Luke 9

Saudoudoi‐labui wa i hetamaridi se lauguguia

Mt. 10.1-42; Mk. 6.7-14

Ena heaheatayao saudoudoi‐labui i eogagogoidima, i hetorodi demoni gamagamagari tanuagadi eai se lau, eo gigibori i mosei aridi eai iwala gamagamagari abo hinage se abihemauridi. Ia i hetamaridi Eaubada ena basileia se lauguguiaei, eo tauasiasiebo se hemauridi. Ie ribalau aridi eai, i ene, “Emi lauwasi enana tabu saha au bahei, tabu tue, tabu tobo, tabu aiai, tabu moni; tabu emi pereue au heona labui. Ena au awasae hari numa hari numa, metai au mia e emi huia lau. Ena headi nige se eogaisinimiu, eanua me emi huia laugabaena, aemiu geregeredi au oiluilui gabaedi adi giru heiheinoina.” Isi se lauo, eanua se baeawaidi, evanelia se lauguguiaei, eo tatao asiasiebo hari tupo hari tupo se hemauridi.

Ena laulau gamagamagari Heroda tetaraki wasadi i ataiei: nuana i ponopono, paana headi si ene, Ioane mate eai i torouioma. Headi hinage si ene, Elia i lagema; eo headi si ene, peroveta esau mumuga eai wa, i torouio. Heroda i ene, “Ioane uruna ea tomhai wa: na ia eai nei laulau ne i ginauridi wasadi ea ataiedi wa?” I henua Iesu bena i ita.

Aposotolo se uioma: tatao tausani haligigi se heaidi

Mt. 14.13-21; Mk. 6.30-44; Io. 6.1-14

10 Aposotolo tataodi se uioma edi abiabi gamagamagari wa ia abo se heriba. Ia abo i woealaedi, se lausuarayamuyamui edi dobila eanua esau esana Betesaida wa malatupama eai. 11 Tatao se ita, ia abo se hemuriwatai: i oiamidi, Eaubada ena basileia ribadi i heribadi, headi hinage se asiebo abo i hemauridi, 12 Mahana i taru’eo, saudoudoi‐labui se laoma, se ribalau ia arinai, si ene, “Moutuadi wa u hetamaridi bena se lau eanua eo oea se lauhetaiiri, se eno, eo aiai se eoo, paana ita malatupama eai ta mimia ta.” 13 Ia i ribalau aridi eai, i ene, “Aiai adi au mosedi.” Isi si ene, “Ama falawa gagiridi haligigi, eo eama labui mo: taba ai lau tatao gamagamagari ta adi aiai ai uneune.” 14 Paana tatao mo isi tausani haligigi. Ena heaheatayao i heribadi, i ene, “Au hebawabigabigaesegaidi, hari poru, hari poru, tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi.” 15 Ena riba se abiwatai nei doha, gamagaridi se hebawabigabigadi. 16 Ia abo falawa haligigi, eo eama labui i abidi, i itasae galewa eai, i lautoi, abo i ihi, i mosei ena heaheatayao aridi eai, abo se toredi moutuadi wa matadi eai. 17 Isi se aiai, e bogadi se sese: aitoredi se tanogogoidi bosa saudoudoi‐labui.

Petero Keriso i wasawasaei

Mt. 16.13-20; Mk. 8.27-30

18 Na, ia mo sora ma uurana, ena heaheata maenayao: i hesiolau aridi eai, i ene, “Tatao si ene eau ede eai, wa?” 19 Isi ia arinna se heuio, si ene, “Ioane Bapatiso; headi si ene, Elia; headi hinage si ene, mumuga perovetadi esau i torouioma.” 20 I ribalau aridi eai, i ene, “Na, omi au ene eau ede eai wa?” Petero ia arinana i heuio, i ene, “Eaubada ena Keriso.” 21 Awadi i tawaidi, i lauhesomdi, tabu tau esau wau riba wa se heriba.

