Luke 3

Kaisara Tiberia i wasawasa borimai hesaudoudoi‐haligigina eai, Ponotio Pilato Iudea gawanana, eo Heroda Galilaia edi tetaraki, eo ena tau Pilipo Ituria edi tetaraki, Terekoniti tehana eai, eo Lisania Abilene edi tetaraki. Ana eo Kaiapa isi kohena lailaidi ede, Eaubada ena riba i laoma Ioane Sakaria natuna arinai barabara eai. Ioridana oeadi eai i laoma nuabui hebapatisona i lauguguiaei, baaea ribagigirina ede: Doha Isaia peroveta ena riba bukana eai se uriyao, si ene,

“Arina esau barabara eai i eogayogai, i ene,
Guiau ena eda au abinonohai,
ena dobila au hedudurai.
Arotau gamagaridi abo se hemonaudi,
oea deba pogadi eo oea tupidi gamagaridi abo se torehebigadi,
dobila gewagewadi abo se heduduraidi,
eo dobila tupitupidi abo se hebaubaudi;
buluma gamagaridi Eaubada ena abihemauri abo se ita.”
Moutuadi se laoma bena i hebapatisoidi i heribadi, i ene, “Mota nanatudiyao e, eai i ribahesanapuemiu baaea lailai ne au dagogabaei? Nuabui aniodi au hemasarahadi, tabu emi nuatu au ene, Tamamai ede Aberahama: ea heribamiu, ea ’ne, Eaubada abina i atao bena teina we’u ta aridi eai Aberahama nanatunayao i hetorodi. Huia ta ilama se toreyao oeagi lamdi eai, oeagi gamagaridi aiaidi lolodi nige se toredi abo se oiheguridi, se gabalaedi oeagi alaalasi boeana eai.”

10 Tatao ia se oimurini, si ene, “Saha abo ai abi?” 11 Arinadi i heuio i ribalau aridi eai, i ene, “Ia pereue labui i abidi abo i mosei tau nige enana arinai; eo ia aiai i abi, ena abi hinage doha ede.” 12 Takisi tautano hinage abo se laoma bena se hebapatisoidi, se ribalau ia arinai, si ene, “Tanuagamai e, ai saha abo ai abi?” 13 Ie ribalau aridi eai, i ene, “Gogo maisana duduraina mo au tanoi.” 14 Tauiala tataodi hinage ia se oimurini, si ene, “Ai hinage saha abo ai abi?” I ribalau aridi eai, i ene, “Tabu tau esau au hematausi, tabu esau au hegirugaibui, emi paisoa maisana au abi nuamiu
3.14au nuataru.
sabusabuaina.”

15 Tatao nuadi se ponopono, Ioane arinai edi nuatu si ene, ia Keriso e nige’e? 16 Arinai Ioane gamagaridi arinadi i heuioidi, i ene, “Mamohoi, eau goila eai ea hebapatisoimiu, na esau abo i laoma i saetawatawaigu, ia aena umna mainana nige ea lolo bena ea eaiyairihai; ia Earua Tabuna arinai abo i hebapatisoimiu, eo ma alaalasina. 17 Ena tapitapi nimana eai, ena sitona ena abatapitapi matuna abo i tapitapikomakomani, sitona aiaidi abo i tanogogoidi ie toredi ena sanara eai; wenudi wa abo i gabudi oeagi alaalasina eai nige nosina.”

18 Eo riba headi gamagamagari ena guguia eai tatao i lauguguiaedi. 19 Na ia Heroda tetaraki i ribasuui, paana Herodia, ena tau Pilipo monena, ie hai, eo paana hinage Heroda baaea gamagamagari i abidi. 20 Baaea lailai esau abo i hepatulaei, ede Ioane numa masigiri eai i tutugudui.

21 Tatao gamagaridi se hebapatisoidio, Iesu hinage se hebapatisoi, na ia ma‐uurana, galewa abo i taigari. 22 Earua Tabuna i taru dobima ia potana eai ana ao doha bunebune, arina esau galewa eai i laoma, i ene, “Oa Natuyogoyogoigu; u henualolo‐aririegu.”

23 Iesu ena borimai tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi ana paisoa abo i hetubu, (si ene) ia Iosepa natuna, Iosepa wa Heli natuna, 24 Heli Matata natuna, Matata Levi natuna, Levi Meleki natuna, Meleki Ianai natuna, Ianai Iosepa natuna, 25 Iosepa Matatia natuna, Matatia Amosa natuna, Amosa Nahuma natuna, Nahuma Eseli natuna, Eseli Nagai natuna, 26 Nagai Maata natuna, Maata Matatia natuna, Matatia Semeina natuna, Semeina Ioseka natuna, Ioseka Ioda natuna, 27 Ioda Ioanana natuna, Ioanana Resa natuna, Resa Serubabela natuna, Serubabela Salatiela natuna, Salatiela Neri natuna. 28 Neri Meleki natuna, Meleki Edi natuna, Edi Kosama natuna, Kosama Elemadama natuna, Elemadama Era natuna. 29 Era Iesu natuna, Iesu Eliesera natuna, Eliesera Iorima natuna, Iorima Matata natuna, Matata Levi natuna. 30 Levi Simeona natuna, Simeona Iuda natuna, Iuda Iosepa natuna, Iosepa Ionama natuna, Ionama Eliakima natuna, 31 Eliakma Melea natuna, Melea Mena natuna, Mena Matata natuna, Matata Natana natuna, Natana Davida natuna, 32 Davida Iese natuna, Iese Obeda natuna, Obeda Boasa natuna, Boasa Salomona natuna, Salomona Nahasona natuna, 33 Nahasona Aminadaba natuna, Aminadaba Areni natuna, Areni Heseroma natuna, Heseroma Paresa natuna, Paresa Iuda natuna, 34 Iuda Iakobo natuna, Iakobo Isaako natuna, Isaako Aberahama natuna, Aberahama Tera natuna, Tera Nahora natuna, 35 Nahora Seruga natuna, Seruga Reu natuna, Reu Pelega natuna, Pelega Ebera natuna, Ebera Sala natuna. 36 Sala Kainana natuna, Kainana Arepakasa natuna, Arepakasa Sema natuna, Sema Noa natuna, Noa Lameka natuna, 37 Lameka Metusela natuna, Metusela Enoka natuna, Enoka Iareda natuna, Iareda Malaleela natuna, Malaleela Kainana natuna. 38 Kainana Enosa natuna, Enosa Seta natuna, Seta Adamu natuna, Adamu Eaubada natuna.

Copyright information for `SWP