Mark 12

Parabole: numa tanuagana ena vine oeana

Mt. 21.33-46; Lk. 20.9-19; Is 5.1-7

Ia i hetubu i iriba parabole isi aridi eai, i ene, “Tau esau vine oeana esau i umai, i gana hetaiiri, vine aba tomna ie sara, numa siwasiwa ie abi, i mosei tauitawataina aridi eai, ia abo ie lau eanua esau eda lohaloha eai. Ena huia ua ie lage ia abo heaheari tauna esau i hetamari taupaipaisoa aridi eai, bena isi abo vine oeana aiaina se mosei ia arinai. Isi ia se toai eo se pidiri, eo se hewiwilauioi ma nima ahaahana mo. Heaheari tauna esau hinage ia i hetamariuioi: ia abo se lauweui, uruna se oilapalapai, ia se heamamna, eo se hewiwilauioi. Esau hinage doha i hetamariuioi: ia se unuhemate: eo heaheari tataodi gamagaridi hinage, headi se pidiridi, eo headi se unuidi. Abotai abo ia natu eogoyogoina iabom ie mia mo: ia i hetamari muritai, i ene, ‘Eau natugu isi abo se hemataei.’ Isi tataopaisoa se oioiriba, si ene, ‘Oea tanuagana ede ina: ia ta unui oea ta abo itabom eda oea.’ Isi ia se toai, se unuhemate, se gabadioi gana murimurina eai.  Vine tanuagana abo ie saha? Ia abo i laoma oea tataopaisoa i unuhematedi: ia abo vine oeana i mosei hari tatao enadi. 10 Riba se uriyao au hasiri, e nige’e, si ene, ‘We’u numa tauabidi se gabaei ia abo we’u tubeina eai ie lau. 11 Guiau ena abiabi ede ina, itaitana ta nooei?’”

12 Isi se henua ia bena se toai, tatao mo se matausiedi: se itayao wau parabole wa i ribaei isi adi riba: isi ia se laugabaei abo se lau edi aba lau eai.

Telona monina ribana

Mt. 22.15-22; Lk. 20.19-26

13 Isi Parisea tataodi headi, eo Herodiano tataodi headi, se hetamaridi ia arinai ena riba bena se henuaponopono. 14 Isi se lageo, abo se ribalau ia arinai, si ene, “Tanuagamai e, ai nuatuiyao oa u dudurai, eo tatao nige u matausiedi, eo tatao nige u heasisi‐napaidi, na Eaubada ena dobila mamohoina mo u heaheataei: laugagaeo i ene, takisi abo ta mosei Kaisara enana e nige’e wa? 15 Abo ai mosei, e nige’e wa?” Edi borabora i itayao, ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Aue saha au nohoigu ta? Denari esega au leama ea ita.” 16 Isi abo se abiyama: ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Eai ana ao ina, eo ribana ta?” Isi si ene, “Kaisara enana.” 17 Iesu i heuio, ie ribalau aridi eai, i ene, “Kaisara enana au laei Kaisara arinai, Eaubada enana au laei Eaubada arinai.” Isi ia abo se nooei.

Sadukea edi riba Iesu i heuio

Mt. 22.23-33; Lk. 20.27-38

18 Sadukea tataodi se laoma ia arinai: isi mo edi nuatu, si ene mate tataodi nige se torouioma: ia se oimuriei, si ene. 19 “Tanuagamai e, Mose i uriuri arimai eai, i ene, ena tau esau ana taubaguna i mateo, monena ie mia, nige natuna, ana tau murita ena wabu ie hai, natuna i labasi abo ta ene tau‐baguna natuna. 20 Adi boga tauna esau nanatunayao haligigi‐labui: tau baguna ie hai, abo ie mate, nige natuna: 21 Ana tau murita esau ena wabu ie hai: ia hinage abo ie mate nige natuna: esau hinage doha. 22 Isi gamagaridi taudi haligigi‐labui ina doha: isi gamagaridi wabu wa abo se hai: nige natudi: muridi eai sine wa hinage ie mate. 23 Torouioma huiana ie lage, isi abo se torouioma, sine wa abo eai monena? isi gamagaridi taudi haligigi‐labui wa ia se hai.”

