Luke 4

Iesu, Earua Tabuna i monau Ioridano eai i uioma, Earua ia i woealaei barabara eai. Asubena tatao‐labui‐si‐mate diabolo ia i nohoi. Nei asubenana ne ia nige i aiai: asubena wa se ohi, abo i guriam. Diabolo i ribalau ia arinai, i ene, “Ena oa Eaubada Natuna, we’u ta u lauhesom abo i hemala falawa.” Iesu arinana i heuio, i ene, “Se uriyao meta si ene, ‘Areto mo taba nige tau i mauriei, Eaubada ena riba gamagaridi eai hinage’.” Diabolo ia i woeai oea deba pogana eai, ma esega tanoubu basileia gamagaridi ia i heitadi. Diabolo i ribalau ia arinai, i ene, “Teina gigibori ta abo ea lediwaheohidi, ma tepodi hinage, paana se ledimao arigu eai, taba ea ’ne ea mosedi abo ea mosedi. Ena u tabaohuiguma, gamagaridi abo enam.” Iesu arinana i heuio, i ribalau ia arinai, i ene, “Satani e, u lausuara murigu eai: si uriyao, si ene, ‘Guiau em Eaubada, taba u aihelahui ede iabom mo taba u heaeaiei ede.’” Ia abo i woeasae Ierusalema eai, dubu lailai isu saesaena eai ie tore, i ribalau ia arinai, i ene, “Ena oa Eaubada Natuna ede, hage u gabadobem: 10 doha se uriyao, si ene, ‘Ena aneru abo i hetorodi se itawataikomakomanim: 11 isi nimadi eai abo se abiisinim, ata aem u hetupanei we’u eai.’” 12 Iesu arinana i heuio i ribalau ia arinai, i ene, “Si ene, ‘Guiau em Eaubada tabu u nohoi.’” 13 Diabolo ena noho gamagamagari se ohi, i lausuara i lau e huia esau.

14 Iesu Earua Tabuna ena gigibori debana eai i uio Galilaia eai; ia wasana i lau eanua gamagamagari i hetaiiridi. 15 Edi sunago gamagamagari alodi eai i lauheataedi, tatao gamagaridi ia se hedebasaei.

16 Ia abo ie lage Nasareta eai, eanua wa ia abaabihelaina: ia kamanina, asubena Sabati eai i awasae sunago alona eai, i totoro bena buka i hasiri. 17 Isaia peroveta ena buka se mosei ia arinai, Buka wa ie ala, abauriurina wa i lobai si uri ina doha. 18 “Guiau ena Earua Tabuna eau potagu eai, paana i heyausigu gogogesagesa tataodi wasa lolona abo ea lauguguiaidi; i hetamarigu taunuanuadubu abo se henuabigadi, tatao auaudi lebohai ribana abo se lauguguiaidi, tatao matagibugibu matadi abo se helaladi, isi se hebaaeadi abo se eairigabaedi. 19 Guiau ena huia lolona ina abo ea lauguguiaei.” 20 Buka wa abo i heapu, abo i moseuioi sunago tauitawataina arinai, abo i bawabigabiga. Tatao gamagamagari sunago alona eai se itaitagogolau ia arinai. 21 Riba wa i ribahetubu aridi eai, i ene, “Ina asubena ta teina uriuri ta beamiu eai se hemamohoiei.” 22 Gamagaridi ia se riba helolo eo riba amna wa ia awana eai se laoma se noonooedi. Eo si ene, “Teina ta Iosepa natuna, e nige’e?” 23 Ie ribalau aridi eai, i ene, “Mamohoi teina riba sonoga abo au ribalaoma arigu eai abo au ene, ‘Doketa e, u hemauriuioim: hari laulau eo hari laulau wasadi ai ataiedi Kaperenauma eai u ginauridi, em eanua mamohoi eai ta abo hinage u ginauridi.’” 24 I ene, “Mamohoi, ea heribamiu ta, nige peroveta esau ena eanua mamohoi eai se hemataei. 25 Riba mamohoina ea heribamiu ta, Elia ena huia eai wabu gamagaridi Isaraela eai se mia, galewa se gudu wa borimai haiona eo nawalai haligigi‐esega, eanua gamagamagari guriam lailai se hearo; 26 Elia nige se hetamari aridi eai, i lau mo Sarepeta, Sidona eai, sine esau arinai, sine wa ie wabu. 27 Hinage Elisaia peroveta huiana eai, lepera tataodi gamagaridi Isaraela eai se mia, nige esau se heaa. Naamana Suria tauna iabom.” 28 Isi gamagaridi sunago alona eai, teina ginauri ta se ataiedi, abo se ouyalayala ariri. 29 Se torohai, se abilau ia arinai se heduheduiahalai eanua murimurina eai, abo se woeasaei edi eanua oea tupina eai, ia bena se hedonapiledobei. 30 Isi boeadi eai i sapurihai, i lauo ena dobila eai.

31 I dobima Kaperenauma, Galilaia eanuana esau, asubena sabate gamagamagari i lauheataedi. 32 Ena lauheata wa se noonooei: paana ena riba ma gigiborina. 33 Tau sunago alona eai, earua biibiina ie lui, i eabayaba arinana lailai. 34 I ene, “Taiede tabu u laoma arimai eai; oa Iesu Nasareta abo ai sahaim? U laoma bena u unuimai wa? Ea itam’o; oa Eaubada ena Tau Tabuna.” 35 Iesu ia i ribasuui, i ene, “U monou me, u lulage murimuri eai.” Diabolo tau wa i heguri boeadi eai, ia abo i lulage murimuri eai, tau wa nige i hebaaea. 36 Isi gamagamagaridi se noonoo, se heuheunaboisaha, si ene, “Riba sahasaha ina? Ma gigiborina earua biibiidi i lauhesomdi, abo se lulage murimuri eai.” 37 Ia wasana lailai i lau dimo gamagaridi oea wa se tauhetaiiri.

38 Sunago i laugabaei, i awasae Simona ena numa alona eai. Simona bosiana i asiebo, i gigibori ariri: enana se aibodalau ia arinai. 39 I totoro sine wa gegesina eai, gigibori wa i ribagigiri; abo i lautom; ma esega sine wa i torohai i heaeaiedi.

40 Na mahana bena i duidobi mo, isi hari iwala gamagaridi se woeaidima ia arinai; ia nimana i toresae gamagaridi potadi eai, i hemauridi. 41 Gamagaridi diabolo se luidi se lulage murimuri eai, se eabayaba, si ene, “Oa Keriso ede, Eaubada Natuna.” Ia i ribagigiridi, i ene tabu se ribaribaei; paana ede se nuatuiyao ia Keriso.

42 Mara‐ie‐tom i laugabaedi i lau maratupama eai, tatao ia se eooi, se lage ia arinai, ia se gudugudui, ia nige i laugabaedi. 43 I ribalau aridi eai i ene, “Ea lau eanua headi aridi eai hinage, Eaubada ena basileia ribana ea lauguguiaidi: arinai ede se hetamariguma ta.” 44 Galilaia sunago alodi eai i lau‐guguia.

Copyright information for `SWP