Luke 6

Iesu eo sabate ribana

Mt. 12.1-8; Mk. 2.23-28

Sabate bagubagunana ie ohi, e, sabate helabuina eai, Iesu i lulau
6.1wheat.
sitona oeadi eai, ena heaheatayao sitona se worahaidi, nimadi eai se wosadi, abo se aidi.
Parisea headi se ribalau aridi eai, si ene, “Aue saha sabate asubenadi eai laugagaeo au utusidi?” Iesu arinadi i heuio, i ene, “Davida ena laulau buka eai nige au hasiri wa, ia i guriam wa, eo ana sasaguyao hinage; Eaubada ena numa eai i awasae, areto tabuna ie abi ie ai, tupona hinage i mosei ana sasaguyao aridi eai; kohena tataodi isibom mo tauaiaidi ede?” I ribalau aridi eai, i ene, “Tau Natuna ia sabate Tanuagana hinage.”

Tau esau nimana i tubu eaeyaelua

Mt. 12.9-14; Mk. 3.1-6

Na, sabate esau i awasae sunago alona eai i lauheata: tau esau nei eai ia nima tutuna i tubu eaeyaelua. Tauuriuri eo Parisea ia se itaitasipoi, asubena sabate tau wa abo i hemauri, e nige’e; ana mata se eooi bena ia abo se hegiru. Edi nuatu i itayao, tau wa nimana i eaeyaelua i ribalau ia arinai, i ene, “U toro, u toromasarahama duaduari eai.” I toro, abo i toromasaraha. Iesu i ribalau aridi eai, i ene, “Ginauri esega ea oimuri arimiu eai, laugagaeo edoha emi laelaena asubena sabate, laulau lolo ta ginauri, e laulau baaea? ta abihemauri, e ta unuhemate?” 10 Gamagaridi i itaitahetahetaiiridi, abo i ribalau tau wa arinai, i ene, “Nimam u heleleama.” Nimana i helelelaei: nimana abo i mauriuio doha nimana esau. 11 Adi ou se monauboriboriri; isibom se ribariba, si ene, Iesu abo edoha edi abiabina.

Tatao saudoudoi se hineridi

Mt. 10.2-4; Mk. 3.13-19

12 Nei asubenadi ne ia i dalasae oea tupina eai i lau uura, maiona esau maudoudoina eai i lau uura Eaubada arinai. 13 Mara‐ie‐tom ena heaheatayao i eogaidima, aridi eai saudoudoi‐labui i riba‐hilehileidi; isi esadi hinage i toredi ede aposotolo; 14 Simona. (esana esau ie tore ede Petero,) eo ena tau Anederea, Iamesi eo Ioane, Pilipo eo Batolomaio. 15 Mataio eo Toma, Iamesi Alepaio natuna, eo Simona esana hinage Selote. 16 eo Iudasi, Iamesi ena tau, eo Iudasi Isakariota, ia taumoruina ede.

17 Maedi i leta i dobi, gonu eai i totoro, eo ena heaheatayao peledi hinage, eo moutuadi lailai Iudea eo Ierusalema eai se laoma, eo Turo eo Sidona geregeredi eai se laoma hinage, ena riba bena se ataiei, eo adi asiebo hinage bena i hemauridi; 18 isi hinage earua biibiidi se hebaaeadi; abo se hemauridi. 19 Moutuadi gamagaridi ia bena se abiitalaei; gigibori ia boeana eai i laoma, arinai gamagaridi i hemauridi.

20 Matana i lau‐laei ena heaheatayao aridi eai, i ene, “Omi gogogesagesa tataomiu e, au nuawoiwoina: Eaubada ena basileia omi enamiu.

21 “Omi huia ta au guriam au nuawoiwoina: paana bogamiu abo se sese. Omi huia ta au doudou au nuawoiwoina: abo au marumaruhi.

22 “Tatao ena se ouyalayalaemiu, eo se lau‐suaraemiu, eo se alaliuliuaemiu, eo esamiu se awagabaei doha ginauri baabaaea, Tau Natuna debana eai, omi abo au nuawoiwoina. 23 Nei asubenana ne abo au kode, au kode lamposi: emi ainauia galewa eai abo ie lai: tamadiyao edi laulau doha ede peroveta aridi eai.

24 “Ahani omi monamonaune tataomiu e! paana emi henuhenu au abiyao.

25 “Ahani omi bogamiu se seseo! omi abo au guriam. Ahani omi huia ta au marumaruhi! abo au nuadubu eo au dou.

26 “Ahani omi, tatao gamagaridi se riba helolomiu! paana doha ede hinage tamadiyao edi laulau peroveta borabora aridi eai.

27 “Omi arinagu tauataiena arimiu eai ea ene, Ami waiunu au gadosisiedi, isi se ouyalayalaemiu adi gigi au hebigadi. 28 Isi se arina baaeaimiu au taubigaidi, isi hinage se hebaaeaimiu au lau uura enadi. 29 Ena tau esau paream ie wai, paream esau u mosei hinage; ia em lulu i girihai em pereue tabu u nuahi. 30 Tatao gamagaridi em ginauri se aibodaidi u mosedi: ia hinage em gogo i girihaidi tabu u abiuioidi. 31 Laulau aisana u henua tatao se abi arim eai, meta doha hinage u abi isi aridi eai.

32 “Ena isi taugadosisiem mo u gadosisiedi, em lolo saha? Tatao baaea taugadosisiedi hinage se gadosisiedi. 33 Eo ena isi tauhelolomiu au helolodi hinage, emi lolo saha? Tatao baabaaeadi edi laulau hinage doha meta. 34 Ena ginauri au mosei, maisana bena se leawa, emi lolo saha? Tatao baaea ma heledi tatao baaea enadi se mosedi maisana gonogonoana bena abo se abi. 35 Omi ami waiunu au gadosisiedi, eo iilamiu se lolo, eo au mosei tabu maisana au nuatui, emi ainauia abo i lai, omi abo Saesaearirina nanatunayao eai au lau, paana tatao ia nige se nuatui i abiheloloedi, eo baaea tataodi hinage. 36 Abo tatao au nuatoatoaidi, doha hinage Tamamiu i nuatoatoaidi.

37 “Tabu au hekihekirainodi, abo nige se hekirainomiu: tabu au hebaaeadi, abo nige se hebaaeamiu: au ribagigiridi, abo se ribagigirimiu: 38 au mosei, abo hinage se lediwa arimiu eai; abanonoi abo se hemonau, se abitawai, se heluilui, se heboribori, tatao abo se tore nuapoumiu eai. Paana nonoi au nonoiei wa abo hinage se nonoieawa arimiu eai.”

39 Parabole esau i heribadi ede, i ene, “Taumatagibugibu abina i ata helena taumatagibugibu abo i woealaei? Abo se beu labulabui saga eai, e nige’e? 40 Tauheata ana tanuaga nige i saetawatawai: heaheata se heatakomakomaniyao ia abo doha ana tanuaga. 41 Ue saha muari u ita em tau matana eai, eo oeagi oa matam eai nige u nuatui? 42 Hinage edoha em ribariba em tau arinai, u ene, ‘Egu tau e, muari oa matam eai sora bena ea abihai,’ oeagi oa matam alona eai ie ota nige u ita. Oa tauboraborasom, oeagi matam boeana eai u abihai bagunai, arinai abo u itaitalolo muari em tau matana eai abo u abihai.

43 “Paana oeagi lolona uaua baaeana nige i uaedi: hinage oeagi baaeana uaua lolona nige i uaedi. 44 Hari oeagi, hari oeagi uauadi aridi eai ta italobaidi. Tatao lagau nurinurina eai kuhou nige se gigidi, hinage popohauhau eai vine nige se gigidi. 45 Tau lolona ginauri lolodi nuaboeana eai i toredi abo ginauri lolona i lahahaidi, eo tau baaeana hinage ginauri baaea nuaboeana eai i toredi abo ginauri baaea i lahahaidi: nuaboeana ena monau boriboriri arinai awana eai i ribaribaei.

46 “Aue saha esagu au ataatai, au ene, ‘Guiau e, Guiau e’ na egu riba nige au lauwataidi?

Parabole: tau esau ena numa i abi we’u‐tau potana eai

Mt. 7.24-27

47 “Taba tau esa tau esa i laoma arigu eai, egu riba i ataiedi, eo i abiwataidi hinage, ana ao abo ea heitamiu: 48 ia doha tau esau i abi‐numa, i sarahesigidobei, numa paana abo i tarini we’u‐tau potana eai: abaita ie siu, abaita numa wa i utuhai, to nige i moimoiu, paana we’u‐tau potana eai se hetoro. 49 Ia riba wa i ataiedi, nige i abiwataidi, doha tau esau tano potana eai i abi‐numa, nige paana; abaita numa wa i utuhai, ma esega abo ie guri, numa wa i tatagorigori.”

Copyright information for `SWP