Mark 10

Iesu inawase ribana i ribaei

Mt. 5.31-32; Mt. 19.1-9; Lk. 16.18; 1 Kor. 7.10-15

Ia abo i torohai ie lau Iudea ana siga eai, Ioridano tehana eai; moutuana se oigogouio ia arinai: ia i heatauioidi, ena laulau nei doha.

Parisea tataodi se laoma ia arinai, se hesiolau, si ene, “Tau, ia laugagaeo ta i lauwatai ia monena taba i inawasei wa?” Ia i heuio, ie ribalau aridi eai, i ene, “Mose saha i lauhesommiu wa?” Isi si ene, “Mose ie riba, inawase ribana se uri abo i inawase.” Iesu i heuio, ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Omi nuamiu se oiura ariri arinai ede laugagaeo ta se uriyao. Mumuga eai, ena huia ginauridi Eaubada tau to sine i ginauridi. Paana ede meta tau, tamana eo sinana ie laugabaedi, ie patulau monena arinai: isi taudi labui buluma esega mo, isi abo nige labui, na buluma esega mo. Saha wa Eaubada i hepatuesegaidi tatao tabu se torehesuaradi.” 10 Numa alona eai teina riba ta ena heaheatayao se hesiouioi ia arinai. 11 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Ia monena i inawasei esau i hai, ia abo i ganawari: 12 ena sine hinage monena i inawasei, esau i hai, ia abo i ganawari.”

Iesu merumeru gagiridi i awaloloedi

Mt. 19.13-15; Lk. 18.15-17

13 Isi merumeru gagiridi se woeaidi ia arinai bena abo i abiitadi; ena heaheatayao merumeru tauwoeaidi se ribagigiridi. 14 Iesu ie itadi, nuana i baaea ariri, ia i ribalau isi aridi eai, i ene, “Merumeru gagiridi taba se laoma eau arigu eai, tabu au guduguduidi: Eaubada ena basileia doha ede isi. 15 Ea heribamiu ta mamohoi, eai to eai Eaubada ena basileai ia nige ie abi doha merumeru gagirina, ia nige i lusora arinai.” 16 Ia abo i labaisinidi, ia nimana i saosaei isi potadi eai, i ribahelolodi.

Tanuaga hewari esau ribana

Mt. 19.16-30; Lk. 18.18-30; Lk. 10.25

17 Ia eda lai eai ie lau, tau esau i aitautau ia arinai, ia turina ie bono ia nuanuana eai, i hesiolau ia arinai, i ene, “Tanuagagu lolona e, eau egu abiabina edoha mauri nige nosina abo ea abi?” 18 Iesu ie ribalau ia arinai, i ene, “Ue saha u ene eau ea lolo? Nige esau i lolo, Eaubada iabom. 19 Laugagaeo u nuatuidi, tabu u matamatae’o, Tabu u aiunu, Tabu u aiyahari, Tabu u morui, Tabu u borabora, Oa tamam eo sinam u eogoyogoidi.” 20 Ia i heuio ia arinai, i ene, “Tanuagagu e, eau ma gagirigu i laoma e teina huia ta, teina laugagaeo ta ea nanabuheohidio.” 21 Iesu i italau ia arinai, ia i gadosisiei, eo i ene, “Ginauri esega mo nige u abi, u lau em aba lau eai, oa em gogo saha eo saha u unegabaedi u mosedi gogogesagesa enadi, oa em gogo galewa eai abo u abi; u laoma, em satauro u abiisini, u hemuriwataiguma.” 22 Nei riba ne i ataiei ie nuadubu, ia abo ie lau nuana i amamna, paana ia gogo gamagari tauna.

Gogo ribahesanapuna.

23 Iesu i itahetaiiri, ie ribalau ia ena heaheatayao aridi eai, i ene, “Gogo gamagari tataodi bena se lusora Eaubada ena basileia eai i piripiri ariri.” 24 Ia ena riba ena heaheatayao se nooei. Na, Iesu i heuiouioidi, i ribalau aridi eai, i ene, “Merumeru e, isi gogo tausunumaena bena Eaubada ena basileia eai se lusora i piripiri ariri. 25 Kamela ie lusora mo diu gudana eai, taumonamonaune bena i lusora Eaubada ena basileia eai abo ie ahi.” 26 Isi abo se noo ariariri, isi se heunaboisaha, si ene, “Eai abo i mauri?” 27 Iesu i italaedi, i ene, “Tatao abina nige se ata, ede Eaubada mo, Eaubada ia ginauri gamagaridi abidi ie ata.” 28 Petero abo ie ribalau ia arinai, i ene, “Ginauri gamagaridi ai laugabaedi ai hemuriwataim.” 29 Iesu ia i heuio, i ene, “Ea heribamiu ta mamohoi, ena tau esau ena numa i laugabaei, eo ena tataoyao, eo lounayao, eo tamana, eo sinana, eo monena, eo nanatunayao, eo ena oea, eau debagu eai, eo evanelia debana eai, 30 ia ginauri gamagaridi teina huia ta i abidi, numa, eo ena tataoyao, eo lounayao, eo sinanayao, eo nanatunayao, eo oea, ia se heamamna hinage; huia murina eai abo mauri nige nosina hinage i abi. 31 Gamagaridi se bagubaguna abo se murimurita, isi se murimurita abo se bagubaguna.”

