Luke 18

Parabole: tauhekiraino baaeana.

Parabole esau i ribalau isi aridi eai aniona ede ina, tatao huia gamagamagari bena se lau‐uura mo, tabu nuadi se beruberu; i ene, “Eanua lailai esau eai tauhedudurai esau ie mia, Eaubada matausina nige i matausi, eo tatao hinage nige i nuatuidi. Sine wabuwabu esau eanua eai ne; i laoma ia arinai, i ene, ‘Agu waiunu u hemaisa.’ Ena riba bagubaguna nige i ataiei: abotai abo ia nuana eai, i ene, ‘Eaubada matausina nige ea matausi, eo tatao nige ea matausiedi; taiede sine wabuwabu ta abo ea sagui paana i hemodeaririegu, ata huia gamagamagiri i laulaudaoima abo taugu si siololo.’” Guiau abo i ene, “Tauhedudurai baabaaeana ena riba au ataiei. Eaubada ia enanayao abo i saguidi e nige’e, isi asubena to maiona se eogalau ia arinai, huia lohaloha edi riba sora nige i hemaisa? Ea heribamiu ta, ea ’ne abo i saguiheuheulaidi. Taiede, tau Natuna ena huia laoma eai sunuma abo i lobai tanoubu eai ta?”

Parabole: Parisea tauna eo telona tauna.

Teina parabole ta i ribalau tatao headi aridi eai isi si ene isi isibom se laulaududurai, eo tatao gamagaridi se isugaraedi: 10 “Tatao labui se awasae numa uura alona eai lau‐uura hesabana; esau Parisea tauna, eo esau takisi tautano tauna. 11 Parisea tauna wa i toro, i uurapasipasiei, i ene, ‘Eaubada e, ea lautoiem paana eau nige doha tatao gamagaridi, isi tauaigirihai, eo taulaulaugewagewadi, eo tauganaganawari, eau hinage nige doha teina takisi tauna ta. 12 Sabate esega ma labui ea aiaidabu, egu gogo gamagaridi ea peini peina saudoudoi, lausoisoina esega ea ainauiaei.’ 13 Na, takisi tautano wa i torosuara eaaawana, ia matana nige i tusaedi galewa eai, gabagabana eai ie oi, i ene, ‘Eaubada e, eau tau baabaaeagu, u nuatoatoaegu.’ 14 Ea heribamiu ta teina tau ta i dobiuio ena numa eai se taubigai, tau esau wa nige’e, paana tau esau iabom i hedebasaeuioi abo se heguri, eo tau esau iabom i hemerumeruuioi abo se hedebasae.”

Iesu merumeru gagiridi i helolodi

Mt. 19.13-15; Mk. 10.13-16

15 Bebe abo se ledima ia arinai bena i abiitadi; ena heaheatayao se ita, abo se ribasuuidi. 16 Na, Iesu mo i eogaidi, i ene, “Merumeru gagiridi taba se laoma arigu eai, tabu au guduguduidi: paana ede Eaubada ena basileia doha ede isi. 17 Mamohoi ea heribamiu ta, eai to eai Eaubada ena basileia nige i abi doha merumeru gagirina, taba nige i lusora alona eai.”

18 Wasawasa esau i hesiolau ia arinai, i ene, “Tanuagagu lolona e, saha abo ea ginauri, mauri nige nosina abo ea abi?” 19 Iesu i ribalau ia arinai, i ene, Paana saha u ene eau ea lolo? Nige esau i lolo, esega dumaduma mo, Eaubada. 20 Laugagaeo ribadi u nuatuidio, Tabu u ganaganawari, tabu u aiaiunu, tabu u aiaiyahari, tabu u hegihegiru gaibu, tamam eo sinam u taubigaedi.” 21 Ia i ene, “Teina ginauridi gamagaridi ea sogohididinidio, ma hewarigu i laoma e huia ta.” 22 Na Iesu teina riba ta i ataiedi, i ribalau ia arinai, i ene, “Taiede, ginauri esega mo u hedeha, em gogo gamagaridi me u uneunedi, tatao gogogesagesa aridi eai u soiedi, em gogo ede abo u abi galewa eai: eo u laoma, u hemuriwataiguma.” 23 Teina riba ta i ataiei, ia abo i nuadubu ariri: paana ede ena une se gamagari ariri. 24 Iesu tau wa i ita i nuadubu ariri abo i ene, “Isi taumonamonaune Eaubada ena basileia bena se lusora se hesabaasa! 25 Kamela ie lusora mo diu gudana eai, taumonamonaune Eaubada ena basileia dobilana eai bena i lusora, abo i ahi.” 26 Isi tatao teina riba ta se ataiei abo si ene, “Taba nei doha eai abo i mauri?” 27 Ia i ene, “Ginauri wa tatao nige abidi se ata, Eaubada mo abidi ie ata.” 28 Petero abo i ene, “Ai ginauri gamagaridi ai laugabaedio, ai hemuriwataim.” 29 Iesu i ribalau aridi eai, i ene, “Mamohoi, ea heribamiu ta nige tau esau numa, e tamana, e sinana, e ena dodogayao, e monena, e nanatunayao i laugabaedi Eaubada ena basileia debana eai. 30 Ia teina huia ta ginauri gamagaridi abo i abidi, eo maraitom asubena mauri nige nosina.”

Iesu ia matena eo torouiona i ribauio.

31 Saudoudoi‐labui wa i woeaidima, ie ribalau aridi eai, i ene, “Ta sae Ierusalema eai, riba gamagaridi, tau Natuna ribana, peroveta se uridio abo se hemamohoiedi. 32 Paana ia abo se moselaei Murimuri‐tataodi nimadi eai, ia abo se talatalawasiei, eo se hebaaeaaririei, eo se garigarisoi. 33 Ia abo se lubilubini, eo se unuhemate: asubena hehaionana eai abo i torouio.” 34 Teina riba ta nige se nuatulobaidi: riba wa i ribayamui, riba wa i ribaedi wa aniodi nige abina se ata.

Ieriko hanahanauna eai taumatagibugibu esau matana se helala

Mt. 20.29-34; Mk. 10.46-52

35 Ia abo i laoma Ieriko i hanahanaui, tau matagibugibu esau i bawabigabiga eda gegesina eai, ginauri i awaawanori. 36 Moutuadi se laulau dagugudi i ataiei, i hesio, i ene, “Ina saha, wa?” 37 Ia se heriba, si ene, “Iesu Nasareta i baeawa ie lau.” 38 Ia abo ie eoga i ene, “Iesu, Davida natuna e, u nuatoatoaigu.” 39 Isi se bagubaguna ia se ribasuui, si ene bena i monou: ia abo i eogalailai, i ene, “Oa Davida natuna e, u nuatoatoaigu!” 40 Iesu abo i tarutoro, i lauhesomdi bena tau wa se woeaiyama: ia abo i laoma ia gegesina eai, i oimurini, 41 i ene, “Em nuatu saha abo ea sahaim?” Ia abo i ene, “Guiau e, bena matagu se lala.” 42 Iesu i ribalau ia arinai, i ene, “Matam se lalao: em sunuma debana eai u lolo.” 43 Ma esega matana abo se lala, ia Iesu abo i lauwatai, Eaubada i hedebasaei; tatao gamagamagaridi se ita, Eaubada se ailhelahui.

Copyright information for `SWP