Luke 16

Gogo tauitawataina baaeana.

Ia i ribalau ena heaheatayao aridi eai i ene, “Tau monamonaune esau, ena gogo tanuagana se hegiru, si ene, ena gogo i aihegohegoilaedi. Tau wa i eogai, i ribalau ia arinai, i ene, ‘Wasam ta ea ataiei, edoham, ue saha? oa gogo tanuagadi em abiabidi hage u heribaguma: ata gogo ta abo u tanuaga lautom.’ Gogo tanuagana iabom ena nuatu, i ene, ‘Abo edohagu? egu guiau gogo tanuagana hewauna eai abo i helautomgu ta: tano giarina nige abina ea ata, awanorina ea taumaeamaea. Egu nuatu ta abo ea hetubu ede, taba gogo ta ea tanuaga lautom abo hinage se eogaisinigu edi numa alodi eai.’ Guiau ena ginauri ena abamose‐hagahagaidi tataodi i eogaidi, esau i bagunama i hesio, i ene, ‘Am haga wa hisa, sora egu guiau nige u hemaisadi wa?’ Ia abo i ene, ‘Eausi nonoi handere esega.’ I ribalau ia arinai, i ene, ‘Em uriuri pepana u abi, u bawabigabiga heuheula, abo nonoi tatao‐labui‐se‐matesoudoudoi u uridi.’ Abo i ribalau esau arinai, i ene, ‘Am haga wa hisa? Ia abo i ene, ‘Sitona nonoi handere esega.’ I ribalau ia arinai i ene, ‘Em pepa u abi tatao‐hasi‐se‐mate u uridi.’ Gogo tanuagana ena laulau se gewagewa wa guiau i awaloloei paana i nuatu sibasiba: teina tanoubu merumerudi isidi se sibasiba ariri, marana merumerudi nige se sibasiba doha. Ea heribamiu ta, gogo baaea debana eai taba au awa‐eha; ena i lau baaea isi abo se eogaisinimiu abamia tahitahi eai.

10 “Ia ginauri gagiridi i abiloloedi abo ginauri lailaidi hinage i abiloloedi: ia ginauri gagiridi nige i abikomakomanidi, abo ginauri lailaidi hinage nige i abikomakomanidi. 11 Ena gogo arinai nige au abiloloei, eai gogo mamohoi abo i lediwa bena au itawataidi? 12 Ena tau esau ena gogo nige au itawataikomakomani, omibom emi gogo eai abo i lediwa? 13 Nige heaheari esau ena tanuaga labui i heaeaiedi, esau abo i hewaiunuei, esau i gadosisiei: e esau i nuatui, esau i tausiololoei. Eaubada eo mamona taba nige au heaeaiesegaidi.”

Iesu Parisea arinadi i heuio.

14 Parisea tataodi hinage, moni taunuanuaiedi, teina riba gamagaridi ta se ataiedi: ia se alaliuliuaei. 15 I ribalau aridi eai, i ene, “Tatao matadi eai omibom mo au heduduraiuioimiu: Eaubada nuamiu i italobaidio: paana ginauri tatao se hedebasaedi, Eaubada matana eai se baaea ariri.

16 “Laugagaeo eo peroveta huiadi se laoma e Ioane arinai: murina eai Eaubada ena basileia se guguiaei, eo tatao gamagaridi se lau adidiriesega se lulau boeana eai. 17 Galewa eo tanoubu abo se lautom, laugagaeo eai mo taba nige iota esau i lautom.

Iesu inawase ribana i ribaei

Mt. 5.31, 32; 19.3-11; Mk. 10.2-12; 1 Kor. 7.10-15

18 “Tau esau eo esau monena i inawasei, sine esau abo i tawasorai i ganaganawari; eo tau esau eo esau sine wa monena i inawasei wa i tawasorai ia hinage i ganaganawari.

Tau monamonaune eo Lasaro.

19 Tau monamonaune esau, ana lulu buiabuiana eo linen lolona i luidi, eo asubena gamagamagaridi aiai lolodi mo i aiaidi. 20 Tau awaawanori esau esana Lasaro, tau wa ena dobila guduna eai se heota, ia tauna bonu se laugirihai. 21 Ena gadosisi tau monamonaune ana aiai mapuradi ena hatahata eai se beu bena i abidi i aidi: hinage kedewa se laoma ia bonuna se ainamosidi. 22 Tau awaawanori wa abo ie mate, aneru ia abo se laei Aberahama nuapouna eai se tore; eo tau monamonaune hinage ie mate, ia abo se tore. 23 Hade eai i amamna, matana i tusaei Aberahama ie ita eda lohaloha eai, eo Lasaro ia nuapouna eai. 24 I eogolau i ene, ‘Tamagu e, Aberahama e, u nuatoatoaegu, Lasaro u hetamariama bena nima gigina i hedatu goila eai memenagu abo i hebuta: paana eau oeagi alaalasina eai ta, eo ea amamna.’ 25 Aberahama i ene, ‘Natugu e, u nuatuiyao em huia mauri eai wa em ginauri lolodi u abidio, eo Lasaro hinage ginauri baabaaeadi i abidi; huia ta ia amnana se lolo, oa amnam se baaea ariri. 26 Hinage oa eo ai duaduarida eai ta duha lailai i otaesegai; ena headi hinage ina bena se laowa nige edi abalaowa; nei tupo eai hinage nige edi abalaoma.’ 27 Ia abo i ene, ‘Tamagu e, ea aibodaim ta ia bena u hetamari i lau tamagu ena numa eai: 28 paana egu tataoyao ede haligigi; i heribakomakomanidi ata isi hinage abo se laoma amamna dimona eai ta.’ 29 Aberahama i ribalau ia arinai i ene, ‘Isi Mose eo peroveta tataodi se abidio: isi taba se ataiedi.’ 30 Ia i ene, ‘Tamagu e, Aberahama, nige’e: taba tau matemate esau i lau isi aridi eai, abo nuadi se buidi.’ 31 Ie ribalau aridi eai, i ene, ‘Ena Mose eo peroveta nige se ataiedi, taba nige se ataiei hinage, ena taumatemate esau mate eai i torouio.’”

Copyright information for `SWP