Luke 15

Parisea tataodi se gadigadigugu.

Takasi tau‐tanogogo tataodi eo baaea tataodi gamagaridi abo se laolaoma ia arinai, arinana bena se ataiei. Parisea tataodi eo tauuriuri tataodi, se gadigadigugu, si ene, “Teina tau ta baaea tataodi i eogaisinidima, eo maenayao se aiai esega.”

Parabole: mamoe i tauyamui

Mt. 18.12-14

Teina parabole ta i ribalau aridi eai, i ene. “Aitea tau arimiu eai ena mamoe handere esega i abidi, ena esega i gege, ninety‐nine i laugabaedi, i lau esau ie gege wa i eooi, i lau e abo i lobai? I lobai, i toresae dabaearona eai, ma nualolona. I lagema ena numa eai, ehanayao eo helena tau mia i heoigogoidi, i ribalau aridi eai, i ene, ‘Ehei ta kodegogo, egu mamoe ie gege wa ea lobaiyao.’ Ea heribamiu ta, galewa eai abo hinage se kode doha meta tau baabaaea esega taba nuana i bui; taulaududurai tataodi tatao‐hasi‐se‐mate‐saudoudoi‐haligigi‐hasi nige edi nuabui, galewa eai taba nige se kodeidi.

Parabole: moni se tauyamui.

Hinage aitea sine ena moni saudoudoi i abidi, esega i tauyamiu, eo lamepa nige i healasi, eo ena numa i uiauia, eo i eoo komakomanini, i lau e abo i lobai? Ia i lobai ehanayao, eo helena tau mia tataodi i heoigogoidi, i ene, ‘Ehei ta kodegogo, paana moni wa i tauyamui ea lobaiyao.’ 10 Ea heribamiu ta doha meta hinage Eaubada ena aneru matadi eai abo se kode, tau baabaaea esega taba nuana ie bui.”

Parabole: natuna tau i tauyamui.

11 Ia abo i ene, “Tau esau ia nanatunayao tatao labui: 12 tau murita i ribalau tamana arinai, i ene ‘Tamagu e, gogo tupona u ledima enagu.’ Ena gogo gamagamagari abo enadi ie soi. 13 Nige baeaona tau murita ena gogo gamagamagari abo i peigogoidi, ia abo i lau eanua esau eda lohaloha eai, nei eai ena gogo i aihegohegoilaedi laulau baaea aridi eai. 14 Ena gogo wa abo se ohi, guriam lailai ie tubu nei oea eai ne; ia abo i guriam. 15 Ia abo i lau nei eanua tauna esau i patulau ie mia arinai; ia abo i hetamari ena gana eai, ena sarai i heaheaidi. 16 Ia sarai adi aiai mo bena i aidi, abo bogana i sese: nige ana aiai tau esau i mosei. 17 Arinai ia nuana abo ie sae, i ene ‘Tamagu ena heaheari tataodi i hemaisadi adi aiai ureadi se aitoredi se ota, eau mo ea guriam matemate ta!’ 18 Nuana ea torohai ea lau tamagu arinai, abo ea ribalau ia arinai, ea ’ne, ‘Tamagu e, ia galewa eai ie mia ea hebaaea, eo oa matam eai hinage ea baaea. 19 Eau natum se ribaegu nige ea lolo, eau abo ea hemala em heaheari esau doha isi hinage u hemaisadi ne.’ 20 Ia abo i torohai, i laoma tamana arinai. Tamana i itaitalau ia ie ita eda lohaloha eai, i nuatoatoai, abo i aitautau, i heaitalagadoi, ia abo i alagoiei. 21 Natuna i ribalau ia arinai i ene, ‘Tamagu e, ia galewa eai ie mia ea hebaaea, eo oa matam eai hinage ea baaea, nige ea lolo si ene bena natum eau.’ 22 Tamana abo i ribalau ena heaheari tataodi aridi eai, i ene, ‘Lulu lolo‐aririna au leama, ia au helui; nimaau ia nimana eai au tore; eo aeum aena eai au toredi hinage: 23 bulumakau natuna tubutubu‐lolona au woeaiama au unui; abo ta aiai, eo ta kodegogo. 24 Paana ede natugu ta i mateo, na i mauriuio: i tauyamui, ta lobaiuioi.’ Isi abo se kodegogo.

25 “Tau baguna ia oea eai: ia abo i laoma numa i hanahanaui, huelele eo se saga arinadi i ataiei. 26 Heaheari tauna esau i eogai, i oimurini, nei ginauri saha. 27 Ie ribalau ia arinai, i ene, ‘Am taumurita ie lage: tamam bulumakau tubutubu‐lolona i unui; paana ia i lobaiuioi, ma maurina eo ma lolona.’ 28 Ia abo i ouyalayala, nige i awasae numa alo eai: arinai tamana ie pesa ia i heriba‐hebigabiga. 29 Ia arinana i heuio, i ribalau tamana arinai, i ene, ‘Borimai gamagamagari ea hesosoaem, eo em laugagaeo ribana nige ma esega ea utusi; goti natuna esau nige u leama enagu, ma egu heriam abo ai kodegogo. 30 Teina natum ta i laoma, em gogo i aihegohegoilaedi sisine baaea aridi eai, bulumakau natuna tubutubu‐lolona u unui ana.’ 31 Tamana i ribalau ia arinai, i ene, ‘Natugu e, huia gamagamagari u miatahitahi arigu eai: egu gogo gamagaridi oa enam. 32 I lolo ta kode, eo nuada se lolo, paana ede em goroa ta i mateo, na i mauriuio: eo i tauyamui na ta lobaiuioi.’”

Copyright information for `SWP