Luke 14

Iesu sabate eai tauasiebo i hemauri.

Asubena sabate Iesu i awasae Parisea edi bada esau ena numa eai, bena i aiai, ia se itaitahetete. Na, tau esau ia matana eai asiebo osina i taguri. Iesu i ribalau laugagaeo tataodi eo Parisea tataodi aridi eai, i ene, “Au ene i lolo asubena sabate eai ta hemahemauri wa?” Isi se monomonou. Iesu tau wa abo i laei, i hemauri, eo i hetamari i lau; isi arinadi i heuio, i ene, “Omi arimiu eai, eai ena asini e ena bulumakau ena i beu hua eai asubena sabate eai ia abo nige i abisini?” Teina riba ta se ataiei, hemaisana nige abina se ata.

Parabole: aitaumana iabom i nuatuuioi.

Parabole esau isi tatao se eogayogaidi se aitaumana wa enadi ie riba, paana i itadi biri saesaedi se abihineridi; i ribalau aridi eai, i ene. “Ena tau esau tawasora mataasina arinai i eogaim, tabu u bawabigabiga abababawa saesaena eai; ata tau wasawasa lailai esau se eogai hinage; ata tauyogaim wa i laoma, i ribalau arim eai, i ene, ‘Tau ta abababawa ta u mosei arinai;’ ata doha u taumaeamaea u babawa abababawa dobidobina eai. 10 Na, ena se eogaim, u lau abababawa dobidobina arinai u bawabigabiga; tauyogaim wa abo i laoma, abo i ribalaowa arim eai, i ene, ‘Egu heriam e, u bawasae:’ isi maemyao au aiaigogo arinai abo se hedebasaem 11 Paana ede, tau esau eo esau iabom i hedebasaeuioi abo se heguri hegagiri; ia mo i nuatudobidobiuioi abo se hedebasae.”

12 Ia abo i ribalau tauyoga wa arinai, i ene, “Ena asubena aiaina, eo maiona aiaina u ginauri nonohai, em heriam, eo em tataoyao, eo ehamyao, eo helem tau mia monamonaune tataodi tabu u eogaidi; ata isi hinage se eogaim, abo hinage se hemaisam. 13 Ena mataasi u ginauri, gogogesagesa tataodi eo tautubutubuyaeyaelua tataodi, eo taulaulaudae tataodi, eo taumatagibugibu tataodi, u eogaidi. 14 Oa abo u lolo; paana isi bena se hemaisam nige abina se ata; taulaulaududurai se torouio huiana eai abo se hemaisam.” 15 Tau esau maedi se aiai esega, teina riba ta i ataiedi, abo i ribalau Iesu arinai i ene, “Ia Eaubada ena basileia eai i aiai, abo i lolo.”

Parabole: mataasi lailai

Mt. 22.1-14

16 Iesu abo i ribalau ia arinai, i ene, “Tau esau aiaigogo mataasina, tatao gamagamagari i eogaidi. 17 Aiai huiana wa ena heaheari i hetamari tatao i eogaidi wa i heribadi, i ene, ‘Au laoma, ginauri gamagaridi se suasuamaodao.’ 18 Isi gamagaridi nuadi esega, se awaeagara. Taubagubaguna i ribalau ia arinai, i ene, ‘Tano esau ea uneunei, abo ea lau hage ea ita: agutoi, u heriba u ene ea bawa.’ 19 Tau esau abo hinage i ene, ‘Bulumakau edi auaugogo haligigi ea uneunedi, abo ea lau hage ea itasipoidi: agutoi, u heriba u ene ea bawa.’ 20 Esau hinage i ene, ‘Sine esau ea tawasorai, arinai nige ea laowa.’ 21 Tauheaheari wa abo i laoma teina riba ta ena Guiau i heriba. Numa tanuagana abo i ouyalayala, i ribalau ena heaheari arinai, i ene, ‘U pesa heuheula eanua dobiladi eo baubaudi u lauwataidi, gogogesagesa tataodi, eo tauyaeyaelua tataodi, eo taulaulaudae tataodi, eo taumatagibugibu tataodi u woeaidima.’ 22 Heaheari i ene, ‘Guiau e, se abi nonohaiyao doha wau u lauhesomdi wa, numa mo sora nige i monau.’ 23 Guiau i ribalau ena heaheari arinai, i ene, ‘U pesa dobila lailaidi eai, eo gana hasaridi dobiladi u lauwataidi, u lauhesomdi abo se laoma, egu numa bena i monau. 24 Paana ede ea heribamiu ta, Tatao se eogaidi wa taba nige esau agu aiai begana i ai.’”

Iesu ena heaheatayao i lauitauioidi.

Mt. 10.37-39

25 Na, moutuadi lailai ia maenayao se lau: ia i torobui, i ribalau isi aridi eai, i ene, 26 “Ena tau esau i hemuriwataiguma, ia tamana eo sinana, eo monena, eo nanatunayao, eo ena tataoyao, eo lounayao, eo ia iabom hinage, nige i hewaiunuei, ia taba nige egu heaheata eai i lau. 27 Tau esau eo esau ena satauro nige i bahei, eo i hemuriwataigu, ia taba nige egu heaheata eai i lau.

Parabole: bonana ribana.

28 Paana ede aitea tau arimiu eai, ena bona bena i tarini, ia i bawabigabiga baguna, maisana i hasiri, ena moni gonogonoana abo i ginauri heohi, e nige’e? 29 Ata paana i tarini bagunai, hinage nige ena abaheohina, eo tatao gamagaridi se ita ia se alaliuliuaei. 30 Si ene, ‘Tau ta ena bona i tarini hetubu, eo i ginauriasaeai, nige i ginauri heohi.’

Parabole: wasawasa i lau i iala.

31 Eo aitea wasawasa, hari wasawasa bena i ialaei, nige i bawabigabiga bagunai, abo i nuatui ena iala tataodi tausani saudoudoi, ana waiunu ena iala tataodi tausani tau‐esega‐i‐mate abo nimadi gonogonoana? 32 Ena nige se adidiri, esau wa sora eda lohaloha eai, tautauwasa i hetamari loni ribana i ribaei. 33 Doha hinage tau esau, eo esau, arimiu eai, ena gogo gamagaridi nige i laugabaedi, taba nige egu heaheata eai i lau.

Parabole: arita i tomatoma.

34 Arita i lolo: ena arita wa i arita lautom, edoha ena ariaritauio? 35 Nige ana abi tano eai, eo nige se tore alami boeana eai; tatao abo se gabaei mo. Ia beana eai i ataiei, abo i ataieididini.”

Copyright information for `SWP