Luke 19

Iesu i lulage Ieriko eai i baeawa ie lau. Tau esau esana Sakaio, ia takisi tau‐tanogogo tanuagadi, tau monamonaune. Ena gadosisi Iesu bena i ita: tatao se gamagari ariri nige ena abaitana, paana siarina ie kuu. I aitautau baguna oeagi sukamoa eai i hinae Iesu bena abo i ita paana nei dobila eai ne arinai abo i baeawa. Iesu ie lage wau dimo wa arinai, i sanalolosae tau wa ie ita, i ribalau ia arinai, i ene, “Sakaio e, u pesaheuheulama: wau ta em numa eai abo ea babawa.” Ia i pesaheuheula, i woeaisaei ena numa eai ma kodena. Isi abo se ita, gamagaridi se gadigadiguguei, si ene, “Ia i lau tau baabaaeana i aitaumania.” Sakaio i toro, i ribalau Guiau arinai, i ene, “Guiau e, egu gogo tupona abo ea mosei tatao gogogesagesa aridi eai: eo ena ginauri aisana ea abigaibuidi hari tau, hari tau, aridi eai ea boraidi, abo ea hemaisauioidi, ma hasi maisana ea helai.” Iesu i ribalau ia arinai, i ene, “Teina asubena ta mauri i lage teina numa eai ta, paana ia hinage Aberahama natuna esau. 10 Paana ede Tau Natuna i laoma tatao se tauyamui i eooidi, eo i hemauridi.”

Parabole pauna saudoudoi: eo basileia sora nige se hetubu

Lk. 17.21; A. adi H. 1.6-8

11 Teina riba ta se ataiedi, parabole esau abo i heribadi, paana ia Ierusalema i hanahanaui, eo isi edi nuatu hinage si ene, Eaubada ena basileia nige baeaona abo se hemasaraha. 12 Arinai i ene, “Wasawasa esau i lau eanua esau eda lohaloha eai ena basileia esau bena i abi, eo i uioma. 13 Ena heaheari tataodi saudoudoi i eogaidima, moni pauna saudoudoi i mosedi, i ribalau isi aridi eai, i ene, ‘Au hepaisoaei i lau e ea uioma.’ 14 Ena eanua tataodi ia se ouyalayalaei, riba esau se laei ia arinai, si ene, ‘Tau ta nige ai henua ia ama tanuaga.’ 15 Ia i uioma, basileia wa i abiyao, tatao, abo i lauhesomdi heaheari tataodi se eogaidima ia arinai, isi wa moni i mosedi wa, isi se uneune bena i itadi moni hisa se hetubudi. 16 Tau baguna i laoma, i ene, ‘Guiau e, em pauna esega i hemala pauna saudoudoi.’ 17 I ribalau ia arinai i ene, ‘I lolo ariri, oa heaheari lolona: em nuatu se dudurai, ginauri hisahisawaidi mo u komakomanidi, abo ea hetorom eanua saudoudoi oa tanuagadi eai u lau.’ 18 Heaheari helabuina wa i laoma, i ene, ‘Guiau e, em pauna esega i hemala pauna haligigi.’ 19 Hinage ia arinai i ene, ‘Oa abo se hetorom eanua haligigi tanuagadi eai u lau.’ 20 Heaheari esau wa i laoma, i ene, ‘Guiau e, hage u ita em pauna meta: ea suma komakomani, ea totore ie ota; 21 paana ea matausiem oa tau isuisupunapunana: eo em laulau enam u abigaibuidi mo, eo ginauri bena u tanogogoidi sora nige u lauhesuru.’ 22 I ribalau ia arinai, i ene, ‘Oa heaheari tauna baaeana, oa awam eai abo ea hegirum. U nuatui eau tau isuisupunapunana, eo ginauri ea abi gaibuidi, eo ea tanotanogogo sora nige ea hesuru. 23 Ie saha egu moni nige ue tore bank eai, ea uioma abo egu moni ea abi, eo hagahagadi hinage?’ 24 Isi ia gegesina eai tau totoro i ribalau aridi eai, i ene, ‘Pauna esega wa au abi, abo au mosei tau wa pauna saudoudoi tau abina arinai.’ 25 (Isi se ribalau ia arinai, si ene, ‘Guiau e, ia pauna saudoudoi i abidio.’) 26 Paana ea heribamiu ta eai to eai enana ie abi, enana hinage abo se mosei: eai to eai nige ie abi enana begana abo se laeudoiei. 27 Na isi, agu waiunuyao nige se henua eau bena tanuagadi, au woeaidima, au unuidi matagu eai.’”