Iesu ena mate eo ena torouio i ribaeuioi

Mt. 20.17-19; Lk. 18.31-33

32 Isi eda eai se lau Ierusalema; Iesu i bagubagunaedi; isi se noo; eo isi murina eai se laulau se matausi. Ia saudoudoi‐labui i abihesuaradi i hetubu i heribadi ginauri gamagaridi wa ia abo i hearodi. 33 Ia i ene, “Ta lau Ierusalema eai, Tau Natuna abo se moselaei kohena babadadi, eo tauuriuri tataodi aridi eai; isi ia abo se hegiru bena abo se unuhemate; eo abo se moselaei Murimuri‐tataodi aridi eai. 34 Isi ia abo se alaliuliuaei, eo abo se pidiri, eo abo se garigarisoi, eo abo se unuhemate: asubena hehaionana eai ia abo i torouioma.”

Ioane eo Iamesi edi gadosisi bena si baguna

Mt. 20.20-28

35 Sebedaio nanatunayao, Iamesi ma ena tau Ioane, se laoma ia arinai, si ene, “Tanuagamai e, ai ema gadosisi ai awanorilaowa oa arim ena bena u eari.” 36 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Omi emi gadosisi saha abo ea leawa?” 37 Ia arinai si ene, “Teina ta u leama enamai; oa edi aba hedebasaem eai, ai ene bena esau nimatutum eai ie bawa, eo esau nimaseuseurim eai.” 38 Na, Iesu i ribalau isi aridi eai, i ene, “Omi emi awanori ta abina nige au ata: taba bia ta ea nonom omi hinage abo au nom? bapatiso eau se hebapatisoigu omi hinage abo se hebapatisoimiu wa?” 39 Isi abo se ribalau ia arinai, si ene, “Hedeona.” Iesu ie ribalau aridi eai, i ene, “Bia ta ea nonom omi hinage abo au nom; bapatiso arinai eau se hebapatisoigu omi hinage abo se hebapatisoimiu: 40 na tau nimatutugu eai ie bawa, eo tau nimaseuseurigu eai, eau nige ea mosei gaibui mo: isi isibom enadi wa se ginauri nonohaiyao” 41 Saudoudoi wa riba ta se ataiei, isi se hetubu Iamesi ma ena tau Ioane se nuabaaeaedi. 42 Iesu i eogaidi ia arinai, ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Omi au itayao Murimuri‐tataodi edi guiau gamagaridi tatao se tanuagaidi, eo isi edi babada tatao se tanuagaidi hinage. 43 Na omi tabu nei doha: ena esau i henua ia emi bada ia abo emi heaeai tauna eai ie lau. 44 Ena esau arimiu eai i henua bena ia i sae, ia abo gamagarimiu emi heaheari eai ie lau. 45 Paana ede hinage, Tau Natuna i laoma nige ena heaheari tauna, iabom heaheari tauna eai ie lau; ia maurina hinage ie mosei tatao gamagaridi maisadi.”

Baratimaio matana se helaladi

Mt. 20.29-34; Lk. 18.35-43

46 Isi abo se lage Ieriko eai; ia ma ena heaheatayao, eo tatao moutuadi hinage Ieriko se laugabaei, Baratimaio taumatagibugibu, Timaio natuna, ie bawa dobila lailai hasarina eai, i awaawanori. 47 Wasana i ataiei Iesu Nasareta nei, ia i hetubu i eogalau, i ene, “Iesu e, Davida natuna, u nuatoatoaeguma!” 48 Gamagaridi ia si siooei si ene, u monou: ia abo ie eoga lailai i ene, “Davida natuna e, u nuatoatoaeguma!” 49 Iesu abo i tarutoro, i lauhesomdi ia se eogaiama. Isi abo taumatagibugibuna se eogalau ia arinai, si ene, “Tabu u nuadubu, u toro, i eogaim.” 50 Ia ana lulu i abigabaei, i torohai, i laoma Iesu arinai. 51 Iesu i heuio ia arinai i ene, “Oaem gadosisi abo ea sahaim?” Taumatagibugibuna ne i ene, “Guiau e, eau matagu bena u helaladima.” 52 Iesu i ribalau ia arinai, i ene, “U lau em aba lau eai, oa sunumam i helolom.” Arinai ia matana se lala, eo ia Iesu murina eai ie lau dobila eai.

Copyright information for `SWP