Iesu ia matena, eo ia torouiona i ribanonohai

Mt. 16.21; Mk. 8.31

22 I ene, “Tau Natuna amamna gamagamagari abo i hearodi, eo babadadi, eo kohena lailaidi, eo tauuriuri ia abo se laupalihibaei, abo se unuhemate, asubena hehaionana eai abo se hetorouioi.” 23 Ia abo i ribalau gamagaridi aridi eai, i ene, “Tau esau ena gadosisi bena i hemuriwataigu, taba iabom i nuagabaeuioi, asubena gamagamagari ena satauro i abiisini, eo i hemuriwataigu. 24 Na tau esau, eo esau, ia maurina i nuatuuioi ia mauri abo ie dabu: tau esau eo esau ia maurina i nuagabaei eau debagu eai, ia mauri abo i abi. 25 Saha lolona abo tau i abi, taba gogo gamagamagari tanoubu eai ta i abiheohidi, ia maurina abo i gabaei? 26 Tau esau, eo esau, i taumaeamaeaegu, eo egu riba i taumaeamaeaedi, tau Natuna ia abo hinage i taumaeamaeaei, ena huia laoma ma namanamarina, eo Tamana namanamarina, eo aneru hetahetabudi namanamaridi hinage.

Iesu ana ao ie ori

Mt. 17.1-8; Mk. 9.2-8

27 Riba mamohoina ede ea heribamiu ta, headi inai se totoro mate sora nige se hearo, Eaubada ena basileia abo se itabagunaei.” 28 Teina riba ta i ribaedi wa i lau e asubena haligigi‐haiona se ohi, Petero, eo Ioane, eo Iamesi i woeaidi, i dalasae oea tupina eai, bena i lau‐uura. 29 Ma uurana, ana ao ie ori, eo ana lulu se posiposi, eo se balebalelem. 30 Na ia maenayao tatao labui se ribariba, isi ede Mose eo Elia: 31 isi se taumasaraha ma namanamarina, ia matena se ribaribaei, ia Ierusalema eai abo i hearo. 32 Na Petero, ma ana sasaguyao, matadi se enoeno: isi se siliata ena namanamari se ita, eo taudi labui wa maenayao se totoro, edi namanamari hinage se ita. 33 Taudi labui wa Iesu bena se laugabaei. Petero i ribalau Iesu arinai, i ene, “Tanuagagu e, i lolo inai mo ta mia: apa haiona ta abidi: esau enam, eo esau Mose enana, eo esau Elia enana:” na i ribariba gaibu. 34 Ma ribaribana eada esau i laoma i poitawaidi: isi se lulau eada wa boeana eai se matausi. 35 Na arina esau eada boeana eai i laoma, i ene, “Natuyogoyogoigu ede teina: ia au ataiei.” 36 Arina wa i lautom, Iesu se ita iabom ie mia. Isi se monomonouei, nei asubenadi eai ne ginauri se itadi wa nige tau esau se heriba.

Tauheaheata nige edi gigibori. Merumeru esau arinai demoni se aiduiei.

Mt. 17.14-21; Mk. 9.14-29

37 Maraietom, oea tupina eai wa se letamao, tatao gamagaridi ia se laubagibagiei. 38 Tau esau, boeadi eai, i eogalau, i ene, “Tanuagagu e, ea awanorim ta, u italau natugu tau arinai, paana natueseesegagu mo. 39 Earua gama wa i toai, eo ma esega i eabayaba; eo tauna i abigogoi awana i gosagosapuro, eo i heamamna, i abigabaei, abo hinage i laubodauio. 40 Em heaheatayao ea awanoridi bena se aiduiei; isi nige abina se ata.” 41 Iesu ia arinana i heuio, i ene, “Omi isi ta nige emi sunuma, eo ma awaeagaramiu, huia lohaloha eau maemiu, eo ea taubigaimiu wa? Hage natum wa u woeaima.” 42 Ia i laoma, ma launa, na demoni gama wa i helubiei, eo i abigogoi, Iesu earua biibiina wa i ribamataei, gama wa abo i hemauri, ia abo i moseuio tamana arinai. 43 Isi gamagaridi Eaubada ena gigibori lailai se noonooei.

Ginauri gamagamagari Iesu i ginauridi wa, isi gamagaridi ma noonoodi, ie ribalau ena heaheata aridi eai, i ene,

Iesu ia matena i ribauio

Mt. 17.22-23; Mk. 9.30-32

44 “Teina ribadi ta taba se ludobi beamiu gudadi eai: paana Tau Natuna abo se moselaei tatao nimadi eai.” 45 Ena riba wa nige se nuatui, riba wa se ribayamui arinai nige se ita: riba wa hinage bena se oimuriei se matausi.

Iesu i lauguguia, ena riba paana ede merumeru

Mt. 18.1-5; Mk. 9.33-37

46 Haiawayagara esau ie tubu isi boeadi eai, si ene eai aridi eai abo i sae ariri. 47 Iesu edi nuatu i nuatulobai, merumeru gagirina ie abi, ia gegesina eai i hebawa. 48 Ie ribalau aridi eai, i ene, “Tau esau eo esau merumeru ta i oiami debagu eai ia i oiamigu hinage: tau esau eo esau i oiamigu tauhetamariguma hinage i oiami: paana ia gamagarimiu arimiu eai i gagiri konekone, ia abo i sae ariri ede.”

Iesu nanatunayao i ribasuudi

Mk. 9.38-40

49 Ioane ia arinana i heuio, i ene, “Tanuagagu e, tau esau aie ita demoni i aiduiedi oa debam eai; ia ai ribanuahi paana ia nige i hemuriwataida.” 50 Iesu i ribalau ia arinai, i ene, “Ia tabu au ribanuahi: paana ede ia nige i hetataguduguduida ita enada meta.”

Iesu nuatu harihariuna ena heaheatayao i heatadi Galilaia i laugabaei, nige i uio

Io. 7.2-10

51 Huiana i hanahanauma ia bena se abiisiniuioi, ia nuana esega mo bena i sae Ierusalema eai. 52 Ena tauwasa matana eai i hetamaridi: isi se lau abo se lulage Samaria tataodi edi eanua esau, ena abamia bena se abi nonohai. 53 Isi ia nige se oiami, paana ia nuana esega mo bena i sae Ierusalema eai. 54 Ena heaheata Iamesi eo Ioane teina se ita, si ene, “Guiau e, em nuatu saha, oeagi alaalasina abo ta lauhesom galewa eai i dobima tatao wa se alasiohi doha hinage Elia ena laulau wa?” 55 Ia abo i torobui, taudi labui i ribasuuidi, i ene, “Emi nuatu aniona nige au nuatui. 56 Paana Tau Natuna nige i laoma tatao bena i unuidi, na bena i hemauridi mo.” Isi abo se lau eanua esau.

Iesu ena heaheatayao harihariudi nuadi i lauitadi

Mt. 8.18-22

57 Dobila eai ma laudi, tau esau i ribalau ia arinai, i ene, “Guiau e, em abalau gamagamagari eai abo ea hemuriwataim.” 58 Iesu i ribalau ia arinai, i ene, “
9.58English edi riba:fox.
Alope edi guda, eo malagaibu manudi edi noi; Tau Natuna uruna nige ena abaaiunuaena.”
59 I ribalau tau esau arinai, i ene, “U hemuriwataigu.” Ia mo i ene, “Guiau e, sora ea lau tamagu ea toretoretau baguna.” 60 Iesu i ribalau ia arinai, i ene, “Taumatemate enadi taumatemate abo se toretoretau: na oa mo u lau Eaubada ena basileia ribana u lauguguiaei.” 61 Tau esau hinage i ene, “Guiau e, eau abo ea hemuriwataim; sora ea lau baguna egu numa tataodi ea lauaioniedi.” 62 Iesu i ribalau ia arinai, i ene, “Tau esau nimana i torelaei tano abagiagiarina gigina eai, eo taba i sinibui, Eaubada ena basileia taba nige i abi.”

Copyright information for `SWP