Mark 13

Oliveta lauguguiaina

Mt. 24.25; Lk. 21

Ia numa uura i pesagabaei, ia ena heaheata esau ie ribalau ia arinai, i ene, “Tanuagamai e, we’u lailai ta, eo numa lalalai ta, u itadi!” Iesu i heuio ia arinai, i ene, “Oa numa lailai ta u itadi? taba nige we’u esau i ota we’u esau potana eai abo se heboloheohidi paa eai.”

Ia Oliveta oeana potana eai i babawa numa uura nuanuana eai, Petero, eo Iamesi, eo Ioane, eo Anederea, se hesiomodigauma ia arinai, si ene, “Oa u riba hemasaraha arimai eai, teina ginauridi auiana abo se tubu, eo heiheinoi saha abo se ita teina ginauri gamagaridi abo se tubu?” Iesu i ribalau isi aridi eai, i ene, “Omi au itakomakomani, ata se boraimiu. Gamagaridi abo se lage eau esagu eai, isi abo si ene, ‘Eau Keriso ede’:” tatao gamagaridi arinai se boraidi. Taba iala ribadi au ataiedi, eo iala wasadi, tabu au matausi: teina ta taba se tubu baguna: huiana ana sigasiga sora. Eanua esau se torohai, eanua esau se ialaidi; basileia esau se iala basileia esau aridi eai; moniinii se tubu hari eanua, hari eanua eai: abo guriam lailai, eo matausi ie tubu: ina nuadubu edi aba tubu ede.

“Omi au itakomakomaniuioimiu: isi abo se woeaimiu sunederi nuanuadi eai; sunago alona eai abo se pidirimiu eau debagu eai: omi abo se woeaimiu gawana, eo guiaguiaudi nuanuadi eai; matadi eai au riba hemasarahagu isi edi aba hegirudi ede meta. 10 Eanua gamagari se ohi evanelia ta taba se guguiabagunaidi. 11 Na isi abo se woeaimiu, abo se moselaemiu, emi riba bena au ribaei isi aridi eai tabu au nuatu nonohai; huiana ie lage riba wa abo se leawa ia ede abo au ribaei: omi omibom nige au ribaei, na Earua Tabuna ia tauribaena ede. 12 Tau esau, ena tau abo i nuagabaei, i hegiru abo ie mate; tamana hinage doha ia natuna tau arinai; merumeru hinage tamadiyao se tausiololoedi, edi riba taubiga aridi eai abo se unuidi. 13 Tatao gamagaridi se ouyalayalaemiu eau esagu debana eai: na ena esau i healapaipai i lau e ana siga eai, ia abo i mauri.

Nuadubu baaeana

Mt. 24.15

14 “Arinai ena nuadubu baaeana au ita (tau hasirina abo i nuatui) isi Iudea taumiamia abo se dago se lau oea tupudi eai. 15 Esau taba numa ewana eai ie bawa, tabu i pesadobi numa alona eai, tabu i awasae gogo esau bena i laei murimuri eai. 16 Esau hinage oea eai, tabu i uio ana lulu i abi. 17 Kapore sisine bogabogadi, eo nanatudiyao se hemadodi nei asubenadi ne! 18 Omi au uura emi huia dago nige i waoo. 19 Nei asubenadi ne amamna se hearodi, nige heaheasonina mumuga eai, Eaubada ginauri gamagaridi i hetubudi i laoma e, huia ta, eo murina eai hinage taba nige doha. 20 Nei asubenadi ne, ena Guiau nige i hekuudi, taba nige buluma esau i mauri: na isi ia i hetorodi, eo tatao i hinehineridi, paadi ede isi, nei asubenadi ne abo se hekuudi. 21 Ena tau esau i ribalaowa arim eai, i ene, ‘Keriso ede ina!’ e ‘Keriso ia ede nei!’ ena riba tabu au awamamohoiei: 22 paana ede Keriso boraboradi, eo peroveta boraboradi, abo se tubu, isi heiheinoidi eo gigiboridi se hemasarahadi, tatao Iesu i hetorodi wa bena se heberuberudi. 23 Omi au itakomakomani: ginauri gamagamagaridi ea heribamaodaimiuo.

Wasawasa ena uiouioma ma namanamarina

Mt. 24.27-31

24 “Nei asubenadi ne, amamna lailai murina eai, mahana abo i wahuwahuhuri, eo nawalai taba nige ie sina. 25 Galewa iporadi abo se beu, eo galewa ginauri gigiboridi abo se hemoimoiudi. 26 Abotai Tau Natuna si ita eada boeadi eai i laoma, ma gigibori lailaina eo ma namanamarina. 27 Ia ena aneru abo i hetamaridi isi ena hinehineri tataodi se woeagogoidima mana hasi edi aba laoma eai, eo i lau tanoubu ana sigana eai, eo galewa ana sigana eai.

Parabole kuhou

Mt. 24.32-33; Lk. 21.29-31

28 “Kuhou ta ana parabole omi au ita: ie bogu, luguna abo i lauala, abo au nuatui monamonabuluha huiana ie lage. 29 Ia ede hinage doha omi abo au ita teina ginauri gamagaridi se tubu, abo au nuatui i hanahanaumao, dobila hasaridi eai. 30 Ea heribamiu ta mamohoi, teina isi ta nige i lautom, teina riba gamagaridi ta abo se tubu. 31 Galewa eo tanoubu isi abo se lautom: eau egu riba taba nige ena aba lautom.

32 “Nei asubenana ne, eo awa ne, nige esau i nuatui, galewa anerudi hinage nige se nuatui, Natuna hinage nige’e, na Tamana mo iabom. 33 Omi au ita komakomani, au silasilawa, eo au uura: nei huiana ne nige au nuatui. 34 Doha tau esau ie lau eanua eda lohaloha eai, ena numa i laugabaei, ena riba gigiborina i mosei ena heaheari tataodi aridi eai, tau esa, esa, adi paisoa i mosei aridi eai, dobila taumiataunina i lauhesom ia i silasilawa. 35 Arinai omi au silasilawa: numa tanuagana ena huia lagema nige au nuatui, maimailahi eai, e bulinuana eai, e kamkam ie dou, e maratomtom eai. 36 Ia ata i heulama, i lobaimiu ma enomiu. 37 Riba ea heribamiu ta, tatao gamagaridi ea heribadi, ea ene, ‘Au silasilawa.’”

Copyright information for `SWP