Luke 7

Senturion ena heaheari se hemauri

Mt. 8.5-13

Ena riba gamagaridi tatao matadi eai i ribalautom, abo i lagema Kaperenauma eai. Senturion esau ena gadosisi heahearina i asiebo, matena i hanahanau. Ia Iesu wasana i ataiei, Iudea edi babada i hetamaridi Iesu arinai, i ribagadogadora ia arinai, ia bena i laoma ena heaheari i hemauri. Isi se lagema Iesu arinai, se ribagadogadora, si ene, “Tau lolona nei, bena u sagui: paana eda basileia i gadosisiei, eo eda sunago esau i hetoro.” Iesu maedi se lau. I lagema numa hanahanauna eai, senturion ia ehanayao headi i hetamaridi Iesu arinai, se ribalau ia arinai, si ene, “Guiau e, tabu ea hegadotoam: eau nige ea lolo abo u awasaema egu numa alona eai: arinai hinage ea ’ne nige ea lolo bena ea laowa arim eai. Riba mo u ribaei, egu heaheari abo i mauri. Paana eau tanuaga esau ena heaheari: egu iala heahearidi hinage se awatanuagaegu, esau ea heriba i lau, abo i lau; esau ea heriba i laoma, hinage abo i laoma; egu heaheari ea heriba, ea ’ne, ‘Teina ta u abi,’ abo i abi.” Teina riba ta Iesu i ataiedi, tau wa i nooei, i torobui, tatao wa ia se hemuriwatai i heribadi, i ene, “Ea heribamiu ta, nige sunuma lailai esau ea lobai doha ina, Isaraela aridi eai nige’e.” 10 Isi se hetamaridi wa se uio numa eai, tau asiebo wa se lobai i lolo’o.

Sine wabu natuna se hetorouioi.

11 Mara‐ie‐tom i lage eanua esau esana ede Naina; ena heaheatayao gamagaridi ia maena se lau, eo moutuana hinage. 12 Eanua tonana guduna se hanahanaui, sinare esau se bahei murimuri eai ia sinana natueseesegana, sine wa hinage ie wabu; eanua tataodi gamagaridi ia se hesaguei. 13 Guiau sine wa i ita, ia i nuatoatoai, i heriba, i ene, “Tabu u dou.” 14 Iesu i laoma sinare aba‐baheina i abiitalaei: taubahena se tarutoro. Ia abo i ene, “Hewari e, ea heribam ta, u toro.” 15 Taumate wa abo i bawabigabiga, ia abo arinana ie tore, i ribariba. Iesu abo i mosei sinana arinai. 16 Isi gamagaridi se matausi, Eaubada se hedebasaei, si ene, “Peroveta lailai ita boeada eai ie tubu,” eo si ene “Eaubada ena tataoyao i aitaumanaidi.” 17 Arinai abo wasana lailai i lau Iudea oeadi gamagaridi eai, eo i lau eanua gamagamagaridi i hetaiiridi.

18 Ioane ena heaheatayao teina ginauri gamagaridi ta ia se heriba.

Ioane Bapatiso ena heaheatayao i hetamaridi se hesiolau Iesu arinai

Mt. 11.2-6

19 Ioane ena heaheata labui i eogaidi, abo i hetamaridi Iesu arinai, i ene, “Ia se ribaei bena i laoma wa ia ede oa? e hari tau abo ai nuatuwatai?” 20 Taudi labui wa se lagema ia arinai, si ene, “Ioane Bapatiso i hetamarimai arim eai, i ene, ‘Ia se ribaei bena i laoma wa ia ede oa, e hari tau abo ai nuatuwatai?’” 21 Nei asubenana ne gamagaridi se aiiwala, eo se asiebo, eo earua baaea se luidi, i hemauridi; eo taumatagibugibu gamagaridi matadi i helaladi. 22 Iesu arinadi i heuioidi, i ene, “Taiede au lau, ginauri au itadi eo au ataiedi Ioane au heriba, ia ede taumatagibugibu matadi se lala, taulaulaudae se lautoditodi, lepera se uruosi, taubeadoodoo se ataiei, taumatemate se toro, tatao gogogesagesa aridi eai evanelia se lauguguiaei. 23 Taba tau esa eo esa nige i nuabaaea arigu eai, nuana abo i woiwoina.”

