Luke 8

Iesu Galilaia eai i lauguguia eo i abihemauri.

Abotai, i lau eanua lailaidi eo eanua gagiridi gamagaridi i baeawaidi, i lauguguiaedi eo Eaubada ena basileia wasa lolodi i heribadi: saudoudoi‐labui maenayao. Sisine headi, earua baaeadi se luidi eo asiasiebodi hinage ia i hemauridio, Maria Magadala, demoni haligigi‐labui ia arinai se lulagegabaei. Eo, Ioana Kusa monena, Heroda ena numa tauitawataina, maena Susana, eo sisine gamagaridi hinage, edi ginauri se mosemosedi ia arinai, ia se taubigai.

Parabole: uaua tauhesuruna

Mt. 13.1-23; Mk. 4.1-20

Hari eanua, hari eanua, tataodi gamagaridi se tupagogoma ia arinai, parabole esau abo i heribadi: “Tuma tauhesuhesuruna ie lau sitona tumana i hesuruauri: ma hesuhesuruna, na headi se beu eda gegesina eai; aedi eai se ututawatawaidi, malagaibu manudi abo se aidi. Headi se beu malatetepari eai; abo se ini, se wowoea, paana ede tano nige ie buta. Headi se beu lagau nurinuri boeadi eai; maedi lagau nurinuri se iniesega, se initawatawai. Headi hinage tano lolona eai se beu, se ini, abo se ua aiaidi tatao‐haligigi‐se‐mate se toredi.” Teina riba i ribalautom, i eoga, i ene, “Ia beana eai i ataiei, abo i ataieididini.”

Ena heaheatayao se oimurilau ia arinai, si ene, “Teina parabole ta aniona saha?” 10 Ia i ene, “Omi Eaubada ena basileia riba eamuyamuidi au nuatuidi: na isi aridi eai mo parabole se ribaedi; se itaita taba nige se ita, eo se ataiei taba nige se nuatui. 11 Parabole wa ia ede ina: tuma wa ia ede Eaubada ena riba. 12 Isi eda gegesina eai wa, isi ede tauataiena: diabolo abo i laoma, riba wa nuaboeadi eai i abihaidi i laedi, ata se sunumaei eo ata se mauri. 13 Isi malatetepari eai wa, isi ede tauataiena, riba wa se abi ma kodedi; isi nige lamdi, huia kuukuu mo se sunumaei, noho se hearo abo se beu. 14 Isi se beu lagau nurinuri boeadi eai isi ede riba wa tauataiena, abo se lau, teina mauri ta modemodedi eo ginauridi eo abakodedi se tubutawatawai, aiai lolodi nige se toredi. 15 Isi tano lolona eai wa, isi ede, ma nualolodi, eo ma nuaduduraidi, riba wa se ataiei, abo se sogohididini, eo aiaidi se toredi ma nuapaipaidi.

Parabole: kanela se healasi

Mt. 5.15; Mk. 4.21-23; Lk. 11.33

16 Taba nige tau esau lamepa i healasi, abo lasi esau arinai i hebuitawai, e i tore abaeno ubuna eai; na lamepa ena aba ota eai wa ie tore, isi se awasaema marana bena se ita. 17 Riba se ribayamuyamui, abo i masaraha; eo ginauri esau se tautauyamui, abo se wasawasaei, eo se hemasaraha. 18 Temeta mo au ataiwataikomakomani; paana ia i abi enana abo se mosei; ia hinage nige i abi, enana begana i nuatui bena i abi wa, abo se abiuioi.”

19 Ia sinana eo ena tataoyao abo se laoma ia arinai, tatao se tauihiihi arinai nige edi aba laoma. 20 Headi ia se heriba, si ene, “Sinam eo em tataoyao murimuri eai se totoro, se henua bena se itam.” 21 Ia arinadi i heuio i ribalau aridi eai, i ene, “Sinagu eo egu tataoyao isi ede Eaubada ena riba se ataiei, eo se abiwatai hinage.”

Iesu wowori i ribahetarudi

Mt. 8.23-27; Mk. 4.36-41

22 Asubena esau eai, i gerusae waga eai ena heaheatayao maenayao: i ribalau aridi eai, i ene, “Ta lau gabogabo hari sana awasi eai.” Isi abo se geru. 23 Ma adaudi na ie eno: gabogabo eai mana lailai abo i lagelagei; ma esega abo butubutu se iniinisae waga alona i hemonau, se adau baaea. 24 Arinai abo se lau ia se hanoi, si ene, “Tanuagamai e, abo ta mate!” Ia abo i toro, mana eo butubutu lailai wa i ribahetarudi: se lautom, abo i daumori. 25 I ribalau aridi eai, i ene, “Emi sunuma wa haedi?” Isi se matausi se noonooei, se heunaboisaha, si ene, “Tau ta ie saha? mana eo butubutu i lauhesomdi, eo ia se awaabiei?”

