia i ribalau aridi eai i ene, “Au lau alope me au heriba, au ene, ‘Demoni ea aiduiedi, eo wau ta eo maraitom tau asiasiebo ea hemauridi, eo asubena hehaionana eai abo egu lau ea heohi. 33 Taiede wau ta, eo maraitom, eo asubena esau, egu dobila eai ea laulau; paana peroveta tauna taba nige hari eanua se unui, Ierusalema eai mo.

Iesu Ierusalema i laukaporei

Mt. 23.37-39; Lk. 19.41-44

34 Ierusalema e, Ierusalema e, peroveta tauunuunuidi, eo isi se hetamaridi wa taulauweuidi; huia gamagamagari nanatumyao bena ea heoigogoidi, doha kamkam mabena eai nanatunayao i obatawaidi, na au awaeagara! 35 Emi numa ahaahana mo se nuagabaei mamohoi, ea heribamiu ta, ea ene, Taba nige au itauioigu, i lau e huiana i lagema omi abo au ene, ‘Ia Guiau esana eai i laoma, i lolo!’”

Copyright information for `SWP