24 Iesu ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Omi emi aba ponorina ede ina, e nige’e wa, riba se uriyao nige au ita, eo Eaubada ena gigibori nige abina au ata? 25 Isi mate eai abo se torouioma nige se tawasora eo se hetahetawasora: isi abo doha galewa anerudi. 26 Taumate edi torouioma ribana omi nige au hasiri Mose ena buka eai, oeagi gagirina boeana eai Eaubada ie ribalaoma ia arinai, i ene, ‘Eau Aberahama ena Eaubada, eo Isaako ena Eaubada, eo Iakobo ena Eaubada? 27 Eaubada ta, nige taumatemate edi Eaubada, isi taumaumauri mo: omi au ponori aririei.’”

Laugagaeo bagubagunana

Mt. 22.34-40; Lk. 10.25-37

28 Tauuriuri esau i laoma ia arinai, isi edi ribariba i ataiei, riba lolona Iesu i ribaei isi aridi eai i ataiei, abo i hesiolau ia arinai, i ene, “Laugagaeo gamagaridi aisega i bagubaguna ede?” 29 Iesu ie ribalau ia arinai, i ene, “Teina laugagaeo ta i bagubaguna ede, ‘Isaraela e, au ataiei: Guiau eda Eaubada, Guiau esega mo: 30 eo Guiau oa em Eaubada abo u gadosisiei ma nuam i ohi, eo ma earuam i ohi, eo ma nuanuatum i ohi, eo ma adidirim i ohi,’ teina laugagaeo bagubagunana ede. 31 Helabuina ede ina hinage doha, ‘Oa helem taumia tauna u gadosisiei doha hinage oa taum me u gadosisiuioi.’ Laugagaeo labui ta teina se sae ariri, nige esau doha.” 32 Tauuriuri ne i ribalau ia arinai, i ene, “Tanuagagu e, oa em riba u ribaei i dudurai: Eaubada esega mo, nige esau, iabom mo: 33 ia Eaubada i gadosisiei ma nuana i ohi, eo ma sonogana i ohi, eo ma earuana i ohi, eo ma adidirina i ohi, helena taumia tauna hinage i gadosisiei, doha ia i gadosisiuioi, teina ie sae ariri ede: aitalasam alagorugorudi, gamagaridi eo aitalasam aiaidi hinage, isi nige doha.” 34 Iesu ia ena nuatu aniona i itayao, ie ribalau ia arinai, i ene, “Oa Eaubada ena basileia u hanahanaui.” Nige tau esau riba esau i hesiouio ia arinai, se matausi ariri.

Iesu i hesiolau Parisea tataodi aridi eai

Mt. 22.41-46; Lk. 20.41-44

35 Iesu i heatadi numa uura alona eai, i ribalau i ene, “Tauuriuri edi riba saha si ene, Keriso Davida natuna? 36 Davida iabom ie riba Earua Tabuna debana eai, i ene, ‘Guiauna ie ribalau egu Guiau arinai, i ene, Nimatutugu eai u bawa, i lau e oa am waiunuyao abo ea abidi se hemala aem ana bou.’ 37 Davida Keriso esana i atai Guiau: ia Davida natuna edohana?” Tatao gaibu ia se ataiei eo nuadi se lolo. 38 Ia ena heaheata eai ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Tauuriuri tataodi au itakomakomanidi: edi tautausi eai lulu lohalohadi se gadosisiedi, eo bena aba uneune eai tatao abo se laulautoiedi. 39 Eo aba‐babawa saesaedi hinage sunago alona eai se henuadi, eo dimo wasawasadi edi aba aiaigogo eai: 40 Isi wabuwabu edi gogo se aigirihaidi, eo edi uura se helohadi: edi borabora: isi giru lailai abo se geudidini.”

Sine wabuwabu ena ainauia

Lk. 21.1-4

41 Iesu moni aba peipeigogoina hasarina eai ie bawa, tatao i itaitaidi moni se usausadobi alona eai: monamonaune tataodi gamagaridi edi moni gamagari se usausadobi aba peiauri alona eai. 42 Sine wabuwabu esau i lagema, ia gogogesagesa sinena, ia moni gagari konekonedi, labui maisadi pene esega i usadobedi. 43 Ia ena heaheatayao i eogaidi, ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Ea heribamiu ta mamohoi, teina sine wabuwabuna ta ainauia lailai i usadobei aba peiauri alona eai, nige doha isi gamagaridi enadi. 44 Paana ede isi edi gogo lalai begadi mo se usadobedi, ia mo ena gogo gagiri konekonedi ie usadobeheohidi aba peiauri eai, ia ede meta ena mia dobilana maudoina.”

Copyright information for `SWP