Mark 11

Wasawasa, tatao gamagaridi edi wasawasa, matadi eai i laoma

Zech 9.9; Mt. 21.1-9; Lk. 19.29-38

Isi abo se laoma Ierusalema se hanahanau, Betepage eo Betania eai se lage, Oliveta oeana eai, ia abo ena heaheatayao labui ie hetamarilaedi. Ia ie ribalau aridi eai, i ene, “Omi au lau nei eanua gougouna eai ne, au lulagelau arinai, asini natuna se auauiao abo au ita, sora nige tau esau ie bawasae potana eai: au eairi abo au leama. Ena tau esau i ribalaowa arimiu eai, i ene, ‘Saha au abi?’ au ene, ‘Guiau ena gadosisi teina; abo i hetamariuioi inai;’ ia abo i eari.” Isi se lau asini natuna se ita numa dobilana murimurina eai se auiao, eda labui edi aba saa eai, isi abo se eairi. Headi nei eai se totoro se ribalau aridi eai, si ene, “Iei, asini natuna sahana au eairi?” Iesu i ribahesomdi wa se heribadi; isi abo se eari. Asini natuna abo se leama Iesu arinai, edi oma se saosae potana eai. Iesu abo i bawasae arinai. Gamagaridi edi oma se lauwese dobila eai: headi hinage oeagi bagadi se talahaidi se lauwese dobila eai. Headi se baguna, eo headi se murita, se wowo, si ene, “Hosana: ia i laoma Guiau esana eai se helolo!” 10 Ita tamada Davida ena basileia i laolaoma Guiau esana eai se helolo: Hosana ini puripurina eai!”

11 Iesu i lulagelau Ierusalema eai, i lusae numa uura alona eai, ginauri gamagaridi i ita hetahetaiiriheohidi, i maimailahio arinai se pesa, ia maena saudoudoi‐labui se lau Betania eai.

Kuhou nige aniona

Mt. 21.19-21

12 Maraietom isi Betania eai se lagema, ia abo i wesari. 13 Ia kuhou esau i ita eda lohaloha eai i uiawa: i laoma ie ita bena aiaina ewana eai, ede lugu ahaahana mo; aiaina huiana sora. 14 Iesu i ribalau kuhou ne arinai, i ene, “Tabu tau esau aiaim i ai, i lau e, ana huia ana tasi.” Ia ena heaheatayao ena riba se ataiei.

Iesus numa tabuna i heaa

Mt. 21.12-16; Lk. 19.45-47; Io. 2.13-16

15 Isi abo se lagema Ierusalema eai; Iesu i lusae numa uura alona eai, ia abo tauuneune i aiduiedi si unelau, si unelaoma numa uura alona eai, moni tauune heduhedudu edi hatahata, eo bunebune tauuneune edi aba babawa abo i ahalabuidi. 16 Ia nige ie eari gogo abatoredi se bahei numa uura alona eai se lusora. 17 Ia abo i heatadi, i ene, “Isi se uriyao, ‘Eau egu numa se ribaei, eanua gamagamagari edi aba uura, e nige’e wa?’ Omi au abi i hemala duha, tatao aiaiyahari edi aba oigogo.” 18 Tauuriuri tataodi, eo kohena babadadi ena riba se ataiei, adi gui se oi ia bena se unui: isi ia se matausiei, paana ede tatao gamagaridi ena lauheata se nooei. 19 I maimailahi ia abo i lau eanua murimurina eai.

20 Maratomtom eai isi abo se uio kuhou wa se ita ie wowoeaohi, eo lamna hinage. 21 Petero nuana ie sae, ie ribalau ia arinai, i ene, “Tanuagagu e, kuhou u ribahebaaea wa, i wowoeaohi.” 22 Iesu ia i heuio, ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Eaubada au sunusunumaei. 23 Ea heribamiu ta mamohoi, esau, esau, ie ribalau teina oea tupina ta arinai, “Oa abo u buihaim, u beudobi gabogabo boeana eai,’ eo ia nige nuana labui, na i nuatui riba i ribaei wa abo ie tubu, mamohoi, abo ie tubu hinage. 24 Arinai ea heribamiu ta, ia ede ginauri gamagaridi au henuadi uura eai au awanoridi, au nuatui abo au abidi, eo abo au hearodi. 25 Ena au totoro au uura, eo headi se hebaaeamiu, isi edi baaea au nuatugabaedi, abotai abo omi emi baaea Tamamiu galewa eai ie mia abo i nuatugabaedi. 26 Ena edi baaea omi nige au nuatugabaedi, hinage Tamamiu galewa eai omi emi baaea taba nige i nuatugabaedi.”

Iesu se haiawayagaraei

Mt. 21.23-27; Lk. 20.1-8

27 Isi abo se uio Ierusalema eai: ia abo i lulau numa uura alona eai kohena babada tataodi, eo tauuriuri tataodi, eo babadadi se laoma ia arinai. 28 Isi abo se ribalau ia arinai, si ene, “Eai ena gigibori eai, ina ginauri ta arinai u ginauridi? Gigiborina ta u laulauei ta, eai i leawa?” 29 Iesu i heuio, i ribalau aridi eai, i ene, “Riba esau abo eau hinage ea hesioi omi arimiu eai, eo au heribaguma; abo hinage ea heribamiu eai ena gigibori eai teina ginauri ta ea ginauridi. 30 Ioane ena bapatiso galewa eai i dobima wa? e tatao enadi wa? au heribaguma.” 31 Isi se heunaboisaha, si ene, “Ena ta ene, Galewa eai ie dobima, ia abo i ene, Ede ie saha nige au ataiei? 32 Na, ena ta ene, Tatao enadi: tatao ta matausiedi, paana gamagaridi se itaohi Ioane ia peroveta mamohoi.” 33 Isi abo se heuio, se ribalau Iesu arinai, si ene, “Ai nige abina ai ata.” Iesu ie ribalau isi aridi eai, i ene “Eau hinage nige ea heribamiu eai ena gigibori eai ina ginauri ta ea ginauridi.”

Copyright information for `SWP