28 Ia i ribalau ina doha, abo i bagubagunaedi, se sae Ierusalema eai. 29 Betepage eo Betania i hanahanauidi, tupi esau esana Oliveta arinai se lage, ena heaheatayao labui i hetamaridi. 30 I ene, “Au lau eanua matamiu eai, au lage arinai asini natuna se hedai au ita, sora nige tau esau i bawasae arinai, abo au eairihai, au woeaiama. 31 Ena tau esau i hesiowa, i ene, ‘Paana saha asini ne au eairihai?’ abo au riba ina doha, au ene, ‘Paana Guiau bena i abi.’” 32 Isi se hetamaridi wa abo se lau, hinage se ita doha ena riba i ribaei. 33 Asini natuna daina bena se earihai, tanuagana se ribalau aridi eai, si ene, “Asini natuna me sahana au eairihai?” 34 Si ene, “Guiau bena i abi.” 35 Abo se woeai se laei Iesu arinai, adi lulu se toresae asini natuna potana eai; abo Iesu se hebawasae potana eai. 36 Ia ma launa adi lulu se lauweseauri dobila eai. 37 Ia i lage hanahanau, Oliveta tupina abaleta‐dobina eai, ena heaheatayao moutuadi gamagamagari se kode, eo se arina lailai Eaubada se aihelahui, paana ana paisoa gigiboridi se itadio; 38 si ene, “Wasawasa i lolo, ia i laoma Guiau esana eai: loni galewa eai, ma ana tepo i mia iniini puripurina eai!” 39 Parisea tataodi headi moutuana boeadi eai se ribalau ia arinai si ene, “Tanuagamai e, em heaheatayao u ribasuuidi.” 40 Ia arinadi i heuio, i ribalau aridi eai, i ene, “Ea heribamiu ta ena tatao ta se monomonou ta, weu ma esega abo se eabayabalaoma.”

Iesu Ierusalema sabina ie dou

Lk. 13.34-35

41 Ia abo i lage hanahanau, eanua wa i ita, sabina ie dou. 42 I ene, “Oa, ena oa u nuatui, teina em asubena ta ginauri se patulaoma em loni arinai! wau ta matam eai se tauyamiu. 43 Paana asubena abo u hearodi, em waiunu hua lohaloha abo se sara hetaiirim, hari teha, hari teha se guduguduim, nige em abalulage. 44 Se heasibuim, u hemalagonu, eo nanatumyao boeam eai hinage; nige we’u esau abo i ota we’u esau potana eai paana egu lagema huiana nige au nuatui.”

Dubu lailai se heaa ma helabuina

Mt. 21.12-16; Mk. 11.15-18; Io. 2.13-17

45 Ia abo i awasae numa uura alona eai, isi tauuneunelau eo tauuneunelaoma nei eai i aiduiedi. 46 I ribalau aridi eai, i ene, “Se uriyao, egu numa abauura ede: omi numa wa au abi i hemala tauaiaiyahari edi abamia.”

47 Asubena gamagamagari i lauheata numa uura eai: kohena lailaidi eo tauuriuri tataodi eo eanua babadadi ia se eooi bena se unui. 48 Edi nuatu si eooasa; paana tatao gamagaridi ena riba se gadosisiedi.

Copyright information for `SWP