Mark 1

Ioane Bapatiso ana paisoa

Mt. 3.11; Lk. 3.1-16; Io. 1.6-8, 19-27

Iesu Keriso, Eaubada Natuna, ena evanelia ina ie tubu.

Doha peroveta edi uriuri eai si ene,

“Egu tauwasa ea hetamarimugaiem,
oa em eda i sepanonohai (Mal. 3.1);
Esau arinana barabara eai i paipainawatai, i ene,
Guiau ena eda au sepanonohai,
eo ena eda au hedudurai” (Isa. 40.3).
Ioane barabara eai i hebahebapatiso, eo i guguia teina bapatiso eai ta bena nuadi se buidi, edi baaea abo se ribagigiridi. Iudea se ohihai, eo isi hinage Ierusalema taumiaina, se torohai se tupagogoma ia arinai, ia abo i hebapatisogogoidi Ioridana sagana eai, edi baaea abo se ribahemasarahadi. Ioane ana lulu kamela wiana: ena nogi sarai opina, lokasi eo amoamo i aidi. Ia i lauguguia, i ene, “Esau murigu eai i laoma i saetawatawaigu, eau nige ea lolo ea durudobi ia aena umna mainana ea eairi. Eau goila eai ea hebapatisoimiu ta, na ia Earua Tabuna arinai abo i hebapatisoimiu.”

Iesu ena bapatiso

Mt. 3.13-17; Lk. 3.21, 22

Nei asubenana ne Iesu Nasareta Galilaia eai i laoma Ioane Ioridana eai i hebapatisoi. 10 Ia goila eai ma‐esega i gaeosaema, galewa ie ita i taigari, Earua ana ao doha bunebune i pesadobima ia potana eai. 11 Arina esau galewa eai i laoma, i ene, “Oa Natuyogoyogoigu, nuagu u helolo ariri” (Ps. 2, Isa. 62).

Iesu ena noho

Mt. 4.1-11; Lk. 4.1-13

12 Abotai Earua Iesu i woeai i laei barabara eai. 13 Asubena tatao‐labui‐si‐mate barabara eai Satani ia i nohoi, sarai aiailetadi aridi eai ie mia; aneru ia se bobodiei.

Galilaia eai paisoa bagubagunana

Mt. 4.12-17; Lk. 4.14

14 Ioane numa masigiri eai se tutuguduiyao abotai Iesu Galilaia eai i laoma Eaubada ena basileia wasa lolona i lauguguiaei. 15 I ene, “Huia wa i lagemao, Eaubada ena basileia i hanahanaumao; nuamiu au buidi, evanelia ta au awamamohoiei.”

Petero eo Anederea adi eoga

Mt. 4.18-22; Lk. 4.10-11; Io. 1.35-42

16 Ia Galilaia gabogabona salagomgomna eai i laulau Simona ma ena tau Anederea edi hiana se galaei gabogabo eai: isi taudi labui tauyamayama. 17 Iesu i heribalaedi i ene, “Au hemuriwataiguma, abo au hemala tatao tauyamayamaidi.” 18 Ma‐esega se torohai edi hiana se laugabaedi ia se hemuriwatai. 19 Ia i bagunalau Sebedaio nanatunayao Iamesi ma ena tau Ioane i itadi, isi hinage waga eai edi hiana se eome. 20 Ma‐esega i eogalaedi: isi tamadi Sebedaio ma ena tauhaiwawari waga eai se pesagabaedi, Iesu murina eai se lau.

Iesu Kaperenauma eai demoni i aiduiedi

Lk. 4.31-37

21 Isi Kaperenauma eai se lage: asubena Sabati eai i awasae sunago alona eai, i lauheata. 22 Ena lauheata se nooei: i ribahasahasaidi ma gigiborina, nige doha tauuriuri tataodi. 23 Sunago wa alona eai tau esau earua biibii i lui, i eabayaba. 24 I ene, “U otaotaimai, oa saha arimai eai bena u abi? Iesu Nasareta e? Oa u laoma bena u hetatagorigorimai wa? Ea itam, oa Eaubada ena Hetabu Tauna ede.” 25 Iesu ia i siooei, i ene, “U monou, u lulagema.” 26 Earua biibiina ia i basaaraaratei, eo i eabayaba lailai, i lulagema. 27 Isi gamagaridi abo se noo, se heunaboisahaei, si ene, “Teina ginauri ta saha? Teina lauheata harihariuna ta saha? Ena gigibori eai earua biibiidi i ribahesomdi abo se hebigawatai.” 28 Nige baeaona ia wasana ie lau Galilaia i hetaiiriyama.

Iesu Simona bosiana sine i hemauri

Mt. 8.14-15; Lk. 4.38-39

29 Sunago eai se pesama, se awasae Simona ma ena tau Anederea edi numa eai, Iamesi eo Ioane maediyao. 30 Simona bosiana sine ie ota, tauna se gigibori ariri, arinai Iesu se heribalaei. 31 I laoma, i abilau ia nimana eai i abihetoro; arinai gigiborina wa i lautom, sine wa abo i haitalaidi.

Demoni se aiduiedi: gamagaridi adi iwala i helautomdi

Mt. 8.16-17; Lk. 4.40-41

32 Maimailahi eai, mahana i duio, tauasiasiebo gamagaridi se woeaidima ia arinai, eo isi demoni se luidi hinage. 33 Eanua tataodi gamagaridi se oigogoma dobila eai. 34 Tauasiasiebo udoi, udoi, gamagaridi i hemauridi, demoni hinage gamagaridi i aiduiedi, demoni wa nige arinadi paana ia se nuatuiyao.

Iesu i uura: lauguguia laulau Galilaia eai

Lk. 4.42-44

35 Mara sora nige i iuiari Iesu i torohai ie pesa, ie lau malatupama eai, nei eai i lau‐uura. 36 Simona eo isi maenayao wa ia murina eai se lau. 37 Ia se lobai se ribalau ia arinai, si ene, “Tatao gamagaridi se eooim.” 38 Ie ribalau aridi eai, i ene, “Ta lau eanua headi hanahanau eai bena hinage nei eai ea lauguguia: hesabana ede ina ea laoma ta.” 39 Galilaia se hetaiiri edi sunago alodi eai i lauguguia, demoni hinage i aiduiedi.

Taulepera esau i uruosi

Mt. 8.2-4; Lk. 5.12-14

40 Lepera tauna esau i laoma Iesu arinai ia turina ie bono ia nuanuana eai, i awanori gadogadora, i ene, “Taba u henua, oa heaagu abina u ata.” 41 Iesu ia i nuatoatoaei, nimana i helele, i abiitalaei, ie ribalau ia arinai, i ene, “Ea henua, oa abo u aa.” 42 Ie riba ina doha ma‐esega ana lepera i uruosi, na i aao. 43 Iesu ia i ribahasahasai, abo i hetamari ie lau. 44 I ribalau arinai, i ene, “Tabu tau esau u heriba; u lau oabom u hemasaraham kohena tauna arinai, oa se heaam wa am nima abia u abi doha Mose i lauhesomda, laulau ede meta abo se ita. 45 Na, ia mo ie pesa i ribahemasaraha, wasana i duai i hetadada, arinai Iesu nige i laumasaraha eanua eai, ia simalaleilei eai mo ie mia, isi dimo gamagaridi eai se laoma ia arinai.”

Copyright information for `SWP