Luke 2

Nei asubenana ne Kaisara Aoguso ena laugagaeo ribana esau i lauhesomdi, tanoubu se ohihai esadi abo se lau‐uri. (Se uri bagunai Kurenio, Suria gavanana, huiana eai.) Tatao gamagaridi se laulau edi eanua mamohoi eai esadi se lau‐uridi. Iosepa hinage Nasareta, Galilaia i laugabaei i sae Iudea, Davida ena eanua esau ede Betelehema; (paana ia Davida tubuna eo bogana:) maena Maria se sae esadi se lau‐uridi, monena sora nige i tawasorai, ia ie boga. Taudi labui metai se mia, ena huia se ohi abo i labalaba. Abo i haisu ealahou tau, ia lulu eai se suma, bulumakau edi abaaiai hatahatana eai se tore, paana numa alona eai nige susuana.

Mamoe tauitawataidi headi nei oea eai ne se mia, edi mamoe eawoidi se itaitawataidi maiona eai. Guiau ena aneru esau i laoma aridi eai, Guiau namanamarina i sinahetaiiridi; isi abo se matausi ariri. 10 Aneru i ribalau aridi eai i ene, “Tabu au matausi: paana wasa lolona ea leama ta, abo au kode ariri, eo tatao gamagaridi enadi. 11 Wau ta Davida ena eanua eai Tauhemahemauri se labasi, ia ede Keriso Guiau. 12 Heiheinoina ede meta; Bebe abo au lobai lulu eai se suma, bulumakau edi abaaiai hatahatana eai se heota.” 13 Ma esega galewa tataodi moutuadi aneru maedi se heoiesegaidi Eaubada se aihelahui, si ene, 14 “Dimo ewa puripurina eai Eaubada se hedebasae eo tanoubu se loni, ena nuatu lolona tatao aridi eai.”

15 Aneru wa se laugabaedi se uio galewa eai, mamoe tauitawataidi se ribariba si ene, “Ta torohai, ta lau Betelehema eai wau ginauri wa ie tubu wa hage ta ita, ia ede Guiau i heriba nonohaida wa.” 16 Se lau heuheulama Maria eo Iosepa se lobaidi, bebe hinage bulumakau edi abaaiai hatahatana eai se heota. 17 Se ita nonohai abo gama wa ribana aneru se heribadi wa abo se wasaduaiei. 18 Isi wau riba tauataiena wa mamoe tauitawataidi edi riba se nooedi. 19 Na Maria teina ginauri gamagaridi i abididinidi, eo nuaboeana eai i nuatuwataidi. 20 Mamoe tauitawataidi abo se uio, ginauri gamagaridi se ataiedi, eo se itadi doha se heribadi wa, aridi eai Eaubada se hedebasaei eo se aihelahui.

21 Asubena haligigi‐haiona se ohi gama wa abo se heperitome, esana se tore ede IESU, doha aneru i tore nonohaiyao sora nige sinana i abiabi.

22 Ena asubena headi wa se ohi, doha Mose heaa laugagaeona i ribaei wa, ia abo se bahesae Ierusalema eai, bena se mosei Guiau arinai; 23 (Doha Guiau ena laugagaeo eai se uri, si ene, “Ealahou merumeru tatao gamagaridi Guiau arinai u hetabuedi;”) 24 Aitalasam se ginauri doha Guiau ena laugagaeo eai se ribaei, “Bunebune labui, e gabubu labui.” 25 Na, tau esau Ierusalema eai ie mia esana ede Simeona; ia ede tau wa ena laulau se dudurai eo Eaubada matausina i matausi, ia Isaraela abahenuabigadi i bagibagiei; Earua Tabuna ia potana eai ie ota. 26 Earua Tabuna tau wa i heribanonohaiyao, mate taba nige i ita, Guiau ena Keriso sora i ita bagunai. 27 Earua Tabuna ia i woeai numa uura alona eai: tamana, sinana, merumeru Iesu se leama bena laugagaeo laulauna se abiwatai. 28 I abilau nimana eai i labasi, Eaubada i aihelahui, i ene.

29 “Guiau e, em heaheari tauna abo i lautom ede ina, ma nualologu,
doha hinage u ribaei:
30 paana em abaabihemauri matagu eai ea itayao.
31 Ia ede u abinonohai tatao gamagamagaridi matadi eai;
32 marana eai arinai Etene abo se hemaradi,
Isaraela tataodi edi abahedebasaedi.”
33 Iosepa eo ia sinana meta ginauri ia arinai se ribaedi se nooedi. 34 Simeona isi i aihelahuidi, i ribalau ia sinana Maria arinai, i ene, “Teina merumeru ta debana eai Isaraela eai gamagaridi abo se beu, eo gamagaridi hinage abo se toro; eo ia heiheinoina hinage abo se alaliuliuai; 35 (Mamohoi, elepa hinage nuam abo i gorilapai,) tatao gamagaridi edi nuatu abo se hemasarahadi.”

36 Peroveta sine esau esana ede Ana, Penuela natuna, sine wa Asera bogana eai: i sinesinebada ariri, ma hasarana eai wa monena arinai ie mia borimai haligigi‐labui; 37 borimai tataohasi‐se‐mate‐hasi ie wabu, numa uura nige i laugabaei na maiona to asubena i aiudi eo i lau‐uura, Eaubada i heaheaiei. 38 Ia i taulagema Eaubada i lautoiei, isi gamagaridi Ierusalema abihemaurina se bagibagiei, kaimou ribana i heribadi.

39 Guiau ena laugagaeo laulauna gamagaridi se abiheohidio, abo se uio Galilaia eai, edi eanua mamohoi Nasareta eai. 40 Gama wa ie tubu, i lau e i sibasibaohi ia abo i adidiri, eo i nuagilogilo, Eaubada ena nualolo ie ota ia arinai.

41 Pasova mataasina huiana eai borimai gamagaridi tamana, sinana se saesae Ierusalema. 42 Ia ena borimai saudoudoi‐labui, mataasi abiabina wa se sae Ierusalema eai. 43 Asubenadi se ohi, abo se uiouio, gama wa Iesu Ierusalema eai ie bawa, Iosepa eo sinana nige se nuatui. 44 Si ene bena maedi se lau, asubena esega se uiouioi ehadiyao boeadi eai ia se eooasaeai. 45 Ia nige se lobai arinai se uio Ierusalema eai se eooi. 46 Asubena haiona se ohi, numa uura alona eai se lobai sonoga tataodi boeadi eai ie bawa, edi riba i ataiedi, eo i hesihesiolau aridi eai hinage. 47 Gamagaridi ia arinana se ataiei, ena sonoga, eo ena riba heuio, se nooedi. 48 Ia se ita se nooei, sinana i ribalau ia arinai, i ene, “Natugu e, edoha em abiabimai? Tamam eo eau ai eooeoonuanuadubuem.” 49 Ie ribalau aridi eai, i ene, “Aue saha au eooigu? Nige au nuatui tamagu ena hewau ta taba ea abi?” 50 Wau riba wa i ribalau aridi eai nige abina se ata. 51 Maedi abo se lauesega, abo se lage Nasareta eai, i awaabiedi: ia sinana teina ginauri gamagaridi nuaboeana eai i toreyamuidi.

52 Iesu i sibasibaohi, tauna hinage i tubu lolo, Eaubada eo tatao ia se gadosisiei.

Copyright information for `SWP