Luke 17

Iesu abo i ribalau ena heaheatayao aridi eai, i ene, “Alabesibesi taba se laoma: ia tauhetubudi mo, kapore! I lolo we’u lailai ia gadona eai se au hepatulaei, ia abo se gabadobei gabogabo eai, ata merumeru gagirina esau hinage i healabesibesi. Au komakomanimiu: ena em tau i hebaaeam, u guguiai: ena nuana i bui ena baaea u nuatugabaedi. Ena asubena esau ma haligigi‐labui i hebaaeam, eo asubena esau ma haligigi‐labui i uiowa, i ene, ‘Nuagu ea buiyao,’ ena baaea u nuatugabaei.”

Aposotolo tataodi se ribalau Guiau arinai, si ene, “Guiau e, ema sunuma u hemotulayama.” Guiau i ene, “Taba emi sunuma doha sinapi tumana esau, omi abo au ribalau teina oeagi wa sukamine arinai au ene, ‘Se laahaim se umaim gabogabo eai’; abo hinage i awaabiemiu.

Parabole: heaheari.

“Eai arimiu eai, ena heaheari tauna tano i giari, e bulumakau i heaidi, ia oea eai i laoma abo au ribalau ia arinai au ene, ‘U lau, u bawabigabiga, u aiai?’ Omi emi riba doha ina wa, au ene, ‘Agu aiai u pei nonohai, em nogi u lio, u saguigu ea aiai eo ea aiainom; e abotai abo u aiai eo u ainom?’ Heaheari wa riba u lauhesom wa i abiwataidi, ia abo au lautoiei? Nuana nige’e. 10 Omi hinage, ginauri gamagaridi se lauhesommiu au ginauriheohidio, abo au ene ai heaheari baaeamai: meta ama paisoa mo, arinai ai ginauri.”

Lepera tataodi saudoudoi se hemauridi.

11 Iesu abo i lau Ierusalema, Samaria eo Galilaia i baeawa duaduaridi eai. 12 Eanua gagirina esau eai ie lage, lepera tataodi saudoudoi ia maedi se hailobai, isi se totoro eda lohaloha eai. 13 Se arina lailai, si ene, “Iesu e, tanuagamai e, u nuatoatoaemai.” 14 Ia i itadi, abo i ribalau aridi eai, i ene, “Au lau au hemasarahauioimiu kohena aridi eai.” Ma laulaudi eda eai, abo se aa. 15 Esau aridi eai, ie ita i mauri, abo ie uio, i arina lailai arinai Eaubada i aihelahui. 16 Eo i gurisalaoba Iesu aena eai, i lautoi: ia Samaria tauna. 17 Iesu arinana i heuio i ene, “Tatao saudoudoi se heaadi e nige’e? Tatao haligigi‐hasi wa haedi? 18 Nige tau esau i uio bena Eaubada i aihelahui, teina laolaoma tauna mo.” 19 Ie ribalau ia arinai, i ene, “U torohai u lau em dobila wa u lauwatai: em sunuma eai u mauri.”

Basileia ribana

Lk. 19.11, 12

20 Parisea tataodi ia se oimurini, si ene, “Eaubada ena basileia auiana abo i laoma,” arinadi i heuioidi, i ene. “Eaubada ena basileia nige i laoma masamasaraha: 21 hinage taba nige si ene, Ia ede ina! e ia ede nei! Paana Eaubada ena basileia omi nuaboeamiu eai ede.”

Iesu ena loama helabuina ie ribanonohai

Deut 30.3; A. adi H. 1.9-11

22 Ia i ribalau ena heaheatayao aridi eai, i ene, “Asubenadi abo se laoma, omi abo au henua ariri bena Tau Natuna ena asubena esega au ita, taba nige au ita. 23 Isi abo se ribalaowa arimiu eai, si ene, ‘Au ita ina: e au ita nei:’ tabu au lauwataidi, eo tabu au hemuriwataidi. 24 Doha namanamari galewa teha esau eai ie siri, i lau e teha esau eai: abo tau Natuna ena asubena eai ena abiabina doha meta. 25 Na bagubaguna ia amamna gamagamagari i hearodi; teina isi ta hinage ia abo se nuagabaei. 26 Doha Noa ena asubenadi wa, abo Tau Natuna hinage ena asubenadi nei doha. 27 Isi se aiai, eo se aiainom, monediyao se tawasoraidi, se hetahetawasora hinage, i lau e asubenana wa Noa i awasae akina eai, dibori utuutu i lagema isi gamagaridi i earuhaidi. 28 Lota ena asubena hinage doha; isi se aiai, eo se aiainom, se haiuneune, eo se uma, eo se abinuma. 29 Nei asubenana ne Lota Sodoma i laugabaei oeagi alaalasi eo tano alaalasi galewa eai i taruma isi gamagaridi i unuhematedi. 30 Nei asubenana tau Natuna se hemasaraha hinage meta doha. 31 Nei asubenana ne, tau numa ewa eai, ena gogo numa alo eai, taba nige i pesadobi i abihai i laei; eo tau hinage oea eai, taba nige i uio ena numa eai. 32 Lota monena au henuaisini. 33 Ia ena mauri i abididini bena abo i mauri, ena mauri abo i tauyamui; ia ena mauri i nuagabaei ena mauri abo i abi. 34 Ea heribamiu ta, meta maionana eai ne tatao labui edi aba‐eno esega arinai se eno, esau se abi, na esau se laugabaei. Sisine labui hinage wheat se girigiri, esau abo se abi na esau se laugabaei.” 36 Isi ia arinana se heuio, si ene, “Guiau e, haedi eai?” I heribadi i ene, “Tau sinarena ena aba‐ota eai, manu aiaitaudi nei eai abo se tupagogoesega.”

Copyright information for `SWP