Luke 22

Iuda i ene Iesu abo i morui

Mt. 26.2, 14,15; Mk. 14.1, 2,10,11

Areto Nige ie Sese mataasina i hanahanau, esana ede Pasova. Kohena lailaidi tataodi, eo tauuriuri tataodi, ana mata se eooi ia bena se unui: tatao mo se matausiedi.

Satani Iuda, esana esau Isakariota, abo i lui, ia saudoudoi‐labui wa esau. Ia i lau dobila eai kohena lailaidi eo kapena maedi se ribariba, Iesu edoha ena abiabina abo i morui eo i mosei isi aridi eai. Isi nuadi se lolo, eo se oioiriba moni abo se mosei ia arinai. Ia i heribanonohaidi ena dobila i woeai aisana, bena i moruiyamui, tatao wa nige se ita.

Pasova se abinonohai

Mt. 26.17-19; Mk. 14.12-16

Areto Nige i Sese asubenana i lagema, pasova arinai bena se unui. Ia Petero eo Ioane i hetamaridi, i ene, “Au lau, pasova au abinonohai, abo ta ai.” Isi se ribalau ia arinai, si ene, “Haedi abo ai abinonohai?” 10 I heribadi, i ene, “Ena au lulage eanua eai, tau esau abo au hailobai, goila siaki eai i bahei: ia au lauwatai numa ena abaawasae eai hinage au awasae. 11 Numa wa tanuagana abo au heriba, au ene, “Tanuagada i heribam, i ene, Taumana edi biri haedi, arinai pasova ea ai, ma egu heaheatayao?’ 12 Ia abo biri lailai ewa eai i heitamiu se peinonohao: metai au abinonohai.” 13 Isi se lau, hinage se lobai doha wau i ribaei wa: pasova abo se abinonohai.

14 Huiana ie lage, ia i bawabigabiga, eo aposotolo saudoudoi‐labui maenayao. 15 I ribalau aridi eai, i ene, “Egu gadosisi lailai ede ina maeguyao omi pasova ta ai baguna, abo ea amamna: 16 paana ede ea heribamiu ta, pasova ta taba nige ea ai uioi, i lau e abo se hemamohoiei Eaubada ena basileia eai.” 17 Kaputi i abi, abo i lautoi, i ene, “Teina au abi, ami au soi: 18 Ea heribamiu ta, vine masina taba nige ea nomuioi, i lau e Eaubada ena basileia i lagema.”

Mataasi tabuna se hetubu

Mt. 26.26-29; Mk. 14.22-25

19 Areto ie abi, i lautoi, abo i ihi, i mosei aridi eai, i ene, “Taugu ede teina se leawa au abi, arinai emi abahenuaisinigu.” 20 Se aiai lautom abo kaputi hinage ie abi, i ene, “Teina kaputi ta gagaeo harihariuna osinagu eai, se heboriri debamiu eai.

Iesu tau moruina i ribaei

Mt. 26.21-25; Mk. 14.18-21; Io. 13.18-30

21 “Na, ia abo i moruigu, maegu nimana ie tore hatahata potana eai ta. 22 Mamohoi tau Natuna abo i lau doha se nuatui nonohai: kapore nei tau ne ia i morui ne!” 23 Isibom se hesihesiouioidi si ene aitea tau aridi eai abo i abi doha nei.

Se lulu, si ene eai aridi eai abo i sae

Mt. 20.25-28; Mk. 10.42-45

24 Hinage isibom se haiawayagara, aitea aridi eai abo i saeariri. 25 I ribalau aridi eai i ene, “Murimuri tataodi edi wasawasa se lauhearidi, eo isi tatao se lauhesomdi, esadi se tore tatao tauhelolodi. 26 Na, omi tabu meta doha: esau arimiu eai i sae ia abo i hemala taumurita: eo ia se awaguiauei, abo i hemala tauheaheari. 27 Aitea i sae ariri ede, ia abo i bawabigabiga i aiai, e ia abo heaeai tauabina? Ia i bawabigabiga i aiai, e nige’e? Na eau arimiu eai doha heaheari tauna.

28 “Agu noho ea hearodi omi ede au miatahitahi arigu eai. 29 Basileia esau abo au abi enamiu: doha hinage Tamagu i leama enagu; 30 egu basileia eai, egu hatahata eai abo au aiai, eo au aiainom, eo abo au bawabigabiga terona potadi eai Isaraela bogadi saudoudoi‐labui abo au heduduraidi.”

Petero Iesu i uharaei se ribanonohai

Mt. 26.33-35; Mk. 14.29-31

31 Guiau abo i ene, “Simona e, Simona e, Satani i henua ariri bena i abim, bena i oiluiluim doha sitona. 32 Na ea lau‐uurao enam, bena em sunuma tabu i lautom: oa nuam u bui, em dodogayao abo u headidiridi.” 33 I ribalau ia arinai, i ene, “Guiau e, eau abo ea lauwataim, ta lau numa masigiri eai, eo ta mate.” 34 I ene, “Petero e, ea heribam ta, teina wau ta kamkam sora nige ie dou, oa ma haiona abo u uharaegu, abo u ene nige abigu u ata.”

Tauheaheata hari baaea, hari baaea, abo se hearodi, i heribadi.

35 Iesu i ribalau aridi eai, i ene, “Nabada wa ea hetamarimiu wa, nige moni tobona, eo nige tobo, eo nige ae’um, ginauri esau au hedeha?” Isi si ene, “Nige’e.” 36 Abo i ribalau aridi eai, i ene, “Teina huia ta ia taba moni tobona i abi abo i abi, eo lauwasi tobona hinage: ia hinage nige ena elepa, ena lulu i uneunei, abo ena elepa ena abaabina. 37 Paana ea heribamiu ta, ea ’ne, teina ta se uriyao debagu eai abo se hemamohoiei, si ene, ‘Laugagaeo tauutuutusina maedi se heoiesegai,’ paana ede saha enagu si uri, abo se hemamohoiei.” 38 Isi si ene, “Guiau e, hage u ita elepa labui ede ina.” I ribalau aridi eai, i ene, “Gonoana.”

Iesu oea eai

Mt. 26.36-46; Mk. 14.32-42

39 Ia ie pesa ie lau Oliveta tupina eai, doha ia kamanina; ena heaheatayao ia se hemuriwatai. 40 Ie lage dimona eai, i ribalau aridi eai, i ene, “Au lau‐uura, ata noho se hearomiu.” 41 Ia i lausuara siuna lohana doha we’u ta tu, i turibono, i lau‐uura. 42 I ene, “Tamagu e, ena nuam u ene i lolo, teina kaputi ta u laehesuara: Taiede eau nuagu nige’e, oa mo nuam ta abi.” 43 Aneru esau galewa eai i lagema ia arinai, ia i headidiri. 44 Ia amamna lailai i nuhuri ena uura i uura adidiri: i muiasa doha osina i namtutu lailai dobi tano eai. 45 I lau‐uura nonoha abo i toro, eo ie lau ena heaheatayao aridi eai i lobaidi ma enodi, paana se nuadubu ariri. 46 I ribalau aridi eai, i ene, “Saha au enoi? Au toro au uura, noho ata i hearomiu.”

Iuda Iesu i morui

Mt. 26.47-56; Mk. 14.43-50; Io. 18.3-11

47 Ia ma ribaribana na tatao moutuana se lagelage, tau wa esana se tore Iuda, saudoudoi‐labui wa esau, i eda‐bagubagunaedi, i lau e Iesu gegesina eai ia bena i alagoiei. 48 Na Iesu i ribalau ia arinai, i ene, “Iuda e, Tau Natuna em alagoi ta arinai u morui?” 49 Isi se torogogo ia gegesina eai tatao edi nuatu se itayao, se ribalau Iesu arinai si ene, “Guiau e elepa eai ai lauelepai wa?” 50 Tau esau aridi eai, kohena lailai ena heaheari tauna i lauelepai, ia bea tutuna i sapihai. 51 Iesu arinadi i heuio, i ene, “Besi!” Ia beana i abiitalaei eo i hemauri. 52 Iesu abo i ribalau kohena lailaidi, eo numa uura kapenadi, eo babadadi aridi eai, isi ede se laoma ia arinai, i ene, “Au laoma, ma elepamiu eo ma alahiamiu, doha eau tauaiaiyahari? 53 Asubena gamagamagari eau maemiu numa uura alona eai, nimamiu nige au heleleama arigu eai: emi huia ede ina ta, eo masigiri gigiborina hinage.”

Iesu se toai: Petero i halele

Mt. 26.57, 69-75; Mk. 14.53, 54,66-72; Io. 18.12, 15-18, 25-27

54 Isi ia abo se woeai, se laei, kohena lailai ena numa eai se lage. Na Petero isi muriariridi eai i laolaoma. 55 Isi oeagi se iuhi numa lailai alona eai, eo se bawagogo, Petero hinage maedi se bawa. 56 Sine esau ia ie ita, oeagi gegesina eai ie bawa wa, i itaitasipoilaei, eo i ene, “Teina tau ta ia hinage maena.” 57 Ia abo i halele, i ene, “Sine e, ia nige ea itaitai.” 58 Nige baeaona abo tau esau hinage ia ie ita, eo i ene, “Oa hinage adi sagu esau.” Petero abo i ene, “Tau e, eau nige’e.” 59 I lau e, doha mahana esega, tau esau hinage i riba adidirilau, i ene, “Mamohoi ina tau ta ia hinage maena: ia Galilaia tauna.” 60 Petero abo i ene, “Tau e, em riba me ea hekau.” Ma esega abo, ma ribaribana, na kamkam ie dou. 61 Guiau abo i sinibui, i italau Petero arinai. Petero Guiau ena riba wa abo i henuaisini, doha i ribalau ia arinai, i ene, “Kamkam sora nige ie dou, oa ma haiona abo u halelegu.” 62 Petero abo ie pesa murimuri eai, ie dou ma gado kalapina.

Iesu se lubilubini

Mt. 26.67-68; Mk. 14.65; Io. 18.22-23

63 Tatao wa Iesu se abididini ia se talatalawasiei, eo se laulauwapai. 64 Isi ia matana abo se suma, pareana se wa’i, ia se oimurini, si ene, “U riba peroveta, eai i lubilubim?” 65 Eo riba baaea gamagamagari hinage ia arinai se hebaaea.

Iesu i lau sunederi matadi eai

Mt. 26.59-68; Mk. 14.55-65; Io. 18.19-24

66 Mara‐ie‐tom, tatao babadadi, eo kohena lailaidi, eo tauuriuri tataodi hinage se oigogo esega, ia se woealaei edi sunederi alona eai, si ene, 67 “Oa Keriso ede? Hage u heribamai.” I ribalau aridi eai, i ene, “Taba ea heribamiu, nige au ataiei: 68 ena ea hesioemiu hinage arinagu taba nige au heuioyama, eo taba nige au eairihaigu. 69 Maraitom asubena Tau Natuna abo i bawabigabiga Eaubada ena gigibori nima tutuna eai.” 70 Isi gamagaridi abo si ene, “Oa Eaubada Natuna ede?” I ribalau aridi eai, i ene, “Au ene eau ede.” 71 Isi si ene, “Mata esau abo ta eooi? Iabom awana eai ena riba ta ataieiyao.”

Copyright information for `SWP