Iesu Ioane Bapatiso ribana i heribadi

Mt. 11.7-15

24 Ioane ena riba taulaena se lauo, abo Iesu Ioane ribana tatao aridi eai i ribahetubu, i ene, “Aue lau barabara eai wa saha bena au ita? Didiari mana i iuhiheeoeo wa? 25 Aue lau nei eai saha bena au ita? Tau esau ana lulu bigabigana ie lui? Isi lulu paspasadi tauluidi, eo aiai lolodi tauaidi se bawa wasawasa edi numa eai. 26 Aue lau nei eai saha bena au ita? Peroveta wa? E, ea heribamiu ta, ea ’ne, ia peroveta gamagamagari i saetawatawaidi. 27 Ia ede ia, se uriyao, si ene, ‘Egu tauwasa ea hetamarimugaiem, em eda abo i sepanonohai.’ 28 Ea heribamiu ta, ea ’ne, tatao sisine se labasidi wa aridi eai Ioane Bapatiso mo peroveta saesaena; taiede Eaubada ena basileia eai tau gagiri aririna ia Ioane i saetawatawai.” 29 Tatao gamagaridi ia se ataiei, eo takisi tautano tataodi hinage, Eaubada se awamamohoiei, paana isi Ioane ena bapatiso eai se hebapatisoidi wa. 30 Parisea tataodi eo laugagaeo tauheatana tataodi isi nuaboeadi eai Eaubada ena riba se tauotaotaei, paana Ioane ena bapatiso nige se abi.

31 I ene, “Teina isi ta tataodi saha arinai ta heaheasoniedi? Isi doha abo aisana mo? 32 Isi doha ede merumeru se bawagogo abauneune eai, se haihaieogaidi, si ene, ‘Huelele aie iuhiawa arimiu eai na nige aue saga: aie dou nuanuadubuemiu, na nige au doudou.’ 33 Na Ioane Bapatiso i laoma aiai nige i aidi eo waina nige ie nom: omi au ene, ‘Diabolo esau ia boeana eai.’ 34 Tau Natuna i laoma aiai i aidi, eo waina ie nom, omi au ene, ‘Tauaiaisom, eo waina taunomnomsom, takisi tataodi eo tatao baabaaeadi edi heriam!’ 35 Sonoga nanatunayao gamagaridi aridi eai, sonoga wa abo se hemamohoiei.”

Iesu, Parisea tauna ena numa eai.

36 Parisea tauna esau i henua bena Iesu maena se aiaiesega. Ia i awasae Parisea tauna ena numa eai, i bawabigabiga se aiai. 37 Eanua sinena esau, sine baaeana, wasana i ataiei Iesu Parisea tauna ena numa eai i bawabigabiga i aiai,
7.37wosawosa, pane lolololona.
nado, alabata ilena eai, ie abi leama.
38 Ia murina eai aena eai i totoro i doudou, ia aena matasulu eai i deuridi, eo uru maiawadi eai i saudi, ia aena i alagoiedi, eo nado wa arinai i heeausidi. 39 Parisea tauna, Iesu i eogai wa, wau wa ie ita, nuaboeana eai i nuatui, i ene. “Tau ta ena ia peroveta, sine ta i abilau ia arinai abo i nuatulobaiyao: paana ia sine baaeana.” 40 Iesu i heuio ia arinai, i ene, “Simona e, egu riba begana bena ea heribam.” Ia i ene, “Tanuagagu e, u riba.”

Parabole: tatao labui tau esau gogo se abidi sora nige se hemaisa.

41 “Tatao labui tau esau ena gogo se abidi sora nige se hemaisadi: esau ana haga denari handere haligigi, esau denari tatao‐labui‐si‐mate‐saudoudoi. 42 Isi nige edi moni, ia taudi labui adi hagahaga i soegabaedi. U ene edoha, aitea tau wa ia abo i gadosisiaririei?” 43 Simona ia arinana i heuio, i ene, “Nuana ia wa ana haga ie lai wa, na i soegabaei.” I ribalau ia arinai, i ene, “U nuatui i dudurai.” 44 Ia abo i sinibui sine wa arinai, eo i ribalau Simona arinai, i ene, “Sine ta u ita? Ea awasaema em numa eai, goila nige u oiyama aegu ana deudeuri: na ia mo matasulu eai aegu i deuridi, eo uru maiawadi eai i saudi. 45 Oa nige u alagoiegu: teina sine ta egu huia awasaema wa ie tubu aegu i alagoiedi, nige i lautom. 46 Urugu eausi eai nige u heeausi: teina sine ta aegu nado eai i heeausidi. 47 Arinai ea heribam ta, ea ’ne, ena baaea, se gamagari hinage, se ribagigiridio; paana i gadosisiariri: ia baaea gagiridi mo se ribagigiridi, ena gadosisi hinage gagirina mo.” 48 I ribalau sine wa arinai, i ene, “Em baaea se ribagigiridio.” 49 Isi ia maenayao se bawabigabiga si aiai edi nuatu, si ene, “Ina eai, baaea hinage i ribagigiridi ta?” 50 I ribalau sine wa arinai, i ene, “Em sunuma eai ue mauri; ma nuabigabigam u lau.”

Copyright information for `SWP