Luke 5

Genesareta gabogabona hasarina eai i totoro, tatao ia se hetauihiihi, bena Eaubada arinana se ataiei. Waga labui nei eai i itadi se loidi gabogabo hasarina eai: tauyamayama se laugabaei, edi hiana se gusegusedi. I gerusae waga esau eai, Simona enana, i aibodalau ia arinai bena begana i ewalahesigidobei. Abo i bawabigabiga, waga eai tatao i lauheatadi. I ribaribalautom, abo i ribalau Simona arinai, i ene, “U dobi gabotum eai, hiana u galaedi u eama.” Simona arinana i heuio i ribalau ia arinai i ene, “Tanuagagu e, boni ai eama maratom, ai hesabaasa ai boau: taiede na oa u riba wa abo hiana ea galaei.” Se galaeyao, eama gamagamagari se heonadi: edi hiana se heaipurisi, arinai adi sasaguyao hari waga eai wa se nimaoidi, bena se laoma se saguidi. Isi se laoma waga labui wa se usahesahesariridi. Simona Petero ie ita, i guridobi Iesu turina gegesina eai, i ene, “U laugabaegu; Guiau e, eau tau baaea.” Paana ia, eo isi gamagaridi maenayao eama se hai wa, se noonooei: 10 Iamesi, eo Ioane, Sebedaio nanatunayao, Simona ana sasaguyao, hinage se noonooei. Iesu abo i ribalau Simona arinai, i ene, “Tabu u matausi; maraitom asubena tatao abo u aiaitoa.” 11 Edi waga se herisaedi, edi ginauri gamagamagari abo se laugabaedi ia se hemuriwatai.

Iesu lepera tauna esau i hemauri

Mt. 8.2-4; Mk. 1.40-44

12 Ia eanua esau eai, tau esau tauna maudoina lepera i laugirihai, ia Iesu ie ita i gurisalaoba matana eai, i aibodalau ia arinai, i ene, “Guiau e, ena u henua abo u heaagu.” 13 Iesu nimana i helelelaei, i abiita, i ene, “Ea henua: abo u aa.” Ma esega abo tau wa ana lepera i lautom. 14 Iesu tau wa i lauhesom, i ene, “Tabu u wasawasaei tau esau arinai, se heaam wa arinai u lau mo Kohena arinai, doha Mose i ribaei abo u mosei, ina laulau ta u hemasaraha aridi eai.” 15 Taiede, ia wasana lailai ie tubugorigori, moutuadi lailai se tupagogoma ia arinai bena se ataiei, eo edi asiebo bena i hemauridi. 16 Na ia i lausuara barbara eai, i lauuura.

Tau esau i palisi se hemauri

Mt. 9.2-8; Mk. 2.1-12

17 Asubena esau eai, i heaheatadi, Parisea eo tausonoga tataodi headi se babawa ia gegesina eai, eanua gamagamagari Galilaia eai, eo Iudea eai, eo Ierusalema hinage aridi eai se laoma: Guiau ena gigibori eai arinai i hemauridi. 18 Tatao headi tau esau i palisi ma hatahatana se baheiama: bena se heawasae, se tore Iesu matana eai, dobila se eooi. 19 Bena se heawasae moutuana se guduguduidi dobila se eooasa, arinai se awasae numa dagelana eai, atohi se soelapai abo se hedawedobei boeadi eai Iesu nuanuana eai. 20 Edi sunuma wa ie ita, i ribalau ia arinai, i ene, “Tau e, em baaea se ribagigiridio.” 21 Tauuriuri eo Parisea abo se heunaboisaha, si ene, “Ina eai Eaubada i arina baaeai? Eai baaea ribagigiridi abina i ata na Eaubada iabom mo?” 22 Iesu edi nuatu i nuatulobaidio, edi nuatu i heuio i ribalau aridi eai, i ene, “Aue saha au heuheunaboisaha nuamiu eai? 23 Aitea i masamasaraha ede, ea ’ne, ‘Em baaea se ribagigiridio,’ e ea ’ne, ‘U toro u laulau?’ 24 Na bena abo au ita Tau Natuna tanoubu eai ta ia gigiborina eai baaea i ribagigiridi, (arinai asiebo palisi tauabina i heriba, i ene,) ‘ea heribam ta, u toro, em eba u launou, u lau em numa eai.’” 25 Ma esega abo matadi eai i torohai, ena abaeno i abiisini, i laugabaedi i lau ena numa eai, Eaubada i hedebasae. 26 Isi gamagaridi se noonooei eo Eaubada se hedebasae, se matausi dumaduma, si ene, “Ginauri sahasahadi wau ta ta itadi?”

Mataio se eogai

Mt. 9.9; Mk. 2.13-14

27 Ginauri wa muridi eai abo ie lau, takisi tautano esana Levi ie ita, numa telona eai ie bawa: i ribalau ia arinai, i ene, “U hemuriwataiguma.” 28 Ia abo i torohai, ginauri gamagaridi i laugabaedi, ia murina eai ie lau.

29 Levi mataasi lailai ie abi ena numa eai Iesu ana: telona tataodi eo hari tatao, peledi lailai maedi se bawabigabigaesega.

Iesu tauuriuri eo Parisea tataodi edi riba i heuiodi

Mt. 9.10-17; Mk. 2.16-22

30 Edi tauuriuri eo Parisea ena heaheatayao se gadigadiguguedi, si ene, “Aue saha maemiu telona tataodi eo tatao baabaaeadi au aiaiesega, eo au nomnomesega?” 31 Iesu arinadi i heuio, i ribalau aridi eai, i ene, “Tauadiadidiri doketa nige se eogai: isi tauasiasiebo mo. 32 Nige ea laoma tatao laulaududurai ea eogaidi, tatao baabaaeadi mo, bena nuadi, se buidi.”

33 Se ribalau ia arinai, si ene, “Paana saha Ioane ena heaheatayao huia gamagari se aiaiudi, eo se lauuura, Parisea edi heaheatayao hinage doha, na oa em heaheatayao se aiai eo se nomnom?” 34 Iesu i ribalau aridi eai, i ene, “Tautawasora harihariu ena heriheriam abo se aiudi wa, tautawasora sora maedi se mia esega? 35 Huiadi abo se lagema tautawasora harihariu abo se laehesuara, abo se aiudi, nei huiadi eai ne.”

Parabole labui: lulu eo ile ribadi

Mt. 9.16-17; Mk. 2.21-22

36 Arinai abo parabole esau i heribadi, i ene, “Nige tau esau lulu harihariuna tupona i abi i popoi lulu beabeana arinai; ata harihariuna wa esau i aipurisi, eo tupona wa, lulu harihariuna eai se abi, nige i patu komakomani lulu beabeana arinai. 37 Hinage nige tau esau waina harihariuna i leduauri ile beabeadi alodi eai; ata ile wa abo se pawa, waina abo i boriri, ile wa taba se baaea. 38 Waina harihariuna taba se ledu ile harihariudi alodi eai; abo se loloesegaidi. 39 Hinage nige tau esau waina beabeana i nom abo ma esega waina harihariuna i gadosisiei; paana i ene, ‘Beabeana mo i lolo.’”

Copyright information for `SWP