Gadara tauna arinai demoni se aiduiedi

Mt. 8.28-34; Mk. 5.1-17

26 Isi se duna Gerasene tataodi edi oea eai, Galilaia hari sana awasi eai. 27 Ia i pesao, tau esau eanua eai i laoma se hailobai, huia lohaloha demoni ia se lui, lulu nige i luidi, eo nige ie mia numa alo eai, bousa eai mo i miamia. 28 Ia Iesu ie ita, i eabalailai, matana eai ie guri, i arina lailai, i ene, “Iesu Eaubada Saesaeariri Natuna e, saha abo u abi arigu eai? Ea awanorilaoa tabu u heamamnagu.” 29 (Paana ia earua biibiina i lauhesom tau boeana eai wa i lulagema. Huia gamagari earua tau wa i toatoai: maina poasi eo poasi adidiri arinai tau wa se auaui; maina wa i hetautusidi eo demoni wa ia i henau barabara eai.) 30 Iesu i hesiolau ia arinai, i ene, “Oa esam wa?” Ia i ene, “Legeona”: paana demoni gamagaridi ia boeana eai se lui. 31 Isi se awanorilau ia arinai tabu i lauhesomdi se lau gabotum eai. 32 Metai sarai eawoidi lailai oea eai se aibai: se awanori ia arinai bena se lulau isi boeadi eai. Ia abo ie eari. 33 Demoni wa tau wa abo se pesagabaei, se lulau sarai boeadi eai: eawoidi wa abo se haidagoidi se lau malasarisari eai, se beu gabogabo eai, abo se galamosi.

34 Tauheaidi wau wa se ita, abo se dago, se lau eanua eai eo oea eai se wasaduaiei. 35 Isi abo se pesa se lau se ita; se laoma Iesu arinai, tau wa demoni se laugabaei wa, i bawabigabiga Iesu aena gegesina eai, ana lulu i lui, eo nuana i sibasibao: arinai isi se matausi. 36 Headi laulau wa matadi eai se ita se ribaei laulau sahasaha se abiabiei, arinai demoni tauluina se hemauri. 37 Gerasene oeadi se hetaiiri tataodi gamagaridi se awanorilau ia arinai bena i laugabaedi; paana isi matausi lailai se hearo: abo i gerusae waga eai, ie uio. 38 Tau wa, demoni se pesagabaei wa, i awanori Iesu arinai bena maena se mia. Iesu mo i hetamari, i ene, 39 “U uio em numa eai, ginauri saesaedi Eaubada i abidi arim eai u hemasarahadi.” I lau ena dobila eai, eanua se ohihai, wau abiabina wa Iesu ie abi ia arinai, i heribadi.

Sine esau ana iwala se helautom, eo Iairo natuna siu se hetorouio.

Mt. 9.18-26; Mk. 5.22-43

40 Iesu ie uio, tatao gamagaridi maenayao se hailobai matadi se soasoari: paana gamagaridi ia se nuanuaiei. 41 Na tau esau i laoma esana Iairo, ia sunago tanuagana esau: i guridobi Iesu aena eai, i awanori ia arinai, bena i laoma ena numa eai. 42 Ia natuna siu esega mo, ena borimai saudoudoi‐labui, ia ie ota matena i hanahanaui.

Ia ma launa tatao ia se lauihiihiei.

43 Sine esau asiebo osina ie abi borimai saudoudoi‐labui, ena moni gamagari i moseohi doketa aridi eai, nige esau ia i helolo. 44 Ia Iesu murina eai i laoma, ana lulu dedeana i abiita: ma esega abo asiebo osina i lautom. 45 Iesu i ene, “Eai i abiitaguma?” Gamagaridi se harere, abo Petero ma ana sasaguyao si ene, “Tanuagamai e, moutuana wa se lauihiihiem, eo se heduheduiahalaim, hinage u ene, Eai i abiitaguma?” 46 Iesu i ene, “Esau i abiitagu: paana ea nuatuiyao gigiborigu i leyao.” 47 Sine wa ie ita ia nige i tauyamuyamui, i laoma ma tabutabubuna ia matana eai i guridobi, eo tatao gamagaridi matadi eai Iesu ena abiitana paana i riba hemasaraha, eo ma esegana i mauri. 48 Ie ribalau ia arinai, i ene, “Natugu e, nuam ie taru: em sunuma eai u mauri; ma nuabigabigam u lau.”

49 Ma‐ribaribana, esau sunago tanuaga numana eai i laoma ia arinai, i ene, “Natum siu wa ie mateo; Tanuagada tabu u hegadotoa.” 50 Iesu i ataiei arinana i heuio, i ene, “Tabu u matausi: u sunumawatai mo ia abo se hemauri.” 51 Iesu i laoma numa eai, tatao i ribanuahidi tabu esau i awasae, na Petero eo, Iamesi eo, Ioane isibom. eo siu wa tamana eo sinana hinage. 52 Gamagaridi se doudou, eo se laulaukapore: ia mo i ene, “Tabu au doudoui: ia nige i mate, ma enona.” 53 Isi ia se marumaruhiei, eo se alaliuliuaei, paana se itayao i matearirio. 54 Iesu i aiduiedi, se pesa murimuri eai, siu nimana eai ie abi i eoga, i ene, “Siu e, u toro.” 55 Earuana abo ie uioma, ma esega abo i toroma: Iesu i lauhesomdi aiai ana se mosei. 56 Ia tamana, sinana, se noonooei: abo i heribadi wau abiabina wa tabu tau esau se heriba.

Copyright information for `SWP