Luke 24

Parabole: Iesu Keriso toroiona

Mt. 28.1-6; Mk. 16.1-8; Io. 20.1-17

Na, asubena bagubagunana eai, sora nige mara ie tom, isi se laoma bousa eai, muramura wa se ginauri nonohaidi se ledima, eo hinage headi maedi. We’u wa bousa eai se ita se buihaiyao. Isi se lulau, Guiau Iesu sinarena wa nige se lobai. Isi nuadi se ponopono ariri, na tatao labui gegesidi eai se totoro adi lulu se namanamari: isi ma matausidi, to matadi se durudurudobi tano eai, se ribalau aridi eai, si ene, “Aue saha maumaurina au eooi matematedi boeadi eai? Ia inai nige’e, na i toroo: omi Galilaia sora nige au laugabaei ena riba i ribalaowa arimiu eai au nuatui wa, i ene, Tau Natuna abo se moselaei tatao baaea nimadi eai, abo se hesatauro, eo asubena hehaionana eai abo i torouio.” Ena riba wa abo se henuaisinidi. Bousa eai se uio, teina ginauri gamagaridi saudoudoi‐esega se heribadi, eo tatao headiyao hinage. 10 Ia ede Maria Magadala, eo Ioane, eo Maria, Iamesi sinana, eo sisine headi maediyao, isi teina ginauri gamagaridi aposotolo tauheribadi ede. 11 Edi riba si ene doha piripiridai mo, isi nige se nuatuwataidi. 12 Petero abo i toro, i aitautau ie lau bousa eai; ie durudobi nige ginauri esau i ita, lulu linen wa isibom se torehesuaradi i itadi, abo ie uio, ginauri wa se tubu wa i noonooedi.

13 Na, nei asubenana ne adi sasaguyao labui se lau eanua esau esana Emausa, Ierusalema i laoma eanua wa edana lohana maila haligigi‐esega. 14 Taudi labui edi ribariba paana ede teina ginauri gamagaridi se tubu wa. 15 Na, isi ma ribaribadi eo ma nuanuatuidi, Iesu iabom i laoma maedi se laulau esega. 16 Isi matadi nige se lala arinai ia nige se ita lobai. 17 Ia i ribalau aridi eai, i ene, “Emi ribariba saha ina omi au ribariba ma laulaumiu, eo ma nuadubumiu hinage?” 18 Esau, esana Kaleopa, ia arinana i heuio, i ene, “Oa laolaoma tauna mo Ierusalema eai, ginauri wa nei eai se tubu teina asubenadi eai nige u nuatuidi?” 19 Ia ie ribalau aridi eai, i ene, “Ginauridi saha?” Isi se heriba si ene, “Iesu, Nasareta tauna, ribana, ia ede peroveta tauna Eaubada matana eai, eo tatao gamagaridi matadi eai, ena laulau eo ena riba se gigibori ariri. 20 Hinage kohena lailaidi eo ada tanuagao ia se moselaei, abo se unuhemate, eo ia se hesatauroyao. 21 Na, ai ema nuatu ai ene ia Isaraela abo i hemauridi: hinage ginauri wa se tubu wa i laoma e wau ta asubena hehaionana. 22 Mamohoi, ema pele sisinedi headi hinage se henoonooemai, isi maratomtom eai se lau bousa eai; 23 ia sinarena nige se lobai, se laoma, si ene, aneru headi hinage se itadi, isi si ene ia i maurio. 24 Isi headi maemai se mia se lau bousa eai, hinage se ita doha hinage sisine wa se ribaei: ia mo nige se ita.” 25 Ia abo i ribalau isi aridi eai, i ene, “Omi eauyaure, eo nuamiu tai se porohe, riba gamagamagaridi peroveta se ribaedi nige au ataiedi: 26 Keriso teina ginauridi taba i hearodi abo i lu ena namanamari eai, e nige’e?” 27 Mose arinai ie tubu, eo peroveta gamagamagaridi, uriuri tabudi gamagamagaridi eai iabom mo ribana i ribahasahasaidi.

