Luke 21

Sine wabuwabu ena ainauia

Mk. 12.41-44

Iesu i sanalolosae tatao monamonaune i itadi edi ainauia se toretoredobi moni abapeiaurina eai. Eo sine wabuwabu esau hinage ie ita, pene gagiridi labui i toredobedi. Ia i ene, “Mamohoi ea heribamiu ta, teina sine wabuwabuna ta nige ena gogo, enana i toredobedi i sae ariri, gamagaridi enadi wa i hemuridi. Paana teina tatao gamagaridi edi gogo gamagaridi wa arinai edi ainauia se usadobedi begadi mo Eaubada se ainauiai: wabuwabu wa, ia gogogesagesa, ena moni maudoina i usadobei‐esegaidi.”

Oliveta lauguguiaina

Mt. 24.25; Mk. 13

Tatao headi numa uura ribana se oioiribaei, si ene, “We’u lolodi eai eo ainauia lolodi eai numa wa se hepasa,” ia i ene, “Teina ginauridi ta omi au itadi, asubenadi abo se lagema nige we’u esau i ota we’u esau potana eai, gamagaridi abo se heboloheohidi.” Isi ia se oimurini si ene, “Tanuagamai e, auiana teina ginauridi ta abo se tubu? Eo heiheinoidi saha abo se tubu hanahanaui?” Ia i ene, “Au komakomanimiu ata se boraimiu: paana gamagaridi abo se laoma esagu eai, si ene, ‘Eau Keriso ede’: ‘Huiana i hanahanauma!’ omi tabu au lauwataidi. Omi iala eo heasiworewore wasadi au ataiedi, tabu au matausi: paana teina ginauridi abo se tubu baguna: na sigasigana sora.”

10 Ia abo i ribalau aridi eai i ene, “Eanua abo eanua esau se ialaidi: eo basileia abo basileia esau se ialaidi: 11 hari teha, hari teha eai moniinii lailaidi abo se tubu; eo guriam hinage: eo laumatemate: eo nuamatamatausi, eo heiheinoidi lailaidi galewa eai se laoma. 12 Ina ginauri sora nige se tubu, omi abo se toabagunaimiu, eo se heamamnamiu, se moselaemiu sunago eo numa tutugudu eai, eo se niurilaemiu wasawasa eo gavana matadi eai, eau esagu debana eai. 13 Omi emi abaribahemasaraha huiana ede meta. 14 Nuamiu au headidiriesegaidi, emi riba saha saha tabu au nuatunonohaidi: 15 paana awamiu sonogana abo ea lediwa, ami waiunu gamagaridi taba nige se heuio, eo taba nige se ribaheboso. 16 Omi tamamiu, sinamiu, eo emi dodogayao, eo ami bogao, eo ehamiuyao abo se moruimiu: omi headi hinage abo se unuhematemiu. 17 Tatao gamagamagari abo se ouyalayalaemiu eau esagu debana eai. 18 Na urumiu maiawadi taba nige esega se hebaaea. 19 Emi miatahitahi debana eai nuamiu abo se mauri.

Ierusalema abo se hebaaea se ribanonohai.

20 “Omi Ierusalema au ita tauiala gamagamagari se hetaiiri, au nuatui sabom abo i hanahanau ede. 21 Nei huiana ne isi Iudea taumiaidi abo se dago oea tupidi eai: isi hinage oea wa boeana eai abo se dago murimuri eai: eo ealeba tataodi tabu se sae arinai. 22 Paana teina maisa baaea asubenadi, bena riba gamagaridi se uridio abo se hemamohoiedi. 23 Nei asubenadi ne kapore sisine bogabogadi, eo isi hinage nanatudiyao se hemadodi! Paana oea eai wa abo baaea lailai se hearodi, eo ouialaiala hinage teina tatao ta potadi eai i taru. 24 Isi elepa matana eai abo se mate, eo se auauidi se niurilaedi eanua gamagamagaridi eai: Murimuri tataodi Ierusalema abo se utuututawatawai, i lau e Murimuri tataodi edi huia i lautom.

Guiau i uioma ma namanamarina

Mt. 24.29-31

25 “Heiheinoidi abo se tubu mahana boeana eai, eo nawalai boeana eai, eo ipora boeadi eai; eo tanoubu eai ta eanua tataodi baaea se hearodi; eo aruadi se loi; hinage gabogabo eo butubutu se dagugu lailai; 26 tatao nuadi abo se beruberu paana se matausi, eo paana ginauri wa se itadi se tubu tanoubu eai ta: galewa ginauridi abo se moimoiu. 27 Tau Natuna abo se ita eada boeana eai i laoma ma gigiborina ma ana tepo, ma ana bela. 28 Teina ginauridi se tubuma, au sanalolosae, urumiu au lausinidi; emi mauri i hanahanauma.”

Parabole: Kuhou

Mt. 24.32, 33; Mk. 13.28, 29

29 Parabole esau i heribadi i ene, “Kuhou au ita, oeagi gamagaridi hinage; 30 ena se ini omi au nuatui, au ene, siwaro abo i hanahanauma. 31 Hinage doha meta teina ginauri au itadi se laoma, au nuatui au ene Eaubada ena basileia i hanahanaumao. 32 Mamohoi ea heribamiu ta, teina isi ta taba nige i lautom, riba gamagaridi ta abo se hemamohoiedi. 33 Galewa eo tanoubu abo se lautom: egu riba taba nige edi abalautom.

Guiau abo i uioma aridi eai i ribanonohai

Mt. 24.34-51; Mk. 13.30-37

34 “Au komakomanimiu, ata huia esau nuamiu se porohe, au aiaidaoi, eo au nomnomdaoi, eo teina mauri ginauridi ta au nuanuatuidi, eo nei asubenana ne i lagema ata i hetagugumiu. 35 Paana abo i laoma tatao gamagaridi tanoubu maudoudoina taumiaidi abo i sa’idi. 36 Arinai au silasilawa, eo huia gamagamagari au lau‐uura, omi abo si ene au lolo teina ginauridi ta abo se laoma au dagoedi, abo au totoro hinage tau Natuna matana eai.”

37 Asubena i lauheata numa uura alona eai: maiona ie pesa, oea esau arinai ie mia oea wa esana ede Oliveta. 38 Mara‐ie‐tom tatao gamagamagari se lau ia arinai numa uura alona eai, ia arinana bena se ataiei.

Copyright information for `SWP