Luke 20

Nei asubena ne esau tatao i lauheataedi numa uura eai eo evanelia hinage i lauguguiaidi, kohena lailaidi eo tauuriuri tataodi babadayao maedi se laoma ia arinai. Se ribalau ia arinai, si ene, “U heribamai, teina ginauridi ta eai ena gigibori eai u ginauridi wa? E eai gigibori ta i leawa?” Arinadi i heuio, i ribalau aridi eai, i ene, “Riba esau hinage abo ea hesioimiu: abo omi au heribaguma: Ioane ena bapatiso galewa eai i laoma wa, e tatao aridi eai ie tubuma?” Isi se heunaboisaha si ene, “Ita ta ’ne, Galewa eai i laoma; ia abo i ene, ‘Ie saha ia nige au ataiei?’ Na, ita ta ’ne, ‘Tatao aridi eai ie tubuma’: tatao gamagamagari abo se lauwe’uida: paana isi se nuatuiyao Ioane ia peroveta mamohoi ede.” Arinana abo se heuio si ene, “Ena abalaoma nige abina ai ata.” Iesu i ribalau aridi eai i ene, “Eau hinage nige ea heribamiu eai ena gigibori eai teina ginauri ta ea ginauridi.”

Parabole: vine oeana

Mt. 21.33-46; Mk. 12.1-12; Is 5.1-7

Ina parabole ta abo tatao i heribadi; “Tau esau vine oeana i umai: i mosei tauitawata aridi eai, abo i lau eanua eda lohaloha eai, huia lohaloha ie mia. 10 Ena huia buina ena heaheari esau i hetamari ie lau tauitaitawata aridi eai, vine oeana aiaina bena se mosei ia arinai; tauitaitawata tau wa se laulaulubini; ia se hetamari ma nima ahaahana. 11 Abotai abo heaheari esau i hetamari: ia hinage se laulaulubini, eo edi abi se baaea ariri ia arinai, ia se hetamari ma nima ahaahana. 12 Abotai abo heaheari hehaionana wa i hetamari; ia hinage abo se unui: eo se heduiahalai. 13 Vine oeana tanuagana i ene, ‘Abo ea saha? Natuyogoyogoigu ta ea gadosisiaririei abo ea hetamari: nuana ia se ita abo se heasisiei.’ 14 Tauitaitawata ia se ita, se oioiriba, si ene, ‘Tanuaga ede teina: ehei! ia ta unui, oea ta abo ta abi itabom eda oea.’ 15 Arinai vine oeana eai ia se heduiahalai, eo se unuhemate. Vine oeana tanuagana tatao wa ia abo edoha ena abiabidi? 16 Ia abo i laoma oea tauitaitawataina wa abo i unuhematedi, vine oeana abo i mosei hari tatao aridi eai.” Isi riba ta se ataiei abo si ene, “Eaubada taba nige meta doha!” 17 Ia i itadi, i ene, “Ina riba ta saha se uriyao si ene, ‘We’u wa numa tauabina se gabaei, iaede i hemala we’u tubeina eai i lau.’ 18 Tau esau eo esau i beu teina we’u ta potana eai abo i tamogorugoru; ia we’u wa i beu potana eai, ia abo i hemala ahu.”

Telona monina ribana

Mt. 22.15-22; Mk. 12.13-17

19 Nei huiana eai ne kohena lailaidi eo tauuriuri tataodi edi dobila se eooi bena ia se abilau nimadi eai: tatao mo se matausiedi; paana se itayao teina parabole ta i ribaei wa arinai i hegirudi. 20 Isi ia se itaitasipoi tauwesewese se hetamaridi se lau se boraborai, si ene bena isi tau laulaududurai tataodi, bena riba se hepilipili ia abo se moselaei gavana nimana gigiborina eai. 21 Isi ia se oimurini, si ene, “Tanuagamai e, ai nuatui oa em riba eo em lauheata se dudurai, hinage nige tau esau u heasisinapai, Eaubada ena dobila tatao u heatamamohoiedi. 22 Laugagaeo i ene saha, i dudurai Kaisara takisi monina ta mosei, e nige’e?” 23 Edi borabora i italobaidio, ie ribalau aridi eai i ene, “Aue saha au nohoigu ta? 24 Hage denari esega au heitagu. Eai ana ao, eo eai ena uriuri ede meta?” Arinana se heuio, si ene, “Kaisara enana.” 25 Abo i ribalau aridi eai, i ene “Kaisara ena ginauri au laei Kaisara arinai, eo ena Eaubada ena ginauri au laei Eaubada arinai.”

Iesu Sadukea tataodi torouio ribana i heribadi

Mt. 22.23-33; Mk. 12.18-27

26 Ena riba nige se hepilipilidi tatao matadi eai: ena riba se noonooei: nige ariarinadi. 27 Sadukea tataodi headi abo se laoma ia arinai, edi nuatu si ene, tatao nige mate eai se torouio, ia se oimurini 28 si ene, “Tanuagamai e, Mose ena uriuri arimai eai i ene, tau esau, ena doga i tawasorao ie mate nige nanatunayao, ena doga abo ena wabu i hai tumadiyao abo i hetubudi ena doga wa enana. 29 Boga esau tataodi haligigilabui, taubaguna i tawasora, ie mate, nige natuna. 30 Helabuina hinage sine wa ie hai, ia hinage ie mate eo nige natuna. 31 Hehaionana hinage sine wa ia abo ie hai; hehaligigi‐labui edi laulau nei doha mo: gamagaridi se mate, nige nanatudiyao. 32 Abotai abo hinage sine wa ie mate. 33 Torouio huiana sine wa eai abo monena? tatao haligigi‐labui ia se hai.”

34 Iesu arinadi i heuioidi, i ribalau aridi eai i ene, “Ina tanoubu tataodi se tawasora, eo se hetahetawasoraedi. 35 Isi si ene se lolo bena nei huia ne abo se hearo, eo mate eai se hetorouioidi, taba nige se tawasora, eo hinage nige se hetahetawasora: 36 hinage taba nige se mateuio paana isi eo aneru gonogonoadi; isi Eaubada nanatunayao, eo torouio nanatunayao. 37 Taumatemate abo se torouio wa, Mose oeagi gagirina eai i hemasarahayama, Guiau esana i ribaei Aberahama ena Eaubada, eo Isaako ena Eaubada, eo Iakobo ena Eaubada. 38 Paana ia nige taumatemate edi Eaubada: na taumaumauri mo isi edi Eaubada: paana tatao gamagamagari ia debana eai se mauri.”

Iesu i hesiolau tauuriuri aridi eai

Mt. 22.41-46; Mk. 12.35-37

39 Tauuriuri tataodi headi ia arinana se heuio si ene, “Tanuagamai e, em riba se lolo.” 40 Arinai abo se hesiolautom, nige se oimuriuio.

41 Ie ribalau aridi eai, i ene, “Ie saha si ene Keriso ia Davida natuna? 42 Wana bukana eai Davida hinage i ene, ‘Guiau i ribalau egu Guiau arinai, i ene, U bawabigabiga nima‐tutugu eai. 43 I lau e am waiunuyao ea hetorodi abo se hemala aem adi bou.’ 44 Davida ia i awaguiauei, ie saha ia natuna?”

45 Tatao gamagamagari matadi eai i ribalau ena heaheatayao aridi eai, 46 i ene, “Tauuriuri au komakomanidi, edi gadosisi mo lulu lohaloha se tautausiedi, eo abauneune eai bena tatao abo se laulautoiedi; eo sunago eai abababawa saesaedi se henuadi, eo abamataasi eai biri saesaedi se henuadi hinage. 47 Isi sisine wabuwabu edi numa se aigirihaidi, eo adi lulu se helohadi bena abo tatao se itadi: isi mate lailai abo se hearo.”

Copyright information for `SWP