28 Eanua wa, arinai se laulau wa, se lage hanahanaui: ia ana ao doha i taudaru mo. 29 Isi mo ia se nuahi si ene, “U bawa maemai: paana i maimailahio, asubena i lauo.” Ia i awasae numa eai ie bawa maedi. 30 Na ia ie bawa hatahata eai maedi se aiai, falawa ie abi, eo i aihelahui, eo i ihi, abo i mosei aridi eai. 31 Isi matadi abo se lala, ia se italobai, ia matadi eai i tauyamui. 32 Taudi labui edi ribariba si ene, “Nuaboeada eai se alaalasi, ia dobila eai maeda ta ribariba wa, eo ia buka tabuna i hemasarahadi, e nige’e?” 33 Nei mahanana eai ne isi se torohai, se uio Ierusalema, saudoudoi‐esega se lobaidi se oigogo esega, eo adi sasaguyao hinage maediyao. 34 Si ene, “Mamohoi, Guiau i toroo i taumasaraha Simona arinai.” 35 Wau dobila eai wa wasana se heriheribadi, eo hinage areto ihina arinai ia se italobai.

36 Ribana sora ma ribaribadi, na Iesu i toro isi boeadi eai, i ribalau aridi eai, i ene, “Loni au abi.” 37 Na isi se matausi ariri, eo se tagugu, edi nuatu si ene earuyarua se ita. 38 Ia i ribalau aridi eai, i ene, “Omi saha au nuadubuei? Hari nuatu, hari nuatu, se saha nuamiu eai se saesae? 39 Nimagu eo aegu au itadi: eau mo ede ina, au abiitagu abo au ita; earua wa nige bulumana eo nige siadana, doha au ita ea abi ta.” 40 Ia ie riba ina doha ia nimana eo aena abo i heitadi. 41 Isi sora nige se awamamohoi paana se kode ariri, eo se noonooei, ia i ribalau aridi eai i ene, “Ami aiai, e nige’e?” 42 Eama se ligaauriyao tupona se mosei ia arinai, eo amoamo hinage. 43 Ia ie abi, eo matadi eai i aiai.

44 Ia ie ribalau aridi eai i ene, “Teina riba ta ia ede lahinae wa ea heribamiuo, eau sora nige ea laugabaemiu, ea ’ne, ginauri gamagamagari enagu Mose ena laugagaeo bukana eai, eo peroveta, eo wana eai se uridi abo se hemamohoiedi.” 45 Edi nuatu abo i hemasarahadi, isi bena uriuri tabudi aniodi abo se nuatulobaidi. 46 I ribalau aridi eai, i ene, “Ina doha se uriyao, ina doha hinage bena Keriso i amamna, eo asubena hehaionana eai mate eai i torouio; 47 ia esana debana eai basileia gamagamagari boeadi eai, nuabui eo baaea ribagigirina abo se lauguguiaei, na Ierusalema eai se hetubu. 48 Omi teina ginauridi tauribaribaedi ede. 49 Na Tamagu ena ribahesunuma ea hetamariawa ta omi potamiu eai; Ierusalema eanuana eai au bawa i lau e gigibori ewa eai i laoma, abo se leawa.”

Iesu Keriso i seuio

Mk. 16.19-20; A. adi H. 1.9-11

50 Ia i woeaidi murimuri eai se lau Betania eai se lage, ia nimana i lauisinidi, i aihelahuidi. 51 Ia ma ribaribahelolodi na i tausuara, eo se abiisini galewa eai. 52 Isi ia se aihelahui, abo se uio Ierusalema eai, ma kode ariariridi. 53 Isi numa tabuna eai se oigogo huia gamagamagari, Eaubada se hedebasae eo se aiaihelahui. Amen.

Copyright